Покани – архив

ЗАТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми управлявани както на национално ниво, така и директно от Брюксел.

 

За повече информация можете да се обадите на тел. 0894 377977 или да пишете на e-mail: eufunds@en.ubclubs.eu

 

 

A&H-648 По-нататъшно развитие на системи за контрол на компетентните органи за защита на здравето на  човека, животните и растенията  – Македония – 2016

Краен срок:  22.03.2016

Общ бюджет: 713 900 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:  – да се предостави допълнителна помощ на Агенцията по храните и ветеринарните въпроси, за да завърши и консолидира  съвместимите с ЕС храни и  безопасността на фуражите,  както и системите за сигурност за здравето на животните.

– по-нататъшно укрепване на капацитета на фитосанитарната система.

Задължителни резултати:

– Компонент 1: Подобряване на административния и оперативния капацитет на Агенцията по храните и ветеринарните въпроси за, да се гарантира по-нататъшно развитие и ефективно прилагане на националното законодателство;

– Компонент 2: Укрепване на капацитета на Агенция по храните и ветеринарните  въпроси за налагане  на контрол над здравето на животните;

– Компонент 3: Укрепване на капацитета на ветеринарната област в общественото здраве;

– Компонент 4: Укрепване на  фитосанитарната област;

Финансирани дейности:

-съветване

– споделяне на опит

– обучение

– семинари

– работни срещи

– конференции

– учебни визити

– оценка

Области на действие: Селско стопанство – Рибарство, Здравеопазване, Разширяване, Търговия;

Допустими кандидати:  Местните и регионални власти, членове на ведомства, камари на агенции,

Допустими региони: Държавите от ЕС

 

 

E-647 Развитие на сътрудничеството между висшите учебни заведения, частния сектор и съответните публични органи – Македония – 2016

Краен срок: 04 март 2016

Общ бюджет: до 637 500 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

– да се анализира приложимостта на учебните програми / програми на висшите училища чрез оценката на способността за заетост на студентите, завършили тези програми;

– да  се подпомага ефективното функциониране на Кариерни центрове в университетите;

– да се  подпомага  ефективното   функционирането на органите за доверие и сътрудничество с обществеността;

Задължителни резултати:

–  увеличаване на способността за трудова заетост на висшистите и приложимостта на пазара на труда  на учебните програми на висшите учебни заведения.  Учебните програми е необходимо да бъдат оценени с препоръки за реформа на учебните програми на висшите учебни заведения .

– Укрепване на функционирането на Кариерните центрове.

– Укрепване на функционирането  на органите за доверие и сътрудничество с обществеността.

Финансирани дейности:

– съвети

– обучение

– анализ

– работни посещения

– семинари

– работни срещи

– информиране на обществеността

– конференции

Области на действие: Заетост, Образователни обучения, Разширяване

Допустими кандидати:  членовете на администрациите, камарите на агенциите

Допустими региони: Държавите от ЕС

 

 

G-646 Въвличане на недържавни участници в управлението на горите, (Лот 1 до 6) – 2016

Краен срок: 08 март 2016

Размер на гранта: до 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 90%

Цел:

– Разработване и/или консолидиране на организационен и институционален капацитет на местни и национални недържавни участници;

– Мониторинг на управлението на горите и промените в земеползването им;

– Включване в процесите на национално управление на горите;

– Участие и принос на недържавни участници в управлението на горите.

Финансирани дейности:

– Увеличаване на капацитета и конструктивното, ефективно участие на недържавни участници в процесите СДП-FLEGT ( Правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство) и REDD+ (Намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация на горите);

– Увеличаване на оперативния капацитет за защита на интереси;

-Подобряване на административните, организационни и финансови възможности за управление;

– Мониторинг на законността на процеса по разпределяне на разрешителни;

– Насърчаване и увеличаване на взаимодействията, извличане на поуки, обмяна на опит и добри практики на подрегионално ниво.

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Държавите от ЕС, всички страни по света

 

 

J-645 Изпълнение на Програмата за Рим – 2016

Краен срок: 02 март 2016

Размер на гранта: от 500 000 до 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 90%

Цел:

– Да се насърчи ефективното управление на миграцията и мобилността и да се подобри управлението на миграционните потоци във всички техни измерения;

-Да се увеличи положителното въздействие от повишената регионална и глобална миграция и мобилност на хора във връзка с икономическото, социално и екологично развитие;

-Да се организира мобилността и законната миграция, особено чрез подпомагане на мобилността на регионално равнище и улесняване на обмена между различните участници в мобилността; включване на съображения относно миграцията в политиките за образование и заетост, гарантиране на зачитането на правата на мигрантите;

-Да се подобри управлението на границите и борбата с незаконната миграция, включително трафика на хора и контрабандата на мигранти, по-специално чрез подкрепяне на страни, представляващи тяхна отправна точка, транзитен пункт и крайна дестинация, засилване на оперативното сътрудничество в областта на управлението на границите, връщането и реадмисията, борба с престъпните мрежи, трафика на хора и контрабандата на мигранти;

-Да се засили синергията между миграцията и развитието, по-специално чрез насърчаване на положителен потенциал на миграцията и на диаспората, да се обърне внимание на връзките между миграцията и предизвикателства като влошаването състоянието на околната среда, политическата нестабилност, продоволствената сигурност и бедността;

-Да се насърчи международната закрила, по-специално чрез засилване на правни, политически и оперативни рамки, свързани с международна закрила в национален и регионален мащаб, както и да се осигури повишаване на капацитета за приемане, предоставяне на статут, управление на вторичните движения и прилагане на трайни решения.

Финансирани дейности:

– Изграждане на капацитет

– Изготвяне и прилагане на съответните законодателни и политически рамки

– Обучения

– Повишаване на осведомеността

Допустими кандидати: Федерации от съюзи, администрациите на страните, камари на агенциите, неправителствени организации за развитие, университети, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Държавите от ЕС, Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, средиземноморските страни

 

 

CM-643 Медия – Подкрепа за дейности по развитие на публики – 2016г.

Краен срок: 03 март 2016

Общ бюджет: 2.2 млн евро

Интензитет на гранта: 60%

Цел:

 • Подкрепа на различни образователни дейностите, имащи за цел развитие на публики като средство за повишаване на интереса към аудиовизуалните произведения
 • Подобряване на достъпа до аудио-визуалните произведения
 • Стимулиране на филмовата грамотност
 • Увеличаване на интереса и познанията на публиката към европейските аудио-визуалните произведения
 • Улесняване на разпространението на европейски филми в световен мащаб, както и разпространението на международни филми в рамките на Съюза посредством проекти за международно сътрудничество

Финансирани дейности:

 • Дейност 1: Филмова грамотност: Сътрудничество в рамките на различни инициативи за повишаване на филмовата грамотност
 • Дейност 2: Инициативи за развиване на публика

Допустими кандидати: Местни и регионални власти, корпорации,  административни власти, МСП, организации с нестопанска цел.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство

 

 

CM-641 Медия – Подкрепа за разработването на европейски видео игри – 2016

Краен срок: 3 март 2016

Размер на гранта: до 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 50%

Цел:

 • Увеличаване на възможностите на европейските производители на видео игри да разработват проекти с високо иновативен характер, които притежават необходимия потенциал да се разпространят из Европа и отвъд нея
 • Подбряване на конкурентноспособността на европейската индустрия за видео игри на европейските и международните пазари като се осигури запазването на интелектуалната собственост от европейските производители

Финансирани дейности: Само дейности, свързани с фазата по разработването на следните проекти са допустими: видео игри, основаващи се на сюжет независимо от платформата или метода на тяхното разпространение. Във всички случаи създадената видео игра трябва да бъде предназначена за търговска експлоатация.

Допустими кандидати: Корпорации, МСП

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, Швейцария

 

 

In-637 Горивни клетки и употреба на водород 2 – 2016

Краен срок: 3 март 2016

Общ бюджет: 117.5 млн евро

Интензитет на гранта: 20%

Цел:

-Насърчаване на използването на горивни клетки и водород в областта на енергетиката

– насърчаване на използването на горивни клетки и водород в областта на транспорта

– производствени технологии за PEMFC компоненти

– утвърждаване на горивни клетки за градски камиони и инфраструктура

– стандартизация на компоненти за икономически ефективни горивни системи за автомобилни приложения

– PEMFC система за производствени технологии и осигуряване на качество

– развитието на индустриализацията-готови PEMFC системи и компоненти на системата

– разработване на нови допълващи технологии за постигане на конкурентни решения за морските приложения

– разработване на нови допълващи технологии за постигане на конкурентни решения за железопътни приложения

-Подобряване на системите за компресирано съхранение и свързаните с тях производствени процеси в перспективата на автомобилното масово производство

– развитие на иновативен водороден компресор за малък мащаб децентрализирани приложения за зареждане с водород гориво или съхранение

– Широко-мащабно валидиране на горивни клетки за автобуси

– Установяване на тестване нз протоколи за електролизатори, извършващи електроенергийна мрежа от услуги

– Демонстрация на решения за съхраняване на базирана на горивна клетка енергия за изолирани и  отдалечени райони

-MW или мулти-MW демонстрация на стационарни горивни клетки

– развитие на компактни реформи за производство на био-водород

– развитие на процеси за директно производство на водород от слънчева светлина

– комбинирано производство на електроенергия с високо-температурни горивни клетки и водород

– Разширено наблюдение, диагностика и оценка на продължителност на живота на стационарни SOFC системи и модули

-Развитие на икономически ефективни производствени технологии за ключови компоненти или системи от горивни клетки за индустриални приложения

– демонстрация на мащабни бързо реагиращи електролизи(?), които да предоставят мрежа балансиращи услуги и да снабдяват водородни пазари

– Широко-мащабна демонстрация на търговски горивни клетки в диапазон на мощност от 20-100kW в различни приложения на пазара

– Широко-мащабна демонстрация на търговски горивни клетки в диапазон на мощност от 100-400kW в различни пазарни приложения

-развитие на иновативна технология за пречистване на на базата на мембранни системи

– Образователни книги и инструменти за обучение

– идентификация на правно административните бариери за инсталирането и работата на ключови FCH технологии

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Tr-636 Shift2rail Съвместни действия – 2016

Краен срок: 17 март 2016

Общ бюджет: 90 млн евро

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

– Да се постигне единно европейско железопътно пространство чрез отстраняване на останалите технически препятствия

– Повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на Европейската железопътна система

– Подпомагане на Европейската железопътна индустрия да запази и затвърди лидерската си позиция на глобалния пазар на железопътните продукти и услуги

Теми:

– Стартиране на дейности за Система платформа- демонстратор на комплексна оценка и социално икономически ефекти; за напреднала система за сигнализация и автоматизация; за товарна автоматизация

– Енергия и устойчивост, включително основна оценка нашум и вибрации

– Интегрирани мобилност и управление на безопасността

– Пазаруване, резервация и продажба на билети за мултимодални пътни решения

– Спътник в пътуване и проследяващи услуги

– Развитие на функционални изисквания за устойчиви и привлекателни европейските железопътни товарни превози

– Товарно- задвижвани концепции

– Дългосрочни нужди за различни участници в железопътния сектор

– Използването на енергия, поколенчески и спестяващи подходи

– Методологии за намаляване на шума

– Безопасна инфраструктура

– подобрена система за откриване на обекти и предотвратяването на  критични за безопасността  събития и интегрирана мобилност

– Дефиниция за откриване на заплаха и профилна защита за оценка на кибер-сигурността

– IT виртуализация на изпитващата среда

– Технически спецификации за нова адаптивна комуникационна система за всички железници

– Товарна автоматизация на линии и в дворове

– Подобрена динамика на  превозното средство/влак

– Интелигентни товарни вагони с прогнозируема поддръжка

Финансирани дейности:

– Действия за научни изследвания и иновации

– Иновационни действия

– Кординационни и подкрепящи действия

Допустими кандидати:

Изследователски центрове, местните и регионални власти, предприятия, администрации на държавите, МСП, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички държави по света

 

T-634 Тематични линии на подводното културно наследство – 2016

Краен срок:  15.03.2016

Размер на гранта:   до 195 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%-100%

Цел:  – Подкрепа на удължаване на туристическия сезон, така  че да се допринесе за подобряване на конкурентоспособността в малките и средни предприятия и да се увеличи броят на  работни места.

– Засилване на полезните взаимодействия между туризма и свързаните с него  културни дейности;  увеличаване на въздействието върху местната икономика и хората.

– Насърчаване на транснационалното сътрудничество между различните участници по веригата  на добавена стойност на туризма по отношение на подводното културно наследство.

– По-добро утвърждаване на  европейското  природното и културното  подводно наследство и  на неговия потенциал за по-нататъшното развитие на туристическия сектор.

– Подобряване на опазването и популяризирането на подводното културно наследство

– Насърчаване на популяризирането на подводни маршрути на културното наследство за обществото.

Финансирани дейности:

– Анализ на пазара, изследвания, сравнителни  анализи, събиране на доказателства, проучвания.

– Дискусионни платформи,  уъркшопи, обмен на добри практики, конференции, семинари, мероприятия за повишаване на осведомеността.

– Мрежи и партньорски дейности

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, обучителни центрове, членове на администрацията, камари на агенции, неправителствени организации за развитие, малки и средни предприятия, университети, организации с нестопанска цел, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки

 

EC-630 Побратимяване на градовете – 2016

Краен срок: 1 март 2016

Размер на гранта: до 25 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

-Мобилизиране на гражданите на местно и европейско ниво да дискутират конкретни въпроси от европейския политически дневен ред;

-Насърчаване на гражданското участие в процеса на разработване на политиките на Съюза;

-Разработване на възможности за социална ангажираност и доброволческа дейност на равнище ЕС.

Финансирани дейности:

-Дейности свързани с гражданското участие;

-Инициативи, създаващи възможности за взаимно разбирателство, междукултурно обучение, солидарност, социална ангажираност и доброволческа дейност на равнище ЕС.

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти

Допустими региони: Държавите от Европейското икономическо пространство

 

E-627 Европейско възпоменание 2016

Краен срок: 1 март 2016

Размер на гранта: до 100 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

 • Подобряването на разбирането на гражданите за ЕС, неговата история и пъстрота
 • Повишаване на осведомеността във връзка с паметта за миналото, общата история и ценности и целта на ЕС
 • Проекти, разглеждащи причините за тоталитарните режими в съвременната европейска история (и особено, но не само, за нацисткия режим, довел до Холокостът, фашизма, сталинизма и тоталитарните комунистически режими)
 • Дейности, поощряващи толерантността, взаимното разбирателство, междукултурния диалог и помирението

Финансирани дейности: Образование, повишаване на осведомеността

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и региоанлни власти, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство

 

SA-626 Проекти за гражданското общество 2016

Краен срок: 1 март 2016

Размер на гранта: до 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

 • Приобщаване на граждани от различен произход в дейности, които са пряко свързани с политиките на ЕС
 • Предоставяне на възможност на тези граждани за активно участие в политическя процес на ЕС в областите, свързани с целите на Програмата
 • Поощряване на социалното включване и солидарност
 • Събиране на мнения
 • Доброволческа работа

Финансирани дейности:

 • Разработване на програма с актуални теми
 • Подкрепа
 • Преговори
 • Обратна връзка
 • Дебати
 • Създаване на мрежи

Допустими кандидати: Местни и регионални власти, училища, центрове за обучение, университети, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство

 

Inh-622 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Водещи инициативи Партньорство по водещи инициативи в областта на БНТ – 2016

Краен срок: 1 март 2016

Размер на гранта: 8 млн евро по подтема а); 1 млн евро по подтема б),

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Подпомагане на финансирането и координацията на партньорски проекти по двете вoдещи инициативи, изложени по-долу, с цел да се обединят усилията на националните агенции за финансиране от държавите-членки и от асоциираните страни във финансирането на подобни партньорски проекти; подкрепата на тези и други партньорски проекти при тяхното свързване, координация и участие във водещи инициативи в областта (партньорски проекти са такива проекти, подкрепени от частно финансиране или от национални/регионали агенции за финансиране).

Финансирани дейности:

Проектните предложения трябва да обвханат една от следните подтеми:

 1. Съ-финансиращи действия – координация на национални и регионални научноизследователски програми за финансирането на партньорски проекти по двете водещи инициативи чрез съвместна транснационална покана за проектни предложения (предоставящи грантове на трети страни) между няколко подобни национални и регионални програми заедно със съ-финансиране от ЕС и с идеята инициативата да продължи със следващи покани за проектни предложения без финансовото участие на ЕС; организиране на допълнителни съвместни действия между участващите в проекта финансиращи агенции.
 2. Действие по координация и подкрепа

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

Gh-529 Устойчива урбанизация 2016

Краен срок: 08.03.2016

Размер на гранта: 5 000 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Във времената на глобализация, градовете по целия свят са изправени пред сходни предизвикателства. Намирането на решения и определяне на оптималните пътища към устойчива урбанизация получава висок приоритет в политиката на научните изследвания и иновации на повечето страни в света. В този контекст, подравняването на програмите за научни изследвания и иновации в подкрепа на устойчивата урбанизация и прилагането им чрез международно сътрудничество ще създаде поле на взаимодействие.

Финансирани дейности:

 • привеждане в съответствие на научноизследователски и иновационни програми в областта на устойчивата урбанизацията и координирано рационализиране на изпълнението на съответните проекти;
 • научноизследователски и иновационни дейности за устойчиво жилищно строителство и по-добра визия на международно равнище;
 • силен и траен съюз с финансовите  агенции на ключовите международни партньори за действия в областта на изследвания и иновации за устойчива урбанизация (например Китай, Япония, Бразилия, Мексико, САЩ и т.н.);
 • обвързване на евентуални европейски и международни практики за ренатурализиране на градовете с цел прилагане на природо-базирани решения по целия свят.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

 

Gh-528 Ново управление, нов бизнес, нови модели на финансиране и нови икономически инструменти за оценка на въздействието за устойчиви градове с природо-базирани решения (градско ренатулизиране) 2016

Краен срок: 08.03.2016

Размер на гранта: около 7 500 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Ренатурализирането на градовете може да предостави решения на множеството предизвикателства, пред които са изправени градовете, защото природо- базираните решения са се доказали като многоцелеви и мулти-полезни. За да се задейства системната интеграция на тези решения в устойчиво градско планиране, са необходими ново управление, нов бизнес, нови модели за финансиране и нови партньорства за разрешаване на съвместно проектиране, съвместно развитие и сътрудничество в прилагането, от всички заинтересовани страни и обществени участници, както и ливъридж на инвестициите и полезни взаимодействия между частни и публични действия.

Финансирани дейности:

 • Определяне и анализиране на съществуващите опит и практики и препоръчване на иновативни бизнес модели, механизми за финансиране (напр crowdfunding) и организация на управлението, за да се развие социално приемливо планиране за градскo ренатурализиране чрез използването на интердисциплинарни начини с участието на множество заинтересовани страни, с участието и на местните общности , овластяване на гражданите и даване възможност за справедливо разпределение на разходите и ползите (включително съпътстващи ползи) в различни мащаби и компромисни модели за разрешаване на нови форми на партньорства (например публично-частни) и стратегии за мобилизиране на нови инвестиции и създаване на нови възможности за бизнес ;
 • разработване и въвеждане на аналитични рамки и методологии, инструменти, протоколи, стандарти, показатели и матрици за: характеризиране на природо- базирани решения; оценка на тяхната ефективност на разходите в сравнение с алтернативни комбинации от зелени / сиви / хибридни решения;
 • разработване и внедряване на инструменти и модели за подпомагане вземането на решения, стратегии за управление, насоки и препоръки за подпомагане процеса на разработване на градското ренатурализиране;
 • идентифициране на културни, социални, икономически, институционални, законови, подзаконови и административни бариери, стимули/демотивиращи фактори за насърчаване/обезсърчаване на изпълнението на природo-базираните решения на градско, регионално, национално и европейско равнище.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SA-633 Европейски социални дейности плюс – 2016

Краен срок: 16.02.2016

Общ бюджет: 32 милиона евро

Интензитет на гранта: 100%

Цел: За да подкрепи доброто национално и социално управление и равенството между половете в публичните политики.

-да се повиши нивото на социалното сближаване.

-да се укрепят институциите, които отговарят за изпълнението на публичните политики.

-Подобряване качеството на заетостта, предотвратяване и намаляване на безработицата, непълната заетост и неформалността, както и насърчаването на  социалната защита и политиките на пазара на труда.

– фискални политики , по-специално, мерки по отношение на ефективността, равенството , прогресивността и прозрачността на данъчните системи и събирането на приходите, за да се насърчават политики за социално сближаване.

-Засилване на  националните  механизми за напредъка на жените, взаимното  обучение и опита, който те споделят.

Финансирани дейности:

-техническа помощ и подготовка/ обучение

-обмен  на опит между държавите

-обмен на  държавни служители, отговорни за вземане на решения и управление

-обучения

– създаване на мрежи между публичните администрации

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Местни и регионални власти, ведомства на държавите-членки

Допустими региони: Държавите от ЕС, Латинска Америка

 

 

CM-629 МЕДИЯ – Подкрепа за международни фондове за съвместни продукции – 2016

Краен срок: 25 февруари 2016

Размер на гранта: до 400 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Да се подкрепят международните фондове за съвместна продукция;

-Да се повиши капацитета на аудиовизуалните оператори да създават европейски аудиовизуални произведения;

-Да се улесни европейската и международна копродукция;

-Да се осигури възможност за среща на европейските и международни копродуцентски партньори;

-Да се предостави косвена подкрепа за аудиовизуални произведения, копродуцирани от международни фондове за съвместна продукция.

Финансирани дейности:

-Продукция на игрални филми, анимации и документални филми, предназначени предимно за киното.

-Изпълнение на конкретна стратегия с цел по-добро разпространение на финансираните произведения. Филмът трябва да бъде разпределен в най-малко 3 територии, от които поне една да е участник в подпрограмата на МЕДИЯ и поне една да е трета страна.

Допустими кандидати: Корпорации, МСП, организации с нестопанска цел, инвестиционни фондове, международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, Швейцария

 

PAh-624 Разбиране на Европа – Подпомагане на европейското публично и културно пространство – Разбиране на трансформацията на европейските публични администрации – 2016

Краен срок: 4 февруари 2016

Размер на гранта: 500 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Ефективното сътрудничество между държавните ведомства и неправителствените организации е от съществено значение за доброто управление. То изисква работа отвъд границите на портфолиото за съвместно постигане на интегрирана политиката за развитие. В допълнение – ефективното сътрудничество с обществени участници в предоставянето на обществени услуги и политиката, може да помогне на правителствата да подобрят способността си да отговорят на нуждите на потребителите.

Финансирани дейности:

 • Изследвания и иновационни дейности
 • Координация и поддръжка

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

CMh-623 Разбиране на Европа – Подпомагане на европейското публично и културно пространство – Виртуални музеи и социална платформа на европейското цифрово наследство, памет, идентичност и културно взаимодействие – 2016

Краен срок: 4 февруари 2016

Размер на гранта: 10 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Дейността е в подкрепа на мултидисциплинарната осведоменост, необходима за осигуряване на цялостна рамка за достъпност, съхраняване, участие и устойчиво управление на културните ресурси и активи. Това се осъществява въз основа на цялостно, социално разбиране на Европейската култура и културно наследство. Това предизвикателство ще допринесе за дебата по тези въпроси и възможности, чрез улесняването на открит диалог относно това как технологичните промени, нови бизнес модели и научния прогрес въздействат и ускоряват развитието, включително социалната промяна, промени в политиката и подкрепата на нови инвестиции (частни и публични), включващи различни участници с различни ставки и дневен ред.

Финансирани дейности:

 • Изследвания и иновационни дейности
 • Координация и поддръжка

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-608 Партньорство  между ЕС и Африка по отношение на научни изследвания и иновации  в областта на храните, сигурността на храните и устойчивото селско стопанство – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 10 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел:

– Устойчива интензификация: Осигуряване на храна по устойчив начин е предизвикателство както в Европа, така и в  Африка. Необходими са действия за изследвания и иновации, за да се подобри както производството на храни / фибри / биомаса, услуги (социални, икономически и екологични) и да се намали въздействието от продукцията върху околната среда и изчерпването на природните ресурси.

– Селско стопанство и хранителни системи: селското стопанство и хранителните системи трябва да се променят, за да се намалят отпадъците и  да се подобрят диетите.

– Подобряване на селскостопанските пазари и търговията: Селското стопанство остава основно за продължителен икономически растеж в  много африкански страни. Пазарът и развитието на търговията ще играят важна роля в създаването на бъдещи работни места и растеж, особено в селските райони.

Финансирани дейности:

Ефективна транснационална, европейско-африканска мрежа на  научни изследвания и иновации , по-добра координация и взаимодействие между национални, международни и европейски програми за научни изследвания, свързани с храните и  и устойчивото земеделие.

Подкрепа за развитието на дългосрочни изследвания  между ЕС  и Африка и партньорство за иновации в областта на храните, качественото хранене и устойчиво земеделие, свързващи научноизследователските  и иновационните мрежи на  местните изследователски процеси  с множество заинтересовани страни и иновации.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-602 Фокус върху критичното огнище на вредители: случаят на паразита  Xylella fastidiosa – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 7 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията  трябва да посочат цялостен пакет от действия, научни изследвания и иновации за подобряване на превенцията, ранното откриване и контрола над  X. fastidiosa в гостоприемници и паразити (вредители).  Необходимо е да се увеличат знанията относно биологията на патогена и вредителя, относно растенията, които са жертви, взаимодействието и епидемологията. Работата трябва да е  насочена както към   вида Apulian  на X. Fastidiosa, така и към  други  видове, които могат да представляват сериозен риск в ЕС.  Разработват  се практически насоки и интегрирани решения за управление на културите, ранното откриване на болестта , контролирането на  огнището,  предотвратяване  разпространението на болестта в конвенционални и органични земеделски системи. Превантивни мерки трябва да обмислят  въвеждането и разпространението на  борбата с X. fastidiosa в рамките на и извън ЕС. Дейностите ще подкрепят планове за  развитието, оценяването и  ликвидиране на риска, които са специфични за региона. Предложенията следва да попадат в обхвата на понятието „подход с множество участници“, като се гарантира стабилно сътрудничество между научните изследвания, фитосанитарните власти и селско стопанство. Международното сътрудничество е силно насърчавано с партньори от трети страни, засегнати по-специално от вредителя, за да се  извлече полза  от съществуващите знания. Дейностите следва да вземат предвид и текуща и / или скорошна работа, напр финансирани  проекти  по EUPHRESCO ERA-NET.

Финансирани дейности:

Резултатите от работата значително ще повишат капацитета на фермерите и фитосанитарните власти за управление на заболяването и предотвратяване на по-нататъшни икономически загуби в културите. Придобитата информация и дейностите ще спомогнат за:

– получаване на  по-задълбочени познания,  както по-специално  за съответните европейски видове на  Xylella fastidiosa, така и  познания за сортове растения, които са жертви на паразита,  паразити (вредители);

– развитие  на валидирани и хармонизирани методи и инструменти за ранно откриване, лечение и контрол;

– създаване на по-ефективни механизми и инструменти за оценката и предотвратяването на риска, както и прогнозиране на  насоки за ликвидиране на заболяването;

– предоставяне  на адекватна информация и инструменти на земеделския сектор  за справяне с болестта в целия агрономическа цикъл в различни агро-екологичните условия;

– информиране за  дейности за размножаване на по-устойчиви растения;

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-595 Подкрепящо действие за обща селскостопанска и по-широка биоикономическа изследователска програма – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: от 1 до 2 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Укрепване на обща селскостопанска и по-широка биоикономическа изследователска програма, която да подобри сътрудничеството, координацията и обмена на информация между държавите-членки.

Финансирани дейности:

Подобряване на сближаването и оперативната съвместимост на националните изследователски програми в областите на „Обществено предизвикателство 2”; разширяване участието на различните стратегически и съвместни работни групи: ERA-NET и ИСП; стимулиране и поддържане интереса на заинтересовани страни, които все още не са изцяло ангажирани; подобряване на цялостната организация по информирането и разпространението на дейностите, залегнали в основата на общата селскостопанска и по-широка биоикономическа изследователска програма.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-594 Засилване на международното сътрудничество в областта на устойчивото производство на аквакултури със страните от Югоизточна Азия – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 2 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Азия, произвеждаща 90% от цялото производство на световната аквакултура, и Европа, вносител на близо 70% от морските продукти (по-специално от Югоизточна Азия [[страни от Югоизточна Азия: Индонезия, Източен Малайзия, Сингапур, Филипини, Източен Тимор, Бруней, о-в Рождество, Камбоджа, Лаос, Мианмар (Бирма), Тайланд, Западна Малайзия и Виетнам.]]), имат интерес да си сътрудничат в развитието на устойчиви решения, тъй като производството през следващото десетилетие трябва да се повиши почти двойно за да посрещне нарастващото търсене на морски храни на пазара. Устойчивото производство на аквакултури е основно предизвикателство пред глобалната сигурност и безопасност на морските продукти.

Финансирани дейности:

Предложенията следва да изготвят план за стартиране на платформа с участието на голям брой заинтересовани страни, която да засили международното сътрудничество между Европа и страните от Югоизточна Азия в продоволствената сигурност и безопасност, с особен акцент върху устойчивото производство на аквакултури. Платформата за диалог ще подкрепи създаването на нови мрежи и партньорства между участници от промишления сектор, с цел да се подобрят възможностите за внедряване на иновации в обещаващи области на аквакултурите. Участниците в платформата следва също да допринесат за развитието на общи стандарти за подходящо екологично планиране/зониране, повишаване безопасността на храните и по-добро управление на земеделието.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-591 Публично-частните партньорства в биоикономиката – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Селско стопанство и сектора на хранително-вкусовата промишленост са неразделна част от икономиката и обществото в Европа. Те са обект на силен външен натиск, като например нарастващото търсене на храни, фуражи, горива и влакна, глобализацията, промените в околната среда и мерките за опазване на общественото здраве. Те също така са ограничени и от физически фактори, като например достъпност до земя и вода. Търсенето на животински хранителни продукти и конкуренцията за природни ресурси се очакват да се повишат. Това означава, че селското стопанство и сектора на хранително-вкусовата промишленост ще трябва да станат по-ефективни и устойчиви.

Финансирани дейности:

Предложенията трябва да са насочени към един или повече от следните въпроси в (А), (Б) и (В) и следва ясно да бъде посочено до кой от тях ще се отнасят.

(А). [2016 г.] Биологичното земеделие и производство на храни

1) подобряване на производствения потенциал по силата на нормативни подзаконови актове;

2)  подобряване на устойчивостта на селскостопанската продукция;

3) подобряване на хуманното отношение към животните и ефективното използване на ресурсите;

4) свързване с иновационните потребности на оперативните групи в Европейското партньорство за иновации.

(Б). [2016 г.] Устойчиво производство на храни и потребление

Иновациите в хранително-преработвателните технологии; редизайн на стратегиите за входния продукт, отпадъците и страничните продукти с цел увеличаване на ефективността на ресурсите и осигуряване на добавена стойност в хранителни продукти и преработката, производството и др.; интердисциплинарен изследователски подход към иновациите в хранителните продукти и използване на нови суровини за хранителни продукти; хармонизиране на методите и показателите за комплексна оценка на устойчивостта на хранителни продукти и моделите на храни; връзка между заинтересованите страни и хранителните системи; по-добро разбиране на потребителското поведение и избора на храни; интеграция на информационни системи за индивидуален избор.

(В). [2016 г.] Платформа за знания за чревната микробиома

Налице е необходимост от съвместни изследователски дейности, свързани с чревната микробиома, особено по отношение на споделянето и интегрирането на съществуващите данни, изследване на причинно-следствените връзки между промените в микрофлорния състав и заболяванията (включително ролята на човешката генетика).

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-588 Подкрепа за международни изследвания относно здравето на животните – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 3 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Болести по животните могат да причинят сериозни социални, икономически и екологични щети и в някои случаи да застрашат човешкото здраве. Нарастващ брой здравословни проблеми и заплахи, пред които е изправен животновъдния отрасъл, са глобални по мащаб.

Необходима е по-добра координация и международното сътрудничество при провеждане на изследванията, за да се ускори разработването на по-надеждни методи за превенция и контрол, с които ще се гарантира устойчивостта на животновъдните отрасли и опазването на човешкото здраве.

Финансирани дейности:

Тази глобална инициатива ще затвърди и задълбочи международното сътрудничество при провеждане на изследвания в областта на здравето на животните, по-специално относно инфекциозни болести по животните, включително зоонози и паразити, и свързаните с тях проблеми като антимикробната резистентност. Инициативата ще се основава на съществуващите дейности на световната мрежа на собствениците на изследователски програми и финансиращи организации STAR-IDAZ (Глобални стратегически съюзи за координация на научни изследвания върху основните инфекциозни болести по животните и зоонозите) чрез обединяване на изследователи и организации, които инвестират в научни изследвания върху болестите по животните. Действията ще доведат до създаването на научен секретариат, който да осигури организационна подкрепа за постигането на целите на STAR-IDAZ в тясно сътрудничество с Европейската комисия и агенциите за финансиране на научна дейност в държавите-членки и трети страни.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-586 Провежданe на демонстроции в селското стопанство: задълбочаване на механизма за учене „фермер-от-фермер” – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 2 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Подобряването на устойчивостта на европейските земеделски системи и улесняване на прехода им е основна цел на общата селскостопанска политика и на Хоризонт 2020. Изследванията и иновациите следва да играят ключова роля в усилията за постигане на по-устойчиви производствени системи, но често това се възпрепятства от липсата на ефективни подходи за взаимодействие със земеделската общност. Добрите практики често остават в рамките на местните общности и не се разпространяват на територията на ЕС и сред изследователите. Също така, доказано е, че основният източник на информация за земеделския производител са други земеделски производители и техния опит и умения често са от решаващо значение.

Демонстрационни и пилотни ферми могат да играят важна роля в прилагането на научни открития и разпространението на добри практики и новаторски подходи в рамките на земеделската общност. Условие за ефективно учене „един от друг” е демонстрационната фермата да работи при същите условия, както средните пазарни стопанства.

Финансирани дейности:

Предложенията следва да включват георефериран списък на съществуващите демонстрационни ферми, анализ на ключовите елементи на ефективни демонстрационни техники и проучване на потенциала на ученето по механизма „фермер-от-фермер”. В първият етап, дейностите следва да включват  картографиране на отворени пазарните стопанства, които участват в демонстрационни дейности в Европа, и описание на техниките на сътрудничество, които прилагат. Този списък трябва да бъде организиран около списък на отраслови теми (с акцент върху специфични първични продукти, например култури, животни и т.н.), както и не-секторни/междусекторни теми (напр. специфични земеделски системи, икономия на енергия, инициативи на веригата за доставки и д.р.).

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-585 Тематични мрежи, събиращи знания, готови за прилагане – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 2 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Въпреки продължителното генериране на знания чрез научни проекти, резултатите от научните изследвания рядко са използвани в селскостопанската практика, а новаторските идеи и методи от практиката не се разпространяват. Националните и секторни системи за знания и иновации в селското стопанство не са достатъчно свързани, за да отговорят напълно на това предизвикателство. С оглед насърчаването на икономически жизнеспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство, от съществено значение е да бъде премахнато разделението по отношение на научните изследвания и иновациите и да се предприемат действия на равнище ЕС. Необходимо е повече сътрудничество между изследователи, консултанти, земеделски производители/лесовъди и други участници във веригата, за да се стимулира обмяната на знания, така че да се оптимизира използването на ресурсите и плавния преход към селското стопанство, основано на знанието. Тематичните мрежи са ключов елемент в изпълнението на Европейското партньорство за иновации (EIP) – Селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI), с оглед насърчаване на трансграничния обмен на знания.

Финансирани дейности:

Дейностите на тематичните мрежи включват обобщаване, споделяне и презентиране на съществуващите добри практики и резултатите от научни изследвания, които скоро ще бъдат приложени на практика на език, достъпен за заетите в селското стопанство. За тази цел, мрежите трябва да  включват широк кръг от участници, едновременно от науката и земеделската/ лесовъдска практика, в това число учени, земеделски производители/групи на земеделски производители и консултанти. Конкретните теми на мрежите следва да допринесат за по-конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство. Те трябва да бъдат съсредоточени върху най-неотложните нужди на конкретни земеделски и горски сектори на производството, или върху важни междусекторни въпроси, включително, къде първичното производство трябва да подобри своите връзки с веригата на доставки.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-584 Създаване на интегрирани логистични центрове за хранителни и нехранителни продукти – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: до 6 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: По-голямата част от селскостопанската промишленост – дейностите след прибиране на реколтата, свързани с обработката, съхранението и подготовката на селскостопанското производство за междинно или крайно потребление (основно в хранително-вкусовата промишленост) съдържат биомаса, включваща остатъци от селското/горското стопанства и техническите култури, и произвеждат вторични продукти, които биха могли да се използват като промишлени и селскостопански суровини (напр. биохимикали, биоматериали, биоенергия, органични торове). Агроиндустриите работят сезонно и могат да разнообразят дейността си в непроизводствените периоди чрез организиране на логистика и предварителна обработка на наличната местна биомаса, като по този начин създават логистични центрове за хранителни и нехранителни цели. Тези центрове ще допринесат за ефективното организиране на нови вериги за доставка на биомаса, като същевременно ще подкрепят развитието на селските райони чрез създаване на логистични дейности и работни места на местно равнище.

Финансирани дейности:

Предложенията трябва да демонстрират техническата и икономическа приложимост на интегрираните логистични центрове за производство на хранителни и нехранителни продукти в реални условия на работа, като бъде отчетен сезонния характер на дейността на агроиндустрията. Най-малко две демонстрации на логистични центрове следва да бъдат извършени в различни държави-членки/асоциираните страни. Решенията за разположението на центровете трябва да се основават на бизнес модели, съставени на базата на задълбочен анализ на наличната биомаса около съществуващите агроиндустрии и пазарения потенциал за междинните продукти, които ще бъдат доставяни от логистични центрове, като същевременно се идентифицират и  потенциалните промишлени участници надолу по веригата на добавената стойност , особено на местно/регионално ниво.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-580 Регионално измерение на био базирани индустрии – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: от 500 хил евро до 1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Изграждане на био базирани индустрии на регионален принцип.

Финансирани дейности:

– Платформи на заинтересованите страни на регионално и местно ниво (регионални власти или упълномощени агенции или клъстери) заинтересовани от развитието на амбициозни стратегии в подкрепа на продукти на биологична основа или дори отрасли, с цел да се привлекат нови инвестиции в индустриални проекти.

– Създаване на  “ демонстрационни модели на региони “ в практиката, като успешните модели ще се споделят и транспонират към други заинтересовани европейски региони. Индустрии, регионални административни единици и инвеститорите трябва да се обединят, за да се установи ефективен диалог между участниците, така че търсенето и предлагането да може да бъде приведено в съответствие за създаване на добри практики и примери, които могат да бъдат последвани от други.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-578 Интелигентни решения и инструменти в горските производствени системи, насърчаване устойчиви доставки на качесвена дървесина за растящата биоикономика – 2016

Краен срок: 17.02.2016

Размер на гранта: от 500 хил евро до 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Разработване на интелегентни системи за управление в добива на дървесина.

Финансирани дейности:

–  Разработване на серии от авангардни технологии, свързани с лесовъдни дейности започвайки от разсад, презасаждане и събиране на реколта. Това ще има за цел да добави стойност към производството на дървесина и да даде възможност да се приближи до пазарните резултати.

–  Изработване на планове и проекти за нови, изменени или подобрени продукти, процеси или услуги. За тази цел те могат да включват създаване на прототипи, изпитване, демонстрации, пилотиране, валидиране на продукт и пазарна репликация. МСП, осъществяващи дейност в сектора на горското стопанство са специално насърчавани да се включат в консорциуми, участващи в проекта.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-568 Подкрепа за засилени и изгодни цялостни ремонтни дейности по сгради чрез Публични частни партньорства (ПЧП) 2016

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 3 млн – 4 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Цялостен ремонт на сгради за подобряване на тяхната енергина ефективност с оглед необходимостта сградите да допринасят по-голям дял в производството на възобновяема енергия на основата на по-рентабилни и практични способи, спестяващи време и отиващи отвъд резултатите от национални и европейски проекти.

Финансирани дейности:

По-рентабилно, по-бързо и с по-високо качество холистични ремонти на сгради, които не смущават живущите и гарантират високото качество на вътрешната среда (качество на въздуха, акустика, отопление).

Съкращаване на времевите рамки на ремонтните дейности в определени региони, области и градове. Използване на сглобяеми строителни компоненти от масовото производство или т.нар „Plug & Play“ енергийни и вентилационни системи, включително и иновативни пакети от достъпни на пазара технологии (това обикновено включва действия по фасадата на сградата и по сградната инсталация), за да се постигне много висока степен на енергийна ефективност.

Конкретни планове за исторически сгради, както и начини за споделяне на техническа информация относно състоянието на сградата по време на целия й жизнен цикъл (чрез т.нар BIM (Building Information Modelling) ).

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-561 Социално-икономически изследвания върху потребителското поведение във връзка с енергийната ефективност 2016

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 1 млн – 1.5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Емпирични изследвания за по-доброто разбиране на начина, по който потребителите взимат решения, което да позволи по-доброто разработване на бъдещите политики за енергина ефективност по начин, който позволява съществуващите ограничения да бъдат премахнати, поведението на потребителите да бъде по-точно включено като елемент в енергийните модели, както и по-добре да бъде предвидено въздействието на политиките за енергийна ефективност върху потребителското поведение.

Финансирани дейности:

Емпирични изследвания, обхващащи всички групи потребители като се използват пазарни данни, широкообхватни извадкови изследвания, съществуващи макро- и микроикономически модели и резултати от други релевантни социално-икономически проучвания, който допълват теоретичния анализ.

Изследвания на диференциациите между различните възможности за инвестиции в енергийна ефективност, например решения за инвестиране в енергинно ефективни продукти (перални, телевизори), като в същото време се взимат предвид специфичните за всяка държава фактори, оказващи въздействие.

Запълване на съществуващи пропуски в натрупаните досега научни познания в областта.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-558 Модели и инструменти за планиране на отоплителни и охладителни системи 2016

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 2.5 млн – 3 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

По-добро идентифициране, анализ, моделиране и планиране на ресурси и решения, с което търсенето на енергия да се стане по-ефективно и да съответства на ефективни устойчиви източници на енергия на най-ниски цени. Необходимо е това да се осъществи на местно, регионално и национално ниво, за да се разпространят необходимите знания и инструменти за планиране на отоплителни и охладителни системи сред органите на публичната власт и от тук да се развият ефективни енергийни стратегии, които са съгласувани и съответстват на политиките както на национално, така и на европейско ниво.

Финансирани дейности:

Действия за широкото разпространение и допълнителното развитие на методи и инструменти в адмистративните практики на органите на публична власт за планиране на отоплителни и охладителни системи. Необходимо е тези инструменти да бъдат годни да обработват голям обем от данни за предоставянето на детайлизирано и всеобхватно описание на съществуващите енергийни системи и на динамичното развитие на всички елементи, които са от значение за търсенето и предлагане на енергия в определен географски регион, както и да позволяват създаването на модели на възможните сценарии със съответните часови, сезонни и годишни колебания в търсенето и предлагането за оптималното постигане на енергийните цели. Даденият инструмент за планиране на отоплителни и охладителни системи трябва да е способен да се свързва с други типове планове, както и да моve да включва в изработваните модели променливи като възобновяема енергия и оптимизация на потреблението.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-556 Стандартизирани инсталационни пакети, интегриращи решения за възобновяема енергия и енергийна ефективност по отношение на системи за отопление, охлаждане и подготовка на битова гореща вода 2016

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 3 млн – 4 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Засилване на разпространението на пазара на нови отоплителни и охладителни технологии посредством иновативни действия за лансиране на комбиниращи, адаптивни решения, включително и от типа „Plug & Play“. За целта е необходимо да бъдат допълнително демонстрирани разходите и енергийните ползи, като се развият нови системи за отопление/охлаждане и/или за подготовка на битова гореща вода, и да се демонстрира техния истински потенциал.

Демонстриране на реалния потенциал на пакетните системи с висока степен на енергийна ефективност чрез осигуряване на информация за цялостната работа на системата до крайния потребител, като в същото време се повишава и доверието в тях.

Финансирани дейности:

Действия, насочени към показване и развитие на рентабилни компактни и напълно интегрирани елементи от отоплителни и охладителни системи, които са инсталирани в сгради.

Разработка на методи и параметри, подкрепящи дизайна и монтажа на многокомпонентни отоплителни, охладителни решения и/или решения за подготовка на гореща вода.

Система за информиране на потребителите за цялостната работа на системата и дистанционен контрол на тази система.

При осъществяване на финансираните дейности могат да бъдат използвани източници на възобновяема енергия, включително термопомпи, когенерация (комбинирано производство на топлина и електрическа енергия), съхранение на топлинна енергия или интелигентно управление, които да се използват конкретно за минимизиране на основното енергийно търсене (газ, електричество). Фокус трябва да бъде поставен върху мащабността, модулността, адаптивността, лесната интегрираност, сглобяването и монтажа.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-555 Нови технологии и стратегии за развитието на сглобяеми строителни материали чрез повторната употреба и рециклирането на строителни материали и конструкции 2016

Подходящо за малки и средни предприятия

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 3 млн – 5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Справяне с проблема със строителните отпадъци от строителство и разрушаване (construction and demolition waste (CDW)), довел до сериозно замърсяване на околната среда, чрез влагане на рециклирани строителни материали, което да доведе до изграждането на гъвкава по отношение на климатичните промени икономика, в която ресурсите се използват ефективно, както и постигането на съкращение в енергийното потребление и минимизиране на въздействието върху околната среда.

Финансирани дейности:

Изграждането на енергийно ефективни сгради с нови или адаптирани сглобяеми строителни компоненти като се използват рециклирани материали. Акцент върху възстановяването/рециклирането на строителните материали, които с най-голямо техническо и икономическо значение и които са свързани с дейностите по ремонт и разрушаване на сгради.

Изследване на възможността за повторната употреба на различни материали в енергийно ефективни сгради и разработване на процес по лесно демонтиране на строителните елементи в съответствие с правилата и предписанията на националните законодателства в различните европейски райони (напр. правила за анти-сеизмично строителство).

Проектите трябва да обхващат:

 • Оптимизация на рециклируемите свойства на материалите и разработване на стратегии за рециклиране и повторна употреба строителни материали
 • Използване на иновативни сглобяеми елементи в съответствие с най-новите постижения в рециклирането на CDW и в строителните и монтажни дейности

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-554 Въвеждане на напреднали технологии за отопление и охлаждане на сгради и квартални мрежи 2016

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 5 млн – 7 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Използване на съвременни технологии за редукция на енергийно потребление в сградите (която заема 70-90% от общата енергия) и увеличаване на дела на източниците на възобновяема енергия за отопление, охлаждане и генериране на гореща вода за жилищни сгради и квартални мрежи чрез стратегии за частична модернизация и преоборудване на сградите с нови ефективни системи.

Финансирани дейности:

Предметният обхват трябва да включва жилищни сгради и квартални отоплителни и охладителни мрежи и да включва областите по:

 • Въвеждане на напреднали отоплителни и охладителни технологии като хибридните системи, комбиниращи оборудване за производство на енергия на основата на изкопаеми горива и възобновяеми източници (напр. комбиниране на термопомпи или котли със соларни панели или биомаса).
 • Лесен монтаж на оборудването с оглед минимизиране на необходимата поддръжка и опростяване на логистиката
 • Контрол и мониторинг на цялата система за осигуряване на съответсвие между търсенето и предлагането на енергия, включително с помоща на Информационни и комуникационни технологии и алгоритми.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-553 Индикатори за изпълнение и мониторинг на качеството на енергийната ефективност и екологичното качество на сгради и квартални мрежи 2016

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 50 млн – 75 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Подобряване на ефективните енергийни характеристики на сградите и декарбонизиране на европейската икономика с цел драстично намаляване на енергийната консумация и намаляване на въглеродните емисии.

Финансирани дейности:

Дейности по подобряване и по предоставяне на оценка на съществуващия опит в областта на енергийната ефективност и екологичното качество по отношение на съвременното поколение нови и ремонтирани сгради и тяхното взаимодействие в кварталните жилищни мрежи. Проектите трябва да акцентират на следните действия по:

 • Установяване на консолидирана структура и гео-клъстерен анализ на сградите последно поколение и тяхново взаимодействие с местнире ресурси
 • Идентифициране и анализ на съответните секторни индикатори, разработване на модели, даващи възможност да се проникне в същината на получените данни и благоприятстващи взимането на решения, свързани с енергийна ефективност и екологично качество
 • Разработване на операционни и хармонизирани протоколи, поддържащи инструменти и системи, които да оценят изпълнението в реални работни условия
 • Изясняване на специфичните причини за недобрата работа или неоптималното изпълнение през целия жизнен цикъл (от проектирането до строителството до изпълнението) и насърчаване на най-добрите практики в индустрията

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-552 Високо ефикасни изолационни материали с подобрени характеристики 2016

Особено подходящо за МСП

Краен срок: 21.01.2016

Размер на гранта: 3 млн – 6 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Намаляване на енергийното потребление и въглеродните емисии в рамките на ЕС и постигане на енергийна ефективност в ремонтираниte сгради и в сградитe с почти нулево енергийно потребление (като се следват изискванията на преработената версия на Директивата на ЕП и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите) като се подобри изолацията на сградите.

Финансирани дейности:

Развитие на нови изолационни материали и решения, базирани на нанотехнологии и/или авангардни устойчиви материали и предлагащи подобрени изолационни характеристики  и екологични показатели.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-551 Нуждите от стандартизация в областта на информационните и комуникационните технологии в рамките на активния и здравословен живот на възрастните хора 2016

Краен срок: 16.02.2016

Размер на гранта: 1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Очаква се предложението да  насърчи потребителски-ориентираните иновации  в информационните и комуникационните технологии в областта на  Active &  Healthy Ageing (AHA) чрез ангажиране, подкрепа и подготовка на заинтересованите страни  в  разработване  и прилагане на  действия в областта на стандартизацията. Те следва да обхващат  стандартизация в областта на AHA, по-специално в областите на изпълнението и доставката на услуги за независим живот в в домове за стари хора, увеличаване на иновативни услуги и профили за оперативна съвместимост за независим живот

Финансирани дейности:

 • Планиране  на съответните дейности за хармонизация в областта и съответното развитие на текущите такива, с акцент върху усилията за стандартизация.
 • Насърчаване на сътрудничеството между стандартизиращите  организации, действащи за развитие в областта на  Аctive & Healthy Ageing (AHA).
 • Създаване на платформа за улесняване на обсъжданеto и вземане на решения между съответните заинтересовани страни относно действията, които се предприемат в рамките на стандартизацията в областта на информационните  и комуникационните технологии за Аctive & Healthy Ageing (AHA).
 • Ясен подход за това как да се ангажират съответните заинтересовани страни в цялостното действие.
 • Идентифициране на нуждите от  хармонизация и стандартизацията в областта на информационните и комуникационните технологии за Active & Healthy Ageing (AHA)  и най-добрите начини за справяне с тях чрез различните съществуващи механизми, като например стандарти, спецификации, изисквания, поръчки, законодателство и др.
 • Предоставяне на насоки за най-добри практики в сътрудничество за  разработване на стандарти и сертификати в рамките на обхванатите области, като среди за по-добър живот за възрастни хора.
 • Предоставяне на насоки относно обществените поръчки и  на това как най-добре да се  използват възможностите за насърчаване на иновациите в областта на Active & Healthy Аgeing.
 • Идентифициране на съответните основните действащи лица по стандартизация и тeхният потенциален принос на вече установените нужди.
 • Координиране на съответните вноски в  стандартизацията на Active & Healthy Ageing от ЕС (и n на национално ниво ).

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-546 Подкрепа за водещите европейски ИКТ (ICT) малки и средни предприятия, работещи в сферата на здравеопазването 2016

Краен срок: 16.02.2016

Размер на гранта:  над 3 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Обхватът е координираща дейност за научни изследвания и развитие и  предлагане на помощ за развиващите се бизнес модели, подобряване на степента на развитие на нови продукти, произлизащи от водещите в Европа малки и средни предприятия, разработване на про-иновационен подход за справяне с правните условия в Европа и в световен мащаб с всеки отделен случай.

Финансирани дейности:

 • Подкрепа за мрежови възможности за сътрудничество с изявени трети лица.
 • Специфични електорнни събития за здравеопазването, организирани от проекта.
 • Подкрепа за обучението на персонала в малките и средни предприятия.
 • Професионална помощ за подобряване на разстежа на бизнеса за по-нататъшни инвестиционни цели.
 • Подкрепа в адресиране на  правни предизвикателства.
 • Помощ при  решаване на въпроси, свързани с регистрация и сертификация.

Взаимодействие между Европейската мрежа на предприятията и съответните секторни групи  се насърчава.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-545 Oценка на съответствието на електронното здравеопазване за оперативната съвместимост на ЕС 2016

Краен срок: 16.02.2016

Размер на гранта:  1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Предложението следва да се стреми към създаването на устойчива Европейска схема за съответствие и  оценка, свързана с поддържането на  Европейската рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване, насърчаване на по-широкото прилагане на електронното здравеопазване и  оперативна съвместимост за целия европейски пазар.

Координацията и подкрепата за действие разчита на някои от препоръките на проекта ЕU Antilopе. По-специално, предложението се очаква да въведе схема за съответствие, която позволява на структури да  тестват възможностите на своите здравни продукти и свързаните с тях услуги във всяка акредитирана лаборатория за изпитване в съответствие с изискванията на набор от стандарти и профили, които са признати и включени в Европейската рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване. Тази схема на съответствието трябва да се осигури постоянство в резултатите от тестовете в лабораториите за изпитване и трябва да се обмисли подходящ и  съответстващ  етикет / сертификат на доверие. Очаква се, че предложението ще обедини широк кръг заинтересовани страни с опит в разработването, изпълнението, оценката, поддържането и разпространението на такава схема за съответствие.

Финансирани дейности:

 • Разработване на схема-ядро за електронното здравеопазване в  съответствие с оперативната съвместимост за европейския пазар, базиран  на Европейската рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване.
 • Активиране на доставчиците на здравни системи  и оценка на тяхното съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост на електронното здравеопазване и като резултат да се рекламира такова съответствие.
 • Оказване на помощ на доставчиците при техните спецификации, решения и оценки.
 • Улесняване на разработването и тестването на трансгранични, национални и регионални проекти за електронно здравеопазване.
 • Установяването на общи критерии за ефективен сравнителен анализ на различни европейски  реализации на електронно здравеопазване.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-544 Цифрова здравна грамотност 2016

Краен срок: 16.02.2016

Размер на гранта:  2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Предложенията следва да осигуряват подкрепа за подобряване на цифровата здравната грамотност на гражданите. По-специално, следва да се  разработят предложения за свободен достъп до  онлайн курсове („MOOCs“) за различни представители на населението, включително деца и възрастни хора и други групи пациенти с висок риск, като се поддържа интерактивна учебна среда. Тези курсове трябва да гарантират, лекота на употреба за потребителите и  да включват сътрудничество от страна на гражданите, изпитване и прилагане на учебни модули, които ще им помогнат да подобрят уменията си в  цифровата здравна култура. Курсовете трябва да бъдат проектирани съобразно  нуждите на потребителите въз основа на едно по-засилено разбиране на ключовите фактори, прогнозиране на  бариери и тенденции в бъдещето, които влияят на  цифровата здравна грамотност. Те трябва да бъдат насочени конкретно към гражданите с ниски нива на цифрова здравната грамотност и да се вземат предвид  както демографски, социални, културни и полови различия , така и интерактивни умения и компетенции, както да бъдат в подкрепа на взаимното  учене. Работата трябва да артикулира  върху разгръщане, да симулира промени на ниво система и да детайлизира  най-подходящите политически действия за продължаващото активиране.

Финансирани дейности:

 • Повишена информираност за възможностите на инструментите на електронното здравеопазване  и подобрени умения за това как да се използват информационните и комуникационните технологии за целите, свързани със здравеопазването, така, че да се получат по-добри резултати и здравни грижи.
 • По-добро разбиране от страна на  гражданите на онлайн информация по теми, свързани със здравето, болестите и собствените им възможности и капацитет за намеса, включително и информация за това, как да се намалят рисковете при самолечение.
 • Положително въздействие в личен план (знания, мотивация, самочувствие, по-силни управленчески качества), участие и овластяване.
 • Повишена и устойчива доказателствена база върху резултатите за здравето, качеството на живот, безопасността, грижи в посока постигане на по-образовано и грамотно население по отношение на  цифровото здраве;
 • Придържане към здравословния начин на живот, като превантивен подход и предоставяне на повече възможности за избор на живот.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-542 Работната сила  на здравните ИТ умения 2016

Краен срок: 16.02.2016

Размер на гранта:  0.5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Планиране на нуждите, търсенето и предлагането на работни умения и способности, върху развиването на умения по информационни технологии , както и върху  програми за обучение на  работна сила в рамките на здравеопазването,  като се вземе предвид сътрудничеството между ЕС и САЩ и друго международно сътрудничество в тази област. Работата трябва да определи как ще бъдат разследвани ключови фактори и тенденции, различните сценарии на системата за електронно здравеопазване,   работната  сила на електронното здравеопазване , количествено  моделиране , както и описване на най-стабилните политики, довели до желаните резултати. Необходимо е да се  докажат владеене на систематични проучвания сред работна сила, както и  умения и компетенции по  съществуващите учебни програми и обучения, определяне на пропуски и прилагане на  решения за преодоляването им.  Серия от казуси в някои от областите, в които информационните технологии  вече оказват  въздействие върху предоставянето на здравни услуги ще подкрепи предложените решения в най-критичните области( например в първичната здравна помощ, наблюдение на хронични заболявания, грижи за пациенти с висок риск).Запознаване с  ICT Skills’ European eCompetence Framework също е важно.

Финансирани дейности:

 • Планиране на настоящата  структура на знанието, идентифициране и количествено определяне на основните насоки,пропуските и бариерите в уменията по информационни технологии  и потребностите от обучение на здравния персонал за оптимално използване на електронно здравеопазване.
 • Подобрен достъп до програмите за обучение, включително непрекъснато професионално развитие и усъвършенстване на уменията за всички участници в здравната сфера.
 • Оценка на ефективността на стратегиите за обучение и изисквания за предоставяне на програми в различни сюжети.
 • Засилено международно сътрудничество между здравните специалисти в областта на инфомационните технологии.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-541 Упътване за оперативна съвместимост на здравеопазването между ЕС и САЩ 2016

Краен срок: 16.02.2016

Размер на гранта:  1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Основната цел остава да се постигне един единствен международен стандарт за изложение на пациента и възможността да се установят  „пилоти”, които ще  утвърдят принципите, установени в рамките на упътването. Предложението следва да се съсредоточи върху необходимостта от разработване на схема за оперативна съвместимост като се вземат предвид сътрудничеството между ЕС и САЩ  в  областта на електронно здравеопазване и други международни сътрудничества в тази област. Партньорите в консорциума трябва да демонстрират познаване на трансатлантическото сътрудничество, стандартизационния процес и способността за изпълнение на дейностите, посочени в упътването на ЕС и САЩ.

Финансирани дейности:

 • Подобрена международна оперативна съвместимост на системи за електронно здравеопазване в САЩ и в Европа.
 • Ускорено изграждане на стандарти за оперативна съвместимост в областта на електронното здравеопазване и на  комуникация на данни, свързани със здравето.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Sh-538 Координиращи действия в подкрепа на признаването на възможностите на  Silver economy (бизнеса, правен от възрастни хора) , произтичащи от демографските промени 2016

Краен срок: 16.02.2016

Размер на гранта:  над 1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Създаване на широко призната европейска годишна схема за награди за новаторски решения, които могат да окажат значително въздействие за подобряване на качеството на живот на застаряващото население ( както за жените, така и за  мъжете) и поддържане на един жизнеспособен  и перспективен бизнес модел. Годишните награди ще съберат на едно място всички заинтересовани соациални актьори и икономически сектори, за да се създаде паневропейско движение, възползващо се от възможностите, които предлагат демографските промени и иновации.

Финансирани дейности:

 • Идентифициране на най-важните категории на наградите (продукти, услуги и решения, подпомагащи информационни и технологични иновации за активен и здравословен живот на възрастните хора).
 • Избор и установяване на жури на високо равнище, което  може да осигури широкото признаване на схемата;
 • Изпълнение на годишна европейска схема за награди във висока степен.
 • Установяване на спонсори, които да поемат финансова ангажираност
 • Постигане на значителен брой висококачествени заявления
 • Ефективно ангажиране на основните заинтересовани страни и разпространение на наградени проекти в цяла Европа, въз основа на положителен разказ за демографските промени и иновационните и комуникационните  технологични иновации.
 • Ефективно ангажиране  и работа в мрежа с подобни инициативи в рамките на държавите-членки.
 • Създаване и прилагане на методология за проследяване обсегът и въздействието на схемата
 • Мобилизиране на (социални) предприемачи, социални партньори, граждани, както и на : дизайнери, производители, търговци на дребно, промишлени оператори, изследователи, иноватори, инвеститори и други социални актьори.
 • Предложението следва да представи начини за насърчаване и възнаграждаване на иновативни и креативни идеи, като  се използват възможностите, които се крият  във все по-голям брой активни, здрави, мобилни и платежоспособни възрастни граждани. Идеи могат да бъдат намерени в предприятия, инициативи за социални иновации, местни и регионални власти.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-533 Съфинансиране за електромобилност по схемата „ERA-NET”2016

Краен срок: 26.01.2016

Размер на гранта: 30 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Понастоящем първото поколение електрически превозни средства са доказали потенциала си, въпреки че все още има възможности за бъдещо подобрение. Научните изследвания и развитието на технология за  електрическите превозни средства напредват, но интегрирането на новите технологии в съществуващата транспортна система все още изисква значителни усилия, най-вече в градските райони. Успешното внедряване на електрическата мобилност в европейските градове и сближаването в известна степен на законодателството в тази област изискват участието на заинтересовани страни на национално, регионално и дори местните равнище. Интегрирано, но не и припокриваща се с Европейската инициатива за екологични автомобили, съфинансирането по схемата „ERA-NET” представлява ново измерение на публично-частното партньорство. То гарантира, че допълващите подходи и средства на националните и регионалните власти са подходящо включени и възприемчиви към изследователските постижение на индустриалния сектор.

Финансирани дейности:

Дейностите трябва да се фокусират върху доказване и валидиране на решения, които вече са достигнали достатъчна степен на зрялост за внедряване. Те следва да допълват, но не да дублира обхвата на други проекти на Европейската инициатива за „зелени” автомобили и Европейската инициатива за екологични превозните средства. Всички видове наземен транспорт са релевантни. Градският превоз и логистиката попадат в обхвата на поканата (например умни градски паркове за доставка), но фокусът по-скоро е върху пътническия транспорт.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-532 Стимулиране на европейската научноизследователска и развойна дейност за прилагане на бъдещите технологии за автомобилния транспорт 2016

Краен срок: 26.01.2016

Размер на гранта: 2 млн евро до 3,5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Целта на тази тема е да се определи и насърчи научноизследователските приоритети за устойчив автомобилен транспорт в Европа. В него се призовават дейности по координация и подкрепа на ЕКСИОПТ (Европейския консултативен съвет за изследвания в областта на пътния транспорт), Европейската технологична платформа за автомобилния транспорт, Европейска инициатива за екологични превозни средства на Европейската комисия и държавите-членки при определяне на изследователските нужди на своите стратегии и програми, за да се постигнат целите на Енергийната съюз, както и визията, залегнала в Бялата книга от 2011 г. за по-конкурентоспособно и ефективно използване на ресурсите в бъдещата транспортна система.

Финансирани дейности:

 • Актуализиране на програми за научни изследвания и указания, разработени от Европейската технологична платформа ЕКСИОПТ и Европейската инициатива за екологични превозни средства (EGVI).
 • Мониторинг на изследователски проекти в автомобилния транспорт и тяхното въздействие в съответните европейски програми, организиране на работни срещи за представяне и обсъждане на резултатите, тенденциите, обмяна на опит и насърчаване на иновациите.
 • Определяне на многогодишни и по-прецизни годишни планове за изпълнение като входни данни за програмите на ЕС и тези на държавите-членки.
 • Идентифициране на действия в подкрепа на образованието, обучението, стандартизацията и бизнес моделите.
 • Идентификация на пречки за внедряването на резултатите от научните изследвания и подобряването на рамковите условия.
 • Насърчаване на връзките между ЕКСИОПТ и националните технологични платформи за автомобилния транспорт, съществуващи на национално равнище в Европа.
 • Организиране на дейности по разпространение за ЕКСИОПТ и EGVI. Тези дейности трябва да са насочени също така и към развиващите се икономики в Азия и Латинска Америка.
 • Улесняване на обмена между градове в Европа, Азия и Латинска Америка, иницииране на пилотни дейности и разработване на предпроектни проучвания за градове в развиващите се икономики и идентични европейски и международни проекти в областта на градската електрическа мобилност.
 • Проследяване на световния напредък в градската електрическа мобилност и подкрепа на действията на ООН, като например Инициативата за градската електрическа мобилност (UEMI).

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-531 Оптимизиране на системата и разходите на хибридизацията на пътни превозни средства 2016

Краен срок: 26.01.2016

Размер на гранта: 7 млн евро до 10 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Хибридни превозни средства, съчетаващи двигатели с вътрешно горене и електродвигатели вече са достъпни на пазара допринасят за популяризирането на електрифицирани превозни средства. Притежавайки предимствата на две различни задвижващи системи, хибридни електрически превозни средства предлагат възможността да се шофира едновременно с нулеви емисии и на дълги разстояния. Те представляват основен фактор за достигане на бъдещите цели за намаляване на CO2 и емисиите на парникови газове изобщо, и играят важна роля за осигуряване на по-добро качество на въздуха в градските райони и икономия на енергията. Въпреки това, по-голямо предизвикателство за този тип превозно средство е цената на тяхната технология по отношение на ползата за крайните потребители и разнообразието от възможни конфигурации. Тази тема е фокусирана както върху разработването на модерни решения, които намаляват разходите и сложността на чист хибрид, зареждащ се хибрид и електрически превозни средства с широка гама, така и върху тяхната ефективна механична, термична и електрическа интеграция в автомобила.

Финансирани дейности:

 • За електрически превозни средства с широка гама, развитие на нови високоефективни и с висока енергийна плътност енергийни генератори и тясна интеграция с електрическите системи.
 • За чисти и зареждащи се хибриди, интеграция и оптимизация на системата за силово предаване чрез повторното използване на отпадната топлина, усъвършенстван контрол, съкращаване на ДВГ, иновативни трансмисии и интеграцията на високотемпературни електронни компоненти.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-530 Технологии за нискоемисионни лекотоварни превозни средства 2016

Краен срок: 26.01.2016

Размер на гранта: 5 млн евро до 10 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Нарастването на интензивността на движението по пътищата води до пагубно въздействие върху околната среда и общественото здраве до ниво, което е все по-неустойчиво, въпреки все по-строгите стандарти за емисии. По-специално, CO2 и вредните емисии не са намалени в достатъчна степен в транспорта, а емисиите на малки наночастици са неоткриваеми от сегашните процедури за сертифициране.

Напредналите технологии предлагат решения, но е необходимо те да бъдат доразвити: едно ново поколение на елементите на двигателя е достигнало достатъчно ниво на зрялост, но са нужни повече изследвания за неговото оптимално комбиниране в ново поколение двигатели; хибридни двигатели, където ДВГ са съчетани с електрозадвижвания, трябва да бъдат оптимизирани чрез въвеждането на принципно нови горивни процеси, за да бъде достигната много по-висока енергийна конверсия, която да се приближава до физическите граници.

Финансирани дейности:

 • Ново поколение нехибридни двигатели на базата на съществуващите технологии за двигатели (краткосрочни разработки): оптимална комбинация от иновативен двигател и надеждни технологии за последваща обработка, както и моделиране и тестване, подобряване дизайна и способността за контрол. Специално внимание следва да се обърне на оценката и намаляването на емисиите на частици под 23 нанометра, особено за директно впръскване на бензинови и дизелови двигатели.
 • Бъдещи двигатели за вътрешно горене за електрифицирани задвижващи агрегати (по-дългосрочни разработки): нови горивни процеси, системи за наблюдение, контрол и последваща обработка, подкрепени от напреднали технологии за моделиране в случаите, в които е необходимо да се позволи на тези двигатели едновременно да задоволят бъдещите амбициозни цели за енергия и емисии. Специално внимание следва да се обърне на оценката и намаляването на емисиите на частици под 23 нанометра, особено за директно впръскване на бензинови и дизелови двигатели.
 • Развиване (базирано на настоящите двигатели с директно впръскване) на свързаните с това процедури за измерване до 10 нанометра, осигуряване на принос за бъдещото регулиране на емисиите на частици, по-специално в реалните условия на шофиране.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

E-520 Алианси на познанията, Секторни алианси на уменията, Стратегическо партньорство – от значение за секторите, свързани с отбраната в преодоляването на недостига на квалифицирани кадри – 2015

Краен срок: 26.02.2016

Размер на гранта: 300 000 – 700 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– за Алианси на познанията: между висшите учебни заведения и предприятия да се стимулират иновациите, предприемачеството, творчеството, за намиране на работа, обмен на знания и / или мултидисциплинарно преподаване и учене

– за Секторни алианси на уменията: подкрепа на изготвянето и прилагането на съвместни учебни програми за професионално обучение, програми и методики за преподаване и обучение, изготвяне на документи за тенденциите в определен икономически сектор и умения, необходими, за да се изпълняват в едно или повече професионални направления

– за Транснационални Стратегическите партньорства: разработване на инициативи, насочени към една или повече области на обучение, образование и младежта и насърчаване на иновациите, обмен на опит и ноу-хау между различните видове организации, участващи в образованието, обучението и младежта, или в други съответни области. Определени дейности за мобилност се подкрепят, доколкото те допринасят за постигане на целите на проекта.

Области на действие: Образование, обучение, иновации, правосъдието и сигурност

Допустими кандидати: Училища, центрове за обучение

Допустими региони: Държавите от ЕС

 

 

E-519 Образователни дейности по Жан Моне – 2016

Краен срок: 25.02.2016

Размер на гранта: 30 000  –  300 000 евро на проект (зависи от направлението)

Интензитет на гранта: 75% – 80% (зависи от направлението)

Цели:

– Жан Моне “Ръководители на катедри”: учителско място със специализация в образователната система на Европейския съюз за създаване на университетски преподаватели

– Жан Моне “Центрове за върхови постижения”: фокусна точка на компетентност и познания по научни въпроси в Европейския съюз

– Жан Моне “Подкрепа за асоциации”: спомагателни дейности, извършвани от асоциации, работещи в областта на науката и образованието в Европейския съюз.

– Жан Моне “Модули”: кратки специализации (или курсове) в по-висши учебни заведения в областта на науката и образованието в Европейския съюз

– Жан Моне “Мрежи”: насърчаване на създаването и развитието на консорциуми от международни играчи в областта на науката и образованието в Европейския съюз.

– Жан Моне “Проекти”: подкрепа на иновациите, взаимно обогатяване и разпространение на съдържанието.

Финансирани дейности:

– Жан Моне “Ръководители на катедри”: Задълбочаване качеството на преподаването в европейското образование, въплътено в официална учебна програма на висшето училище; предоставяне на по-задълбочено учение в европейската образователна система за бъдещи професионалисти в различни области

– Жан Моне “Центрове за върхови постижения”: организиране и координиране на човешки и документални ресурси; водещи изследователски дейности в конкретни теми на Европейския съюз; разработване на съдържание и инструменти на ЕС по различни теми

– Жан Моне “Подкрепа за асоциации”: организиране и провеждане на задължителните дейности на асоциации, занимаващи се с изследвания и въпросите на Европейския съюз, извършане на изследвания в областта на специфични европейски въпроси, за да се консултират местни, регионални, национални и европейски политики; разпространяване на резултатите

– Жан Моне “Модули”: насърчаване на научните изследвания и първият преподавателски опит за младите изследователи и учени и практици по въпросите на Европейския съюз; насърчаване на публикуването и разпространението на резултатите от академичните изследвания.

– Жан Моне “Мрежи”: събиране и популяризиране на информация и резултати за методиките, прилагани за научни изследвания на високо равнище и учение за изследвания на ЕС; засилване на сътрудничеството между различните институции за висше образование и други съответни органи в цяла Европа

– Жан Моне “Проекти”: разработване и тестване на нов дизайн на методологии, съдържание и инструменти по конкретни теми на Европейския съюз.

Области на действие: Образование, обучение, иновации, младеж

Допустими кандидати: Изследователски центрове, училища, центрове за обучение, университети, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Европейския съюз, страните кандидатки за членство в ЕС

 

 

J-518 Подкрепа за транснационални проекти в областта на политиката на ЕС относно производството и разпространението на наркотици – 2016

Краен срок: 14.02.2016

Размер на гранта: до 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Да подпомага прилагането на законодателството на ЕС в областта на новите психоактивни вещества

– Да обменя добри практики в сътрудничеството между публичните органи, участващи в и гражданското общество

– Да се ​​подкрепи участието на гражданското общество в изпълнението на целите на стратегията на ЕС за наркотиците 2013-2020 и на конкретните действия в рамките на Плана за действие на ЕС относно наркотиците 2013-2016

Приоритети:

– Подобряване на капацитета за идентифициране и оценка на нови психоактивни вещества

– Да се намали наличието на вредни вещества

– Да се наблюдава степента и моделите на употреба на такива вещества

– Да се споделят най-добрите практики в областта на превенцията

– Да се повиши ефективността на мерките и превенцията за намаляване на здравните щети

– Да се повиши ефективността на реинтеграция и рехабилитация на (дългосрочно) употребяващите наркотици

– Да се подобри ефективността на дейностите по правоприлагането с цел предотвратяване и намаляване на броя на престъпленията, свързани с наркотици

Финансирани дейности:

– Събиране на данни, проучвания и изследователски дейности

– Дейности за обучение

– Взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество

– Дейности, свързани с разпространение на информация и повишаване на осведомеността

Области на действие: Здраве, правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, федерации, съюзи държавна администрация, агенции, камари, организации с нестопанска цел, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, с изключение на Великобритания и Дания

 

 

E-517 Повишаване на капацитета в областта на висшето образование – 2016

Краен срок: 10.02.2016

Размер на гранта: 500 000  – 1 000 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Разработване на учебни програми, подобряване на качеството на образованието и преподаването, подобряване на управлението и дейността на институциите за висше образование, разработване сектора на висшето образование в рамките на обществото като цяло

Приоритети:

-Подкрепа на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в партньорските държави

– Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие и програмата за промяна на европейското висше образование в света “

Финансирани дейности:

– проучвания по специфични въпроси за реформи

– експертни съвети

– организиране на конференции, семинари, работни срещи, кръгли маси

– организиране на обучения на персонала

Области на действие: Образование, обучение, иновации, младеж

Допустими кандидати: Училища, университети

Допустими региони: Целият свят, с изключение на Северна Америка

 

CM-516 Подкрепа за развитието на пакетното финансиране в областта на МЕДИИТЕ – 2016

Краен срок: 04.02.2016

Размер на гранта: 70 000 – 200 000 евро на проект

Интензитет на гранта: до 50%

Цел:

– Разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално на филми и телевизионни произведения, например художествени, документални, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, например видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи по-голям потенциал за трансгранично разпространение;

– Дейности, насочени към оказване на подкрепа на европейски аудио-визуални продуцентски дружества, по-специално независими продуцентски дружества, с оглед улесняване на европейските и международните съвместни продукции на аудио-визуални произведения, включително телевизионни произведения.

Приоритети:

– засилване капацитета на аудиовизуалните продуценти да разработват европейски проекти с потенциал за разпространение в ЕС и извън него, както и улесняване на европейските и международните съвместни продукции.

Финансирани дейности:

 • пълнометражни филми, анимация и документални филми с минимално времетраене 60 минути, предназначени основно за кинопрожекции;
 • игрални филми (единични проекти или серии) с общо минимално времетраене 90 минути, анимация (единични проекти или серии) с общо минимално времетраене 24 минути и документални филми (единични проекти или серии) с минимално времетраене 50 минути, предназначени предимно за телевизионно излъчване;
 • игрални филми с общо минимално времетраене или потребителска работа 90 минути, анимация с общо минимално времетраене или потребителска работа 24 минути и документални филми с общо минимално времетраене или потребителска работа 50 минути, предназначени основно за ползване на цифрови платформи.

Области на действие: Култура – Медии, иновации

Допустими кандидати: Корпорации, малки и средни предприятия

Допустими региони: Европейския съюз, страните кандидатки (Македония, Сърбия, Турция, Албания, Черна гора), Новите независими държави (Молдова, Грузия) , Европейското икономическо пространство, Швейцария, Балканите (Босна и Херцеговина)

 

 

J-514 Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, свързани с правосъдието в отговор на тероризма и агресивната радикализация – 2016

Краен срок: 19.01.2016

Размер на гранта: 75 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Насърчаване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

– Борба срещу радикализацията, която води до насилие и екстремизъм

– Борба с тероризма

Приоритети:

– Превенция от радикализация в затворите

– Насърчаване на алтернативи на задържането и проучване ролята на пробацията

– Разработване на методологии за оценка на риска

– Ролята на правосъдните системи за непълнолетни в контекста на борбата с тероризма

Финансирани дейности:

– Събиране на данни, изследвания, изследователски дейности

– Обмен на информация и работа в мрежа между съдебните и административните власти

– Разпространение и повишаване на осведомеността

Области на действие: Правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: НПО, организации с нестопанска цел, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, с изключение на Великобритания и Дания

 

 

J-513 Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на съдебното сътрудничество по граждански дела – 2016

Краен срок: 19.01.2016

Размер на гранта: 75 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел: Допринасяне за ефективното и последователното прилагане на гражданското право в ЕС

Приоритети:

– Принос за правилното изпълнение на следните инструменти: Европейско удостоверение за наследство, Европейска процедура за малки искове, Европейска заповед за плащане

– Улесняване на обмена на данни, включително електронно предаване на документи

– Обмен на добри практики в областта на производството по несъстоятелност и предварително производство по несъстоятелност

Финансирани дейности:

– Събиране на данни, проучвания и изследователски дейности

– Взаимното обучение, обмен на добри практики, сътрудничество

– Разпространение на информация и повишаване на осведомеността

Области на действие: Правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: НПО, организации с нестопанска цел, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, с изключение на Великобритания и Дания

 

 

J-512 Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси – 2016

Краен срок: 19.01.2016

Размер на гранта: 75 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Насърчаване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

– Допринасяне за ефективното и последователното прилагане на инструментите за взаимно признаване в ЕС по наказателноправни въпроси

Приоритети:

Изпълнение и прилагане на инструментите за съдебно сътрудничество: т.е. Европейска заповед за защита, Европейската заповед за надзор, Европейска заповед за арест

Финансирани дейности:

– Събиране на данни, изследвания, изследователски дейности

– Обмен на информация и работата в мрежа между съдебните и административните власти

– Разпространение и повишаване на осведомеността

Области на действие: Правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: НПО, организации с нестопанска цел, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, с изключение на Великобритания и Дания

 

 

I-511 Безвъзмездни помощи в областта на трансевропейските телекомуникационни мрежи – 2016

Краен срок: 19.01.2016

Общ бюджет: 38 700 000 евро

Интензитет на гранта: 50%, 75% или 100% (в зависимост от естеството)

Цел: Да помогне европейските публични администрации и бизнеса да се свържат в основни дигитални платформи.

Приоритети:

eDelivery (електронни доставки)

– Да се ​​увеличи възприемането и ползването на eDelivery

– Да се ​​подкрепи трансграничния обмен на електронни документи

 

eInvoicing (електронно фактуриране)

– Да се ​​насърчи възприемането и използването на електронно фактуриране сред публичните и частните субекти

– Да се предложат решения за обмен на eInvoices (електронни гфактури) на място

 

Обществени Open Data Генерични услуги

– Да се стимулира развитието на информационни продукти и услуги, основаващи се на повторната употреба и комбинирането на отворени публични данни, в рамките на ЕС

– Да се хармонизират масиви от данни, обхващащи трансграничните зони в приоритетни домейни

 

Безопасни Интернет Генерични Услуги

– Да се ​​създаде основна платформа за ​​сътрудничество, с цел повишаване способността за готовност, сътрудничество и обмен на информация, координация и реагиране на киберзаплахите в целия ЕС.

 

Europeana

– Да се ​​подобри инфраструктурата на данни и агрегиране

– Да се подобри функционалността на “търсене”

– Подобряване на механизмите за разпространение на съдържание

– Да се ​​осигури подходяща информация относно условията за повторна употреба, лицензионни услуги и / или директен достъп до съдържанието

– Изясняване на съществуващите и разработване на нови стратегии, услуги и бизнес модели за подкрепа на устойчивостта

Области на действие: Информация, Нови технологии, телекомуникации

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, корпорации, Държавна администрация, агенциите, камари, малки и средни предприятия, Международни организации,

Допустими региони: Европейски съюз, Европейско Икономическо пространство

 

 

HR-510 Безвъзмездна помощ за проекти, които имат за цел да предоставят помощ за развитието и укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава и на зачитането на правата на човека и основните свободи – Бряг на Слоновата Кост – 2016

Краен срок: 19.01.2016

Размер на гранта: 400 000 – 700 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 50% – 90% (в зависимост от естеството)

Цел:

Лот 1: Да насърчава и защитава правата на уязвимите лица и групи

Лот 2: Организации на гражданското общество

Лот 3: Местни власти

Приоритети:

Лот 1:

– Защита правата на жените

– Допринасяне за спазването на правата на децата

– Подобряване условията на задържане и насърчаване на социалната реинтеграция на затворници

– Насърчаване и защита на правата на други уязвими групи и малцинствата

Лот 2:

– Насърчаване на приобщаващи и всеобхватни подходи за развитие

– Подпомагане на участието на организациите на гражданското общество в разработването и изпълнението на публичните политики и стратегии, насочени към намаляване на бедността и устойчиво развитие

– Насърчаване на мира и социалното сближаване

Лот 3:

– Инициативи на местните власти като участници в местното управление

– Инициативи и проекти, които допринасят за по-добро предоставяне на услуги на местното население

Финансирани дейности:

Лот 1: Правна и / или психологическа помощ

Лот 2:

– Анализ

– Отчети за проследяване на публичните разходи

– Инициативи за борба с корупцията

– Участието в наблюдения и одити

– Въвеждане на механизми за разрешаване на спорове

Лот 3:

– Планиране и разработване на планове за развитие

– Инициативи за бюджетите на участниците

– Укрепване на професионалната компетентност

– Професионално образование

Области на действие: Гражданство, Човешки права, Сътрудничество и развитие

Допустими кандидати: НПО, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Европейски съюз, Бряг на Слоновата Кост

 

 

A-509 Подобряване на капацитета в областта на продуктите за растителна защита и остатъчните вещества от пестициди – Сърбия – 2016

Краен срок: 11.01.2016

Общ бюджет: 855 000 евро

Интензитет на гранта: 95%

Цел: Да се приведе в съответствие с изискванията на ЕС, сръбското управление на продукти за растителна защита (ПРЗ) и остатъчните вещества от пестициди (ОВП), чрез по-нататъшно укрепване на институционалния и административния капацитет на Министерството на земеделието и опазване на околната среда (МЗООС)

Приоритети:

– Резултат 1: Хармонизиране на сръбското законодателство с достиженията на това на ЕС в областта на ПРЗ и остатъци от пестициди

– Резултат 2: Повишаване капацитета на съответния персонал и подобряване на ПРЗ в съответствие с изискванията на ЕС

– Резултат 3: Разширяване достъпа до информация за ПРЗ и пестицидни остатъци до потенциалните кандидати и широката публика

Финансирани дейности:

– Резултат 1: Анализ; Оценка на нуждите; План за действие

– Резултат 2: Обучение; Учебни визити; Годишен план за работа; Мониторинг

– Резултат 3: Кампанията за повишаване на осведомеността

Области на действие: Селско стопанство, Рибарство, Местно развитие, Разширяване

Допустими кандидати: Държавна администрация, агенции, камари

Допустими региони: Европейски съюз

 

 

J-508 Грантове за подпомагане на националните и транснационалните проекти за електронно правосъдие – 2016

Краен срок: 06.01.2016

Размер на гранта: до 75 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел: Улесняване достъпа до правосъдие за всички на национално и интернационално ниво

Приоритети:

– Взаимно свързване на националните регистри за несъстоятелност

– Намери адвокат

– Намери нотариус

– Намери съдия-изпълнител

– Внедряване на европейски идентификатор за съдебни дела

– Електронно законодателство

Финансирани дейности:

– Aнализи

– Разработване на софтуеърни платформи

– Комуникации

– Промоции

– Разпространение на информация

Области на действие: Правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: Търговски дружества, Държавна администрация, Неправителствени организации с нестопанска цел, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС без Обединеното Кралство и Дания

 

 

T- 506 Съживяване на бизнес средата около Замъка Ново Бърдо – Косово – 2015

Краен срок: 28.12.2015

Размер на гранта: 450 000 – 1 000 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 60% – 90%

Цел: Разработване и поддържане на инициативи в подкрепа на селското стопанство, развитието на селските райони, туризма и иновациите, свързани със Замъка Ново Бърдо

Финансирани дейности:

– Развитие на местната търговия

– Развитие на дребната туристическа инфраструктура

– Местно развитие на туризма

– Разработване на промоционален план на Замъка Ново Бърдо като туристическа атракция

Области на действие: Местно развитие, икономика – финанси, туризъм

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, федерации, съюзи държавна администрация, агенции, камари, организации с нестопанска цел, Международни организации, Малки и средни предприятия, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, страните от Европейското икономическо пространство, Балкани (Босна и Херцеговина, Косово)

 

 

J-505 Укрепване формулирането на политиките, изготвяне на законодателството и ефективното му прилагане – Косово – 2015

Краен срок: 21.12.2015

Общ бюджет: 1 400 000 евро

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

– укрепване на върховенството на закона и на съдебната система

– Формулиране на политиките

– Изготвяне на Законодателството и ефективното му прилагане.

Приоритети:

– Засилване капацитета в изготвянето на документи, определящи политиките в областта на правосъдието

– Засилване капацитета в изготвянето на закони чрез прилагане на законодателството на ЕС

– Подобряване изпълнението на политиките от страна на отговорните отдели, участващи в разработването на законите

Финансирани дейности:

– Съдебен контрол

– Препоръки;

– Съдействие за използване на съвременни методологии

– Изследване и прилагане на най-добрите практики

Области на действие: Публично управление, правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: Местни и регионални власти, федерации, съюзи, Държавна администрация

Допустими региони: Европейския съюз, Балканите (Косово)

 

 

J-504 Засилване на ефективността, отчетността и прозрачността на съдебната система и прокуратурата в – 2015

Краен срок: 21.12.2015

Общ бюджет: 3 000 000 евро

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Повишаване на ефективността, прозрачността и устойчивостта на съдебната система чрез подобряване на планирането и изпълнението на съдебни / прокурорски реформи

Приоритети:

– Повишаване на ефективността, отчетността и прозрачността на съдебната система и прокуратурата в Косово

– Засилване капацитета на специализираната прокуратура (SPRK)

Финансирани дейности:

– Преглед и съвети относно прилагането на последователен и стратегически подход

– Съвети относно съдебния процес

– Практическо обучение

Области на действие: Публично управление, правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: Държавна администрация, Местни и регионални власти

Допустими региони: Европейския съюз, Балканите (Косово)

 

 

A503 Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2016

Краен срок: 30.11.2015

Размер на гранта: 50 000 – 300 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 50%

Цел: Информация, повишаване на осведомеността и насърчаване в рамките на Общата селскостопанска политика

Финансирани дейности:

– Производство и разпространение на мултимедийни или аудиовизуални информационни продукти

– Създаване на онлайн инструменти и социални мрежи

– Медийни събития

– Конференции, семинари, работни срещи

– Статични или мобилни изложби или информационни пунктове

Области на действие: Селско стопанство, Рибарство, информация

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местните и регионалните власти, корпорации, центрове за обучение, държавна администрация, агенции, камари, неправителствени организации, малки и средни предприятия, университети, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Европейския съюз

 

 

J-502 Обучение за прилагане на законодателството

Краен срок: 26.11.2015

Размер на гранта: 150 000 – 750 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 90%

Цел: Превенция и борба с трансграничната престъпност

Приоритети:

– предпазване от радикализъм

– транс-гранична обмяна на информация свързана с прилагането на законодателството

– Новият Шенгенски механизъм за оценка

– Борба с киберпрестъпленията

– Изграждане на капацитет за прилагане на законодателството в трети страни

Финансирани дейности:

– Обучения

– Обмяна на добри практики

Области на действие: Правосъдие и сигурност

Допустими кандидати: Държавна администрация, Агенции и камари, Неправителствени организации с нестопанска цел, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС

 

 

H-501 Подпомагане страните-членки на ЕС, попаднали под миграционен натиск в справяне с предизвикателствата в областта на здравеопазването – 2015

Краен срок: 12.11.2015

Общ бюджет: 4 000 000 евро

Интензитет на гранта: 80%

Цел: Засилване способностите на страните-членки на ЕС за справяне с потенциални заплахи за здравето, в следствие на мигрантската вълна

Приоритети:

– Предотвратяване на евентуални заразни болести и заплахи за здравето внесени от вън

Финансирани дейности:

– Създаване на интердисциплинарни екипи

– Осигуряване на първоначална оценка на здравето

– Предоставяне на бързи превантивни мерки, включително ваксинация

– Сътрудничество с здравните органи

Области на действие: Здравеопазване, Социални и хуманитарни дейности

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, Европейска икономическа зона, Исландия и Норвегия

 

 

ОБК 2015 ©
Всички права запазени
Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.