Warning: Creating default object from empty value in /home/ubclubse/public_html/en/wp-content/plugins/swift-framework/includes/options/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Open calls | UBC
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ubclubse/public_html/en/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ubclubse/public_html/en/wp-includes/post-template.php on line 275

Open calls

 

Експертите на ОБК по европейски фондове и финансиране могат да ви помогнат да напишете, подадете и управлявате Вашите проекти както по долуописаните, така и по други покани за проектни предложения по европейски програми управлявани както на национално ниво, така и директно от Брюксел.

 

За повече информация можете да се обадите на тел. 0894 377977 или да пишете на e-mail: eufunds@en.ubclubs.eu

 

 

T-733 Повишаване на качеството на работните места, професионалните обучения и стажовете в туристическия сектор в Европа – 2016

Краен срок: 09 юни 2016

Размер на гранта: 500 000 евро

Интензитет на гранта: 75%

Цел:

– Да се популяризират кариерите в сектора на туризма, чрез доставчиците на образователни услуги,;

– Да се активизират и насърчат търсещите работа и туристическите предприятия, особено МСП, да използват съществуващите инструменти и възможности за финансиране, за да намират и предлагат стажове и работни места в други страни от ЕС;

– Да се популяризират тези инструменти и възможности за финансиране също и чрез доставчиците на образователни услуги;

– Да се подпомогне придобиването на необходимите умения, по-специално посредством транснационалнен опит, и да се насърчи мобилността в рамките на ЕС, като се възползва от периодите на слабия туристически сезон;

– Да се улесни обмена на добри практики, развитието на мрежи и дискусионни платформи между доставчиците на образователни услуги и частния сектор, с цел да се насърчи пригодността за заетост в сектора на туризма;

– Да се подкрепи транснационалното сътрудничество и публично-частните партньорства, за да се адаптира съществуващото образование, така че то да отговаря по-добре на възникващите нужди на работодателите и отразява новите тенденции и развитието в областта на туризма (например цифровизацията, застаряването на населението, новите видове клиенти).

Приоритети:

– По-добро използване на инструментите и възможностите, съществуващи в ЕС за тези, които предлагат/търсят работа в друга държава-членка в сектора на туризма;

– Подкрепа за доставчиците на образователни услуги в разработването на подходящи умения за туристическия сектор;

– Принос за растежа на заетостта в сектора на туризма;

– Насърчаване на европейската идентичност.

Финансиране дейности:

– Да се предложи модел, който да цели повишаването на пригодността за заетост на младите европейци в сектора на туризма. Този модел ще се фокусира върху трансграничните професионални обучения, стажовете и усъвършенстването на уменията;

– Да се създаде инструментариум за: а) насърчаване на кариерите в туризма и тяхната привлекателност и б) представяне на инструментите и възможностите,  съществуващи в ЕС, за тези, които предлагат/търсят работа в туристическия сектор в друга държава-членка;

– Шест комуникационни събития за повишаване на осведомеността, които популяризират кариерите в туризма и съществуващите средства за улесняване на мобилността в Европа;

– Конкретни инициативи за предприемачите от сектора на туризма за това, как да наемат таланти.

Области на действие:

Заетостта, Туризма

Допустими кандидати:

Изследователски центрове, местните и регионалните власти, училища, предприятия, центрове за обучение, федерации от съюзи, администрациите на страните, университети, НПО

Допустими региони: Държавите от ЕС

 

 

Ih-732 Облачна структура – 2017 (Европа-Бразилия)

Краен срок:14.03.2017

Размер на гранта: между 1 и 1. 5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100% ( взависимост от дейностите)

Цел: Научни изследвания и иновативни действия

Фокусът на съвместните научни изследвания ще бъде развитието на иновативни технологии за ново поколение облачни структури и услуги , които да се справят с изпитанията от различните приложими домейни в бизнеса и социалните контексти. Технологиите, които ще бъдат подобрени трябва да се стремят към бъдеща стандартизация, както и е необходимо да се вземе предвид оперативната съвместимост и преносимостта на данните.

Финансирани дейности:

Съвместното  изследователско изследване между ЕС и Бразилия е предназначено за разработване на иновативни облачни компютърни технологии, водещи до решения от следващо поколение. Сътрудничеството в научните изследвания също ще улесни и подобри координацията на политиките между ЕС и Бразилия в съответните области. По-специално, проектите се очаква да доведат до:

Улесняване на развитието наоблачната съвместимост; сигурни и надеждни приложения на базата на солидни стандартизирани технологии.

Разработване на технологии за управление на хибридни ресурси в облака, както и решения за управление на данни центрирано в облака.

Постигане на съвместен принос към международните дейности по стандартизация.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

RIh-731 Към нова стратегия за растеж в Европа – подобряване на икономическото и социалното измерване, данни и официалната статистика – 2017

Краен срок: 02.02.2017

Размер на гранта: 2 милиона евро за първата цел и 1милион евро за втората

Интензитет на гранта: 70%-100%( в зависимост от дейностите)

Цел: а)Дейности за научни изследвания и иновации

Научните изследвания  имат за цел да подобрят достъпа и качеството на данните за материални и нематериални инвестиции, капиталовите запаси и състава на вложения труд на равнището на индустрията и / или фирменото равнище, което в дългосрочна перспектива отговаря на изискванията за заверка от официалната статистика.

Съставяне на данни за  категорията на материални и нематериални инвестиции  в рамките на актива на съществуващата граница  на стандартите за национални сметки (SNA 2008 / ESA 2010) трябва да бъде насочено  и допълнено  с национални източници и други видове изчисления. Създаване на нови данни за потенциално съответните категории активи извън текущите границите на активите на детайлно ниво на индустрия се  нуждае едновременно от статистическа работа заедно със стратегии за прилагане и нови подходи за свеждане до минимум на разходите и тежестта на съставяне. Пилотиране и доказване на концепции могат да бъдат полезни. Всички усилия за подобряване на достъпността на данните и качество й  трябва да бъдат в съответствие с настоящата статистическа класификация на икономическите дейности (NACE Rev.2), националните  концепции за сметките, методологии и критерии за качество. Важно е да се използват международно хармонизирани статистически данни за официален източник. Бъдещи разширения на официални статистически данни могат да се възползват от вече съществуващата работата на материални и нематериални дълготрайни капиталови акции и от вложения труд извън официалните статистически системи чрез подобряване на качеството им, в съответствие със статистическите критериите за качество. От съществено значение е да се изработи стратегия, в която статистическата общност си сътрудничи с икономически и други социални научни общности , за да се интегрират по-добри и / или новосъздадени данни в установените официални статистически данни и  да се гарантира тяхната продължителност възпроизводимост.

б) за координация и подкрепа на действията [1]

Действието на координация и подкрепа трябва да се съсредоточи върху включването и привеждане в съответствие на нови, по възможност неофициални и неструктурирани източници с установените официални статистически данни. Би следвало  да се основава на големи  резултати в алтернативни подходи за растеж, социални, екологични и устойчиви показатели, нови модели на потребление и „Beyond GDP“ домейн – в съответствие с националните сметки – покриващи двата  нови домейна и нетрадиционни източници, както и иновативни подходи за събиране на данни.  Необходимо е  да включва силен статистически методологичен  компонент, фокусиращ се  върху получаването на консистенция, представителност / социалното включване (по-специално, когато се използват иновативни методи за събиране на данни) и мерки на несигурност. Пилотирането и доказването на концепцията трябва да бъде на преден план . За категоризацията на статистиката – географски, или в друг аспект (например идентифициране на уязвимите групи от населението)  е необходимо да се осигури предоставяне на доказателства, които позволяват по-целенасочени политически решения , както и  метаданни и други аспекти на качеството на статистическите данни. В същото време трябва да се обърне внимание на проблемите със защитата на данните.

Финансирани дейности:

По-добрите  данни и официалнитв статистически данни трябва да подобрят разбирането ни за променящия се характер на цялостната инвестиция и динамиката на растежа в Европа. Разширяването на концепцията за инвестиции трябва да допринесе чрез прозрения за Европейската стратегия за растеж и да разкрие междудържавните различия в растежа и в продуктивността  на изпълненията, като се взема предвид ролята на материалния и нематериалния капитал в модернизацията и конкурентоспособността на промишлеността и услугите в ЕС. Освен това, чрез изследване на практическата приложимост на нови източници, рамки и методи за официалната статистика в широк кръг от аспекти по отношение на социалното и устойчивото развитие, ще се осигури съгласувана рамка от надеждни доказателства в полза на обществото. Обществената статистика и измервания са ориентирани към бъдещето, трябва да се осигурят нови иновативни рамки в  подкрепа на политиката  „“Beyond GDP“

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

PAh-730 Развитие на политики в ерата на големите данни: създаване на политики, основани на задвижване на данни,  моделиране на политики и усвояване на политики – 2017

Краен срок: 02.02.2017

Размер на гранта: между 4 и 5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( в зависимост от дейностите)

Цел: За да се даде възможност на правителствата – на всички нива – да се възползват от наличието на съответните данни и по този начин да  въведат и прилагат ефективни политики, са необходими  нови или подобрени методи и средства за подкрепа и създаване на базирани на фактите дизайн  на политика, прилагането й и улесняване на  тълкуването на големи данни за публична комуникация, включително основаващите се на резултата.  Необходимо е публичните администрации да експериментират с възможностите, предлагани от големите данни – например чрез моделиране на политика, мониторинг, налагане, симулация, тестване, анализ и спазване на политиката – има нужда, за да се разберат напълно правните рамки и да се вземат предвид социологическите, културните , политическите, правните и икономическите, поведенческите аспекти. Предложенията трябва да осъществяват  връзката между основаните на доказателства политики,  гражданско участие, интегриране на анализа на участващите елементи.

а) Изследвания и иновативни действия

Предложенията трябва да се справят  със следните аспекти:

Разработване на методология за използване на големите данни в областта на изработване, разглеждане на степента, до която структурите и системите за вземане на решения са готови да абсорбират и анализират голям данни;

Критична интердисциплинарна оценка на икономическите, политическите, епистемологични, етични и правни страни  и оценка на последиците от практиката с големи данни ,което позволява да се предвиди  отражението на възможните ползи и рискове;

Разработване на мащабируеми и прехвърляеми методи и повторно използване на инструменти за компилация, анализ и визуализация на данни, включително съответните отворени, официални или заверени данни;

Разработване на мащабируеми и прехвърляеми методи и повторно използване на инструменти за компилация, анализ и визуализация на данни от всякакъв източник, включително данни, свързани със социалната динамика и поведение;

Разработване на мащабируеми и прехвърляеми методи и повторно използване на средства за подбор  на данни, схеми за метаданни, свързване на данни или за съвместяване на няколко набора от данни,с цел последователна свързаност като резултат;

Разбиране на последствията от увеличаването на значимостта на данните с развитието на интернет, както и последиците за устойчивостта на ефективно използване на големи данни за по-добро разработване на политики в дългосрочен план за правителството;

Разработване на мащабируеми и прехвърляеми методи и повторно използване на инструменти за извличане на становище на големи обеми от данни, за да се избегне ситуация, в която колкото по-големи са  данните, толкова по-неясно е как те са били произведени;

Разработване на мащабируеми и прехвърляеми методи и повторно използване на инструменти за моделиране на  политики и симулация, с цел  подобряване на  предсказуемият анализ на капацитета на правителствата;

Разработване на мащабируеми и прехвърляеми методи и повторно използваеми инструменти за итеративен  дизайн и изпълнение на политиката (например чрез по-широкото използване на традиционно-контролирани проучвания, базирани на поведенчески науки);

Разработване на мащабируеми и прехвърляеми методи и повторно използване на средства за изпълнение на политиките и инструментите за наблюдение на съответствието.

Предложенията следва да прилагат методите си върху  области на политики, насочени към предизвикателствата пред обществото (например околна среда, миграция, радикализация, неравенство, безработица, пречки  пред вътрешния пазар за свободното движение на хора, стоки и услуги). При използване на отворени и големи данни, за да се разшири базата на доказателства за ефективни политики, принципи като независимост, качеството, съгласуваност и последователност, конфиденциалност, безпристрастност и обективност, както и представителност, трябва да бъдат разгледани. Необходимо е  да се обърне специално внимание на защитата на данните, да се уточни етичен или личен характер ще имат те, също така и да се обърне внимание на етичните въпроси около съхранението, използването и повторното използване на данни. Прилагането и подобряване на съществуващите количествени инструменти е за предпочитане. Социологически, както и поведенчески подходи  се насърчават, особено когато те имат за цел да развият по-дълбоко разбиране за това, как общественият ред и услуги  си взаимодействат с гражданите. Ако е уместно, предложения също трябва да  анализират целесъобразността на предложения софтуер.

б) Координация и подкрепящи дейности:

Дейностите следва да са насочени към насърчаване на създаване на мрежа между заинтересованите страни и екипи, работещи в областта на правене на политики, базирани на данни  и моделиране на политики, които да подкрепят избирателен район. След оценка на нуждите на публичните администрации, мултидисциплинарната мрежа ще определи методи, инструменти, технологии и приложения за изпълнението им в публичния сектор, като се вземат предвид дейностите, също предприети извън Европейския съюз, и да се имат предвид особеностите,обвързани  с различните области на политиката, свързани с обществената дейност. Дейностите ще включват  очертаването на „пътна карта” за бъдещи изследователски направления.

Финансирани дейности:

Предложенията трябва да демонстрират въздействието , което ще бъде постигнато след фазата на проекта по отношение на подобряването на ефективността на публичните политики, прецизността на  печалбите, подобряване на състава. Предложенията трябва  да разчитат на доказателства, водещи до увеличаване на гаранцията за  спазването на политиката, както и от гледна точка на демократично измерение, като например по-голяма прозрачност, добро управление, увеличаване на  доверието в легитимността на правителството. Допълнително въздействие може да бъде увеличаването на  достъпността на неправителствени играчи.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Eh-729 Образование и умения: овластяване на младите новатори в Европа – 2016

Краен срок: 24.05.2016

Размер на гранта: 1 милион евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( в зависимост от дейностите)

Цел: За да се улесни  персонализирането и подобряването  на потребителския опит, повишаването на цифровизацията на публичните услуги и осигуряването на ключови данни само веднъж с публичните администрации са важни аспекти.  Съответните публични органи трябва да си сътрудничат не само на национално ниво, но и на трансгранично равнище  в ЕС и да споделят тези данни по сигурен и лесен за употреба начин, да  зачита защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, както  и на чувствителния характер на някои от тези данни.

а)Иновационни действия

Страните-участнички в предложението е необходимо  да отразяват разнообразието на подходи в целия ЕС и извън него  – от особено значение  е да се даде възможност за обмен на информация или документи на бизнеса между  различните публични администрации. Потребителите и  публичните администрации в ЕС ще се включат в процеса на съвместно творение, за да  разработят съвместно общата архитектура. Проектът ще даде възможност за взаимодействие и сътрудничество ,базирано  на съществуващите национални системи и ще бъдат използвани  повторно при  съответните съществуващи трансгранични услуги, по-специално  услуги, извършвани от телеком програмата Механизъм за свързване на Европа (CEF). За да се демонстрира надеждността и ползата за бизнеса от  проекта, той  трябва да пилотира  системата в продължение на най-малко 12 месеца в реални условия. Свободният достъп трябва да бъде гарантиран, за да се даде възможност за достъп от всяка държава-членка до спецификациите на резултатите. Необходимо е проектът да  определи водачите, бариерите, потенциално уязвимите правни въпроси  за прилагането на еднократен принцип за бизнеса през границите в Европа. Крайната цел е фирмите  да предоставят информация само веднъж на  публичната администрация в Европа. Необходимо е офисите на държавната администрация да предприемат действия, за да споделят тази информация същотака и зад граница, като по този начин се допринася за превръщането на цифровия единен пазар в реалност. Специфичните административни процеси на бизнеса за пилотиране  на целите ще бъдат идентифицирани в предложението.

Големият пилотен мащаб включва най-малко шест от съответните национални администрации (или юридически лица, определени да действат от тяхно име) в най-малко шест различни държави-членки на ЕС или асоциирани страни. Комисията ще  финансира само един проект по тази дейност.

б) Координация и подкрепящи дейности

Предложения за координиращи и подкрепящи дейности ще подкрепят изграждането на мрежи, дискусии, обмяна на опит и планиране за изпълнението на трансграничното прилагане на еднократния принцип за гражданите, като се отчитат аспектите на защита на данните и контрола и съгласието на гражданите. Предложенията ще трябва да разработят стратегически план за участие на заинтересованите страни и „пътна карта” за бъдещите области на действие.

Финансирани дейности:

Предложенията трябва да доказват, че могат да постигнат влияние, което може да бъде изразено чрез  спестяване на време, административна тежест и намаляване на разходите за бизнеса, подобряване на качеството на обслужване и административна ефективност. Допълнително въздействие може да бъде стъпка към подхода „цялото правителство“, където публичния сектор действа като едно цяло, особено в своите взаимодействия с други участници, включително на гражданите и бизнеса.

[1] Принципът „once-only“ в контекста на публичния сектор може да се дефинирa по следния начин :гражданите и предприятията следва да предоставят определена стандартна информация само веднъж на публичната администрация. Офисите на държавната администрация е необходимо да предприемат действия за вътрешно споделяне на  тази информация, като се спазват правилата за защита на данните.

[2] Тази дейност е пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствена основа за политиките R & I и подкрепа на различни групи от заинтересовани страни. Тя е изключена от делегацията на Изпълнителната агенция за научни изследвания и ще се реализира от службите на Комисията.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Eh-728 Образование и умения: овластяване на младите новатори в Европа – 2017

Краен срок: 02.02.2017

Размер на гранта: 2.5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( в зависимост от дейностите)

Цел: Нови подходи за придобиване на  умения трябва да бъдат разработени, пилотирани и увеличени. Налице е липса на достатъчно сътрудничество с предприемачески заинтересовани страни в процеса на обучението и практиката на студентите, както и липсата на обучение между поколенията. Младите хора трябва да бъдат подкрепени с инструменти, ресурси и отворена среда, насърчаваща на експериментиране и разработването на съвместни проекти, включително на базата на интердисциплинарни подходи. Ефективните поддържащи схеми трябва да насочват младите хора в тяхното рпедприемаческо пътуване.

Основавайки се на съществуващите инициативи в Европа, консорциумите (което включва предприемачески партньори, и могат да включват партньори от гражданското общество и социалната икономика) разработва нови подходи и иновативни модели за образование умения, насочени към младите хора.

Участието на младите хора в дейностите на консорциума  е от съществено значение. Това може да включва нови интерактивни методи и нови педагогически модули, които ще бъдат лесно достъпни и част от  отворена платформа, която ще има за цел да  достигне до хиляди училища и обекти за обучение в цяла Европа. Иновативните схеми и новите модули ще позволят на младите бъдещи новатори да развиват нови способности и да експериментират, като така ще превърнат идеите си в успешни предприемачески и социални проекти .

Обещаващи нови модели, които съчетават технологиите с организационната промяна и изграждане на нови отношения на участие в процесите на учене – могат да бъдат тествани и адаптирани в различни региони. Новаторските модели се пилотират чрез училищата и / или други предприятия и общности, като предоставят на младите хора с по-практичен набор от творчески и предприемачески умения поглед към един свят на нови възможности и бъдещи работни места.

В обхвата на дейността е необходимо да се разработят нови модели, за да се проучат и тестват нови механизми за справяне с предизвикателствата пред обществото, в които в ангажирано младото поколение, съчетани с предприемачески дух, както и ефективни начини и механизми за събиране и насърчаване на иновативни идеи  на младите хора. Особено внимание следва да се обърне на въпросите за пола.

Действието следва да се вземе предвид и да се координира , когато е уместно, с други национални инициативи и инициативи на ЕС, като например тези, подпомагани в рамките на Еразъм + стратегически партньорства и политиката на  експериментиране.

Финансирани дейности:

Действието ще проправи пътя за иновативност на преподаванете и усвояване на добри практики, така че иновативните умения да бъдат част от обучението на едно лице, формално и неформално, в училища и взаимодействащи си общности, както и онлайн. Това ще даде тласък на иновациите и на капацитета на предприемачеството, обединяващи много заинтересовани страни, включително  образование, традиционен бизнес, социалната и обслужваща икономиката и доброволческите схеми. По този начин  ще се даде възможност на младите новатори в цяла Европа да предвиждат иновативни бизнес модели и ще разполагат с  инструменти, за да се включат в обществото и да насочат усилията си към създаване на възможности за бъдещето. В дългосрочен план темата допринася за по-висок ръст на  младежка заетост и за създаване на нови пазари и нови работни места.

Знанията, придобити  в резултат на дейностите  е необходимо да се разпространяват в цяла Европа, за да се възползват възможно най-голям брой млади новатори.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SAh-727 Съвместно създаване на доставяне на обществени услуги – 2017

Краен срок: 02.02.2017

Размер на гранта: между 4 и 5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( в зависимост от дейностите)

Цел: Иновативни  действия ще пилотират  съвместно проектиране и съвместно създаване на обществени услуги,  разчитащи на ИКТ и на  отворени данни или открити обществени услуги. Те трябва да направят подбор на най-различни действащи лица от  обществото, като например държавни органи, граждани, предприятия, научни работници, организации на гражданското общество, социални новатори, социални предприемачи, социални партньори, художници и дизайнери, които да си сътрудничат в съвместно създаване на публични услуги, които се ръководят  от търсенето на пазара, лесен за употреба от  гражданите и да направи ефективни решения. Предложенията трябва да се идентифицира определена област на политиката, обществения институция или функция, за да провери годността на включване съвместно създаване и възможността за прехвърляне на добри практики. Пилотиране трябва да се извършва в представителен набор от държавите-членки, за да се тестват различни културни / социално-политически контекст за съвместно създаване на публични услуги.

 

Предложенията трябва да се справят с няколко от по-долу  посочените  аспекти:

– Използването на отворени услуги, предоставяни от публичните администрации и позволяване  на трети лица да се изработват, присъединяват и произвеждат и доставят в сътрудничество с или без правителството добавена стойност допълващи  или нови обществени услуги;

– Демонстрация на това,  как правителството може да действа като широка, отворена  за сътрудничество „платформа“ на практика, като демонстрира и / или пилотира случаи на  споделяне на данни, услуги, инструменти, облачни инфраструктури и активи между публичните администрации (напр експерименти на хибридни отбори в правителството) и  достигане на повторното използване на услуги или процеси;

– Демонстрация на това,  как правителството може да действа като широка, отворена за сътрудничество „платформа“ на практика, като демонстрира и / или пилотира случаи на  споделяне на данни, услуги, инструменти и активи с трети страни и създаване на нови или допълнителни услуги или вземане на решения;

– Демонстрация на това,  как перспективите на граждани, потребители на услуги и други, могат да бъдат взети под внимание  чрез, например, използването на принципи за проектиране или поведенчески анализ, в създаването на нови обществени услуги или политики;

– Демонстрация на това, как прозрачността  на управлението на данни, информацияте или процесите и ангажираността на съответните заинтересовани страни може да доведе до отговорност и доверие;

– Разработване на бизнес модели, които ще дадат възможност за финансово възнаграждение на обществото като доставчиците  на данни ( или други предимства).

– Предложенията трябва да гарантират, че неприкосновеността на личния живот и защита на личните данни са били подходящо адресирани,  както и че пилотираните инструменти биха могли да се използват повторно. Всяка област на политиката може да бъде предмет на пилотирането, включително социалните  политики и тези, адресирани към уязвимите.

– Предложенията трябва да демонстрират приложимостта на техните услуги, или решение  чрез редица реални пилоти, демонстриращи  конкретен ангажимент от сайтовете за пилотиране и е необходимо да се  предложи подход за устойчивостта или модел за периода след приключване на проекта.

Финансирани дейности:

Предложенията трябва да докажат, че те могат да постигнат въздействие извън фаза на проекта,  от гледна точка на ефективност и ефективност на печелбите, намаляване на транзакционен разход, ръстът на производителността, стимулирайки растежа на нови предприятия, по-голяма прозрачност, водеща до намаляване на грешките и по-малко публични разходи, намаляване на административната тежест, подобряване на обществените  доказателства, увеличаване на  възприемането на електронни публични услуги от  гражданите, удовлетвореността на потребителите, както и от гледна точка на демократичното измерение, като например увеличаване на нивото на гражданско участие и социалното включване. Количествени и качествени аспекти трябва да бъдат взети под внимание. Допълнително  въздействие може да бъде подобряване на уменията и придобиване на нови умения от служителите в публичния сектор, както и трети страни биха могли да бъдат  агенти и да благоприятстват промяната, участвайки като иновационни актьори.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-726 Подкрепа за оптимизирано използване на европейски изследователски реактори – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 0.5 и 1 милион евро за Евратом

Интензитет на гранта: 70%-100%( в зависимост от дейностите)

Цел: Тази дейност е насочена към изграждане на мрежи между възможно най-голям брой изследователски оператори на реактор на равнище ЕС, за да се подпомогне обмена на информация за наличието на изследователски реактори срещу изследователски нужди на територията на ЕС. Също така ще се определят основните параметри, които влияят върху наличността на реактора и е необходимо извличането на цялостна стратегия за изследователски реактори в Европа. Това следва да се извърши в сътрудничество със съществуващите инициативи в тази област и е необходимо да се вземе предвид глобалния контекст, например доклади от OECD / NEA по темата за доставките на радиоизотопи. Високо ниво на включване се очаква в това действие.

Финансирани дейности:

Тези действия ще позволят  по-ефективно използване на изследователски реактори в Европа за целите на енергийните изследвания, обучение и производството на медицински радиоизотопи като Молибден-99. Това ще допринесе за адресиране на ключови предизвикателства за Хоризонт 2020 в секторите на енергетиката и здравеопазването. Основното въздействието ще се изразява в  предотвратяването на бъдещи кризи в доставките на Молибден-99, както и  по-ефективното планиране на нуждите на изследователските реактори в ЕС.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-725 Подкрепа за сигурността на ЕС от доставките на ядрено гориво за изследвания – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 4 и 6 милиона евро за Евратом

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел:

Това действие трябва да включва мултидисциплинарен изследователски консорциум , който е в състояние да се справи с технически и икономически и правни аспекти, както и да включва седалище в ЕС, производителите на  RR гориво и представителен брой оператори от ЕС на  RR. Ще бъдат проучени  бъдещите потребности по отношение на изискванията за обема и дизайна на  гориво за всеки реактор, за който европейските оператори не притежават съответните данни, както и техническите изисквания, свързани с безопасността на производството  на RR гориво, съхранение, транспорт и преработка.  Могат  да бъдат  включени възможни експерименти от пилотен мащаб. Необходимо е да се обърне внимание на регулаторния контекст и правните и икономическите условия за дългосрочна устойчивост  на базата на производството на  RR гориво и дългосрочни доставки на LEU (нискообогатен уран). Това действие трябва да се предприеме  съвместно с дейността на Агенцията за снабдяване към Евратом (ESA).

Финансирани дейности:

Действията ще помогнат  за гарантиране на  доставките на ядрено гориво за изследователски реактори в Европа. По този начин, ще се  засили сигурността на доставките на медицински радиоизотопи като Молибден-99 и наличието, в рамките на ЕС, на адекватна неутронна способност за облъчване за тестване на материали и други приложения. Действието ще се фокусира  върху  основните предизвикателства, свързани с двата сектора на  енергия и здраве.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-724 Подкрепа за кариера в ядрената енергетика – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 3 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел: Специално внимание  следва да се обърне към по-нататъшното изпълнение в ядрените и съответните медицински и индустриални сектори, на инициативи за привличане на нови таланти в областта на ядрената енергетика, както и да се  развият умения и опит извън учебните планове. Това би могло да се постигне чрез по-нататъшни предложения на „Euratom Fission Training Schemes”, основани на факти и механизми ECVET и допълнени от създаването на силна програма за отпускане на безвъзмездна помощ за подкрепа на участието на студенти в ядрени програми за обучение в ЕС. Тези програми е необходимо да бъдат свързани с технологиите, опазването на  ядрената и радиационната безопасност , както и да са насочени към интеграцията на ученици и  отличаващи се млади изследователи в Евратом, подкрепени от изследователски проекти. Предложенията следва да обхващат периоди между шест месеца и две години. Целта е да се отговори на нуждите на ядрената индустрия, регулаторните органи и на електроенергийния системен оператор. Също така са важни така наречените ядрени дейности на близост, които включват медицински приложения, съответните неядрени индустриални приложения и превоз на радиоактивни материали. Следва да бъдат установени връзки с „Европейската мрежа за ядрено образование“ (ENEN) и различните  на учни деления на Евратом и технологични платформи. Съответствието със Стратегията за международно сътрудничество на ЕС в научни изследвания и иновации (COM (2012) 497) и международното сътрудничество ще бъдат  насърчавани и ще се зачитат по време на оценката.

Финансирани дейности:

Това действие ще съживи интереса на младото поколение за кариера в областта на атомната енергетика (по-специално към  безопасността на реакторите, геоложкото погребване, радиационната защита).

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-723 Изследване на безопасността на малки модулни реактори – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 5 милионa евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел:

Това действие трябва да разследва функции за безопасност на малки модулни реактори, особено пасивните, и да  осигури набор от основни технически характеристики, срещу които може да се тества  съответствието на  малките модулни реактори  с изменената Директива за безопасност на Евратом. Изследването също трябва да предложи методология за извършването на тези тестове, включително и експериментално потвърждаване на съществените елементи на предложените модели на демонстрация за безопасност, както и тяхното въздействие върху процеса на лицензиранена малки модулни  реактори по различни типични области на приложение. За да се повиши ефективността на инициативата, особено внимание трябва да бъде отделено на осъществими концепции за малки модулни реактори. Следва да бъде взето за извеждане от експлоатация и управление отработено гориво на малки модулни реактори в  демонстрацията на безопасността. В съответствие със Стратегията за международно сътрудничество на ЕС в научни изследвания и иновации (COM (2012) 497), се насърчава международното сътрудничество.

Финансирани дейности:

Това действие ще позволи на ЕС да установи стандарти за спазване във връзка с малки модулни реактори  към изискванията на ревизираната Директива за безопасност на Евратом. Това ще проправи пътя за солидни научнообосновани препоръки за вземащите решения в тази област на равнище ЕС. В по-дългосрочен план, също така ще се подобри гъвкавостта и условията  на производството на ядрена енергия по отношение на мощност и адаптиране към местната мрежа, като същевременно се вземат предвид най-високите стандарти за безопасност. В крайна сметка, ще се засилят  търговските перспективи и конкурентоспособността на ЕС в тази област.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-722 Изследване на безопасността на бързи неутрони на Generation-IV реактори – 2016

Краен срок:05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел:  Това действие е насочено към развитиетона техническата оценка за подобяване  на безопасността на критично  бързи неутрони на системите Generation-IV и техните острови, поддържащи реактора, както е определено от ESNII в SET Plan Integrated Roadmap. Това може да включва: проучване на оптимизация на параметъра на ядрото и управление на реактивността, надеждността на автоматични системи за спиране, разнообразни системи за отвеждане на остатъчната мощност- по-устойчиви на общия режим на недостатъчност; доказуема естествена циркулация на охлаждащата течност в процесите на краен  пренос на топлина; по-добра стратегия на режима на задържане и поведение на тежка авария и ограничаване  на тяхната симулация; проверка в процеса на експлоатация и ремонт на свързаните с безопасността компоненти, както и свързаните с тях аспекти на лицензиране. Безопасността на различните опции за горивния цикъл е в рамките на обхвата, включително множественото рециклиране на плутоний, използване на нискообогатен уран и преобразуване на някои незначителни актиниди, както и проектиране и оперативни функции, улесняващи  и подобряващи безопасността на извеждането от експлоатация. Тези подобрения на безопасността ще трябва да бъдат удобрени от научната общност на ЕС с оглед на изграждането на главния корпус на техническите стандарти на ЕС за Generation-IV, за да се използва като основа за доказване на съответствие с изменената Директива за безопасност на Евратом. Предложените действия следва да включват органите по стандартизация на национално и европейско ниво.

Финансирани дейности:

Този проект ще се възползва от уникална експертиза и оперативна обратна връзка на натрупания опит от страна на ЕС в технологията на Generation-IV , за да е възможно поставянето на  ЕС в челните редици на развитието на стандартите за безопасност за това ново поколение реактори, като по този начин се  подмога стандартизацията на ЕС за безопасност  да бъде приета в световен мащаб. Това ще гарантира разгръщане на следващото поколение на реакторите в съответствие с признатите строгите европейски стандарти за безопасност, като същевременно ще бъде увеличена на технологичната  и индустриална конкурентоспособност на ЕС.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-721 Научни изследвания и иновации в областта на цялостното управление на радиоактивни отпадъци, различни от геоложко погребване – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 4 милионa евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел: Това действие ще се занимае с научни изследвания, с оглед на по-нататъшно подобряване на управлението на радиоактивни отпадъци, генерирани от ядрената индустрия. Това включва всички етапи на управление-до и включително изхвърляне, в случаи  на: неконвенционална или наследствени отпадъци, оперативни отпадъци, отпадъци от ремонт или поддръжка и извеждане от експлоатация / демонтаж на отпадъците; може да включва и временното съхраняване и  други стъпки за управление в случай на отработено гориво и други отпадъци, предназначени за геоложко погребване. Действието ще обхване характеризиране, контрол на качеството / проверка и третиране  на тези радиоактивни отпадъци, като особено внимание се обръща на дългосрочната безопасност на съхранение, минимизиране на обема, химическа сложност и токсичност, възможностите за рециклиране  и улесняване на обработката и управлението. Това действие трябва да се предприеме в тясно сътрудничество със заинтересованите страни , които да улеснят ранното навлизане на резултатите в развитието на та за обезвреждане. Също така,  трябва да се установи  сътрудничество или координация с организации за управление на отпадъците за определянето на критериите за приемане на отпадъци. В съответствие със Стратегията за международно сътрудничество на ЕС в научни изследвания и иновации (COM (2012) 497), се насърчава международното сътрудничество.

Финансирани дейности:

Това действие ще доведе до по-нататъшно усъвършенстване на политиката на ЕС за управление на радиоактивни отпадъци. Ще  се спомогне за разработването на нови или подобрени решения за управление на радиоактивните отпадъци, включително отпадъци, предназначени за геоложко погребване, като в същото време за по-нататъшно подобряване на аспектите на безопасността и евентуално освобождаване на печалби на икономичност и ефективност, например в демонтирането на ядрените инсталации. Това ще засили интеграцията на  ЕС в справянето  с предизвикателството по отношение на използването на ядрената енергия.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-720 Общоевропейскo  споделяне на знания и развитие на компетентност в управлението на радиоактивните отпадъци – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 1и 2 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел: Това действие ще има за цел да доразвие научни, технически и управленски знания и умения в областта на управлението на радиоактивните отпадъци на общоевропейско ниво, обхващащи целия спектър на видовете отпадъци, форми и произход. Фокусът трябва да бъде върху развитието и трансфера на знания и компетентност, а не върху реалното разработване и хармонизиране на националните стратегии и програми. Действието следва да се изгради върху знания, които са вече  придобити и допълват учебния материал и насоки, разработени по-рано в Евратом и  в национални програми. Тук ще се включват производството  на документи с насоки относно аспектите на управлението и състоянието на най-съвременните доклади, обхващащи различни научни, технически и икономически аспекти на управлението на радиоактивните отпадъци, включително геоложки решения за обезвреждане. Също така,  следва да се предложи методология за оценка на потенциала и възможностите за трансфер на знания, компетентност и технологиите между програмите за управление на радиоактивни отпадъци. Действията следва да бъдат насочени към съответните институционални и оперативни заинтересовани страни, с цел да им се помогне да разработят стратегии, планиране и приоритизиране на действия,  разработване на национални програми, адаптирани към различни ситуации и местни условия, които съществуват в рамките на ЕС. Действието следва да включва специализирани изследвания и организация за обучение, както и IGD-TP като източник на знания и компетентност.

 

Финансирани дейности:

Това действие ще помогне за укрепване и разширяване на базата от знания и компетенции  на общоевропейско ниво в областта на управлението на радиоактивните отпадъци. От своя страна ще се  помогне на държавите-членки и асоциираните страни, в развитието на тяхната национална програма за управление на радиоактивни отпадъци, включително и  за съпътстващите дейности за изследвания и развитие,  което е от основно значение за осъществяването на Директивата за управление на радиоактивни отпадъци. Също така, трябва да се проправи пътят към координирано и интегрирано изпълнение на съвместни или споделени  дейности и съоръжения по всяко бъдещо съвместно действие на програмите MS R & D на равнището на ЕС.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-719 Материални изследвания за реактори Generation-IV – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 5 милионa евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел:

Докато  изследователската общност за ядрени материали на ЕС има значителен опит и обширни познания за поведението на материалите при условия, типични за концепциите  на реактор Generation-IV, все още има някои области, в които са необходими допълнителни изследвания и иновации, за да се достигне до технологична зрялост. Това се отнася по-специално за промени в свойствата на материалите, по- бързо неутронно облъчване и / или висока температура на охлаждащата течност, както и по отношение на съвместимостта между структурните материали, охладителя и усъвършенстваните горива. Това действие трябва да включва усъвършенстване на физически модели и / или ориентирани експерименти към моделиране, насочени към утвърждаване на модели на микроструктурата на климата и произтичащите последици върху свойствата на материалите, както и усъвършенствани микроструктурни характерни техники. Тези научни изследвания и иновации също може да включват разработването, изпитването и квалификацията на стратегии за смекчаване, включващи, например, развитието на подходящи инженерни концепции за текущи известни недостатъци на  материал.

Финансирани дейности:

Това действие цели значителен напредък по отношение на предсказване  способността на промени и поведението в свойствата на материалите и последващото  усъвършенстване на кодове на дизайн  на Generation-IV реактор. Това ще помогне за преодоляване на трудностите в сертифицирането на материали  и в развитието на демонстрацията на безопасността за технологии на реактор Generation-IV. Освен това се очаква, че постигнатата технология в Generation IV , свързана с  материалния прогрес, може да допринесе за повишаване на безопасността в други ядрени енергийни системи и компоненти.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-718 Изследване на безопасността на затворените опции на ядрено-горивния цикъл и развитие на горивата – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел:

Това действие ще се занимае с научни изследвания и иновации в химичния цикъл на горивата и с физика за оптимизиране на дизайна на гориво в съответствие със  стратегически изследвания и иновационна програма и разгръщане на стратегията на SNETP, по-специално на нейния ESNII компонент. Фокусът ще бъде върху преработването и производството на гориво, включително МОХ, с цел повишаване  безопасността на съоръжения за временно съхранение по време на нормална работа и хипотетични сценарии на  аварии.  Необходимо е да се включат  научни изследвания и иновации за разработване на съвместими техники за разтваряне, преработка и производство на иновативни нови ядрени горива, включително оксиди, потенциално съдържащи дребни актиниди. Нещо повече, това действие трябва да се стреми към по-нататъшното интегриране на дейностите на ЕС за производство на гориво и насърчаване на участието на химичната общност в европейски изследователски институции и учебни заведения.

Финансирани дейности:

Това действие ще доведе до предоставянето на повече стратегии , които са научно обосновани за управление на ядрено гориво в ЕС. Ще  се засили водещата роля на ЕС в тази област и ще се отворят нови пътища към сигурността на енергийните доставки и повишаването на конкурентоспособността на ЕС. Това ще позволи на ядрената енергия да допринесе значително за енергийната независимост на ЕС. В дългосрочен план, ще  се улесни управлението на крайните радиоактивни отпадъци чрез намаляване на обема  и радио-токсичността.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-717 Въздействията на ниската доза на радиация – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 8 и 10 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел: Благодарение на изследвания на базаирани на високото качество на данните, събрани по време на медицинско използване на йонизиращи лъчения, се дава възможност да се постигне  значителен напредък в разбирането на радиационните ефекти и основните механизми, по-специално чрез извършване на радиационни молекулярни епидемиологични  изследвания на хора, които са били подложени на радиологични  процедури . Действието следва да обмисли създаването на мрежа и структурирани  хранилища за дозиметрия на  пациентите, изображения на  мета-данни и биобанкиране, като последният вариант е интегриран със здравни бази данни. Действието се гради върху горепосочения Меморандум за разбирателство между MELODI и редица съответни европейски медицински асоциации и следва да включва вноски от общественото здраве и / или здравни организации. Целта е да се подобри още повече научната основа за препоръки за вземащите решения и практици в съответните сектори, включително и за оптимизиране на радиационната защита в медицински изображения. Затова резултатите трябва да бъдат представени и обсъдени със съответните заинтересовани групи, с оглед да се стимулира дебатът в съответните им области с цел възможно най-голямо облекчаване на процедурите за защита на засегнатите лица (лекари, медицински физици, пациенти, техници и оператори). Ефективното участие на различните участници, споменати по-горе ,  по-специално на взаимодействието с MELODI и партньорски асоциации ще се счита по време на оценка. В съответствие със Стратегията за международно сътрудничество на ЕС в научни изследвания и иновации (COM (2012) 497), се насърчава международното сътрудничество. Това действие дава възможност за предоставяне на финансова подкрепа на трети страни в съответствие с условията, определени в част J от Общите приложения.

Финансирани дейности:

Това действие ще позволи значителен напредък, който трябва да бъде постигнат във взаимодействието между радиационната защита и медицинските научни общности на равнище ЕС, което да води до взаимно обогатяване на изследователските усилия и предоставянето на повече консолидирани и солидни научн- обосновани препоръки на политиката за вземащите решения в съответните сектори. В по-дългосрочен план, тези усилия ще доведат до допълнителни или подобрени практически мерки, с оглед на ефективната защита на хората в лечебните и ядрени сектори. В крайна сметка, рисковете от радиацияи необходимите предпазни мерки  ще бъдат по-добре оценени, Това би могло да доведе и до известна ревизия на съответните регулаторни рамки.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-716 Мулти-скала за моделиране на материал за употреба в двете инсталации на синтез и разпад – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 3 и 5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел: Феритно-мартензитната (F / M) стомана е обещаващ материал за употреба в двете инсталации на синтез и разпад. Мулти-скала за моделиране се очаква да бъде ефикасен и ефективен инструмент в развитието на пълно описание и по-задълбочено разбиране на явленията в тези стомани. В този контекст, предсказуемата способност на модела е от първостепенно значение и трябва да бъде насочена към подпомагане на разработването на правила за проектиране. Предложените  подходи за моделиране ще трябва да бъдат подкрепени от солидно валидиране на средства, включително, когато е необходимо тестване на деградацията на околната среда и подходящи кампании за облъчване, вариращи от неутрони  до йони. Вноски за сравнителен анализ, разработване на правила и стандарти, както и  малка тест технология за образец също  се насърчават. Това е от съществено значение за представяне на предложения, които демонстрират съществена полза  и за двете -разпад и синтез, за да бъдат включени участници от двете общности ( EUROfusion и съвместната програма EERA за ядрени материали), които да допълват съществуващите научни изследвания и в двете области.

Финансирани дейности:

Това действие ще подпомогне взаимното обогатяване на научните изследвания за  ядрени материали между двете основни области на дейност, представени от разпад и синтез, и ще доведе до по-добро общо разбиране и критична маса в дисциплината като цяло. На свой ред, това ще  благоприятства преодоляването на пречките, които ограничават развитието на разпада и синтеза като дейности, включително в технологичните области със значение за безопасността.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-715 Подкрепа за подобряване на знанията за управление на тритий в ядрени и термоядрени съоръжения – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 3 и 5 милиона евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел: Необходимо е това действие  да оцени технологии,  които да сведат до минимум просмукването на тритий при източника , както и  улавянето и съхранение на тритий от обработката на метални отпадъци и течни и газообразни изхвърляния, например използване на фото-синтезирани полимери. Трябва да бъдат включени: оценка на описа на тритий в двета ядрени и термоядрени системи с помощта на състоянието на най-съвременните инструменти за моделиране за миграционни изследвания на тритий, например от начални до вторични системи, между които тритият може да мине; (II) усъвършенстване на знанията за изпускане на газ и механизми на освобождаване, радиотоксичност, радиоекология, радиология, дозиметрия и метрология на тритий: (III) инженерни решения за  техники на извличане на тритий(метали, течности и газове ) и управление на отпадъците, за да се  отговори на строгите законови разпоредби на ЕС; (IV)  контрол на проникването на тритий(техники за борба с проникването). Това е от съществено значение за представянето  на предложения,  тъй като трябва да се демонстрира съществена полза за двата процеса на  разпад и синтез,  и да бъдат включени  участници от двете общности, които да  допълват съществуващите научни изследвания и в двете области. В съответствие със Стратегията за международно сътрудничество на ЕС в научни изследвания и иновации (COM (2012) 497), международното сътрудничество ще бъде взето  под внимание при оценката.

Финансирани дейности:

Действието  ще допринесе за решаването на редица ключови  въпроси в управлението на тритий в ядрени и термоядрени съоръжения, които ще задоволят нормативните изисквания и по този начин ще бъдат се сведени  до минимум екологичните и евентуалните последващи ефекти върху здравето. Това ще проправи пътя за солидни научно-обосновани препоръки на политиката на вземащите решения в тази област на равнище ЕС.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

Nh-714 Непрекъснато подобряване на безопасността и надеждността на Generation II и Reactors III – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 5 милиона евро за Евратом и между 1 и 5 милиона за NFRP

Интензитет на гранта: 70%-100%( в зависимост от дейностите)

Цел:  Подобренията в надеждността и сигурността трябва да се търсят в няколко области, с необходимото внимание на NUGENIA. Действието следва да обърне внимание на оставащите пропуски  в технологиите и  да обхваща експерименти, както и числени симулации. Предложението следва  да се съсредоточи върху целостта на структурни компоненти в застаряващите реактори на базата от знания за управление на ресурса на островите на реактора и управлението на тежки аварии. Това може да включва: вероятностна оценка на безопасността, анализи  на несигурност, идентифицирането и разбирането на механизмите на влошаване, оценка на необходимостта и възможностите за реализация на модернизирани системи за безопасност, разработване на инструменти за установяване на случаи на безопасност за продължителна работа, проучване I  предотвратяване на производството на водород, подобреното моделиране на поведението на реактора, методологията на оценка на сеизмичния риск, по-добра оценка на риска от пожари и демонстрация на безопасността на цифровo I & C оборудване и неговото практическо прилагане. Всички аспекти на срив, като основен въпрос на поколение-II и -III реактори, също се смятат за  обхват. Получените резултати, като част от тази дейност трябва да се оповестяват публично. В съответствие със стратегията за международно сътрудничество на ЕС в научни изследвания и иновации (COM (2012) 497), се насърчава международното сътрудничество.

Финансирани дейности:

Това действие ще помогне на заинтересованите страни от промишлеността за разработване на ефикасни решения в отговор на новите изисквания на изменената директива за ядрена безопасност. Това ще доведе до засилване на функциите за безопасност на Generation-II и -III. Следва да се подобри профилът на пазара на реактори със седалище в ЕС и да се засили  конкурентоспособността на ядрената енергетика на ЕС чрез насърчаване на отлично ниво на безопасност в отговор на пазарните изисквания и тенденции.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Nh-713 Адресиране на ключови приоритети по въпросите за риска и несигурността основно за геоложки хранилища – 2016

Краен срок: 05.10.2016

Размер на гранта: между 2 и 4 милионa евро

Интензитет на гранта: 70%-100%( взависимост от дейностите)

Цел:

Това действие ще засегне ключови проблеми  риска и несигурността, с оглед на изграждането и експлоатацията в ЕС от първите DGR, по-специално по отношение на валидирането на данни и резултати. Фокусът трябва да бъде върху теми от висок приоритет и европейската добавена стойност, които бяха повдигнати в прегледи на безопасността и идентифицирани в стратегическата програма за изследвания на IGD-TP. Те се отнасят най-вече за разположение на нови и неконвенционални горива, валидиране на свойствата на инженерните бариерни материали и потвърждаването на интегрирано изпълнение на проектираните бариерни системи. Друга цел е да се определят аспектите на първите проекти на ЕС за  DGR, които биха могли да бъдат поддатливи на трансфера на знания и технологии към други страни или региони с по-малко зрели програми, и поради това действието трябва да включва и механизъм за съобщаване на резултатите на тези страни по най-ефективен начин.

Финансирани дейности:

Тези действия ще допринесат за по-нататъшен напредък в решаването на оставащите важни технологични  и  иновационни въпроси в реалното изпълнение на планираните DGRs в ЕС, като по този начин ще бъде укрепена  водещата роля на ЕС в тази област. Участието на страни с по-малко зрели програми заедно с по-напредналите ще стимулира и насърчава сътрудничеството между държавите-членки на ЕС и асоциираните страни в тази важна област,  като  по този начин се улесняват стъпките към вземане на решения и прилагане в други държави-членки и асоциираните страни.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

AFh-712 Иновативни решения за устойчиви хранителни опаковки – 2017

Краен срок на: 14 февруари 2017

Размер на гранта: 6 млн. евро

Интензитет на гранта: 70% – 100% в зависимост от проектното предложение

Цел: Преход от линейна към кръгова икономика чрез:

 • По-широко и бързо прилагане на иновативни, насочени към потребителите решения за пакетиране, които да имат за резултат по-голямото приемане на тези решения от страна промишлеността и потребителите, както и по-голяма видимост на иновативните решения.
 • Намаляване на отпадъчния материал в процеса на производство и опаковане на храните и неговото негативно въздействие върху околната среда (напр. изполване на ресурси, парниковите емисии, замърсяване.)
 • Засилване на позицията на ЕС в производството, подобряване на конкурентноспособността, както и възможностите за растеж, диверсификация и създаване на работни места за хранителния и опаковъчен сектор на ЕС като цяло, и конкретно за МСП.
 • Засилване на европейските хранителни вериги на добавена стойност чрез продължителна подкрепа за продуктовото качество, с което се допринася за спечелване на доверието на потребителите и увеличено потребление.

Финансирани дейности: Проектните предложения трябва ясно да решат проблемите, свързани с увеличаването и комерсиализацията на еко-иновативни решения в областта на пакетирането. Дейностите трябва да са насочени към разработването на планове и мерки за нови, модифицирани или подобрени продукти, процеси или услуги. Видове дейности: създаване на прототипи, тестване, демонстрации, пилотни проекти, широкомащабна продуктова валидация и пазарно възпроизвеждане, както и ограничени по обхват изследователски и развойни дейности.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

AFh-711 Иновативни селскотопански хранителни вериги: отключване на потенциала за конкурентноспособност и устойчивост – 2017

Краен срок: 14 февруари 2017; 13 септември 2017

Размер на гранта: 6 млн. евро

Интензитет на гранта: 70% – 100% в зависимост от проектното предложение

Цел:

 • Устойчивост на хранителните системи
 • Засилване на капацитета на актьорите в селскостопанските хранителни вериги за разработването на нови бизнес модели и по-ефективни, разумни, устойчиви и по-добре работещи вериги на добавена стойност;
 • Засилване на иновативния потенциал на европейските селскостопански хранителни вериги по отношение на адаптивността им и увеличаване на тяхната конкурентноспособност, устойчивост и гъвкавост;
 • Засилване на позициите на селскостопанските производители във веригите на добавена стойност чрез иновативни подходи за засилване на прозрачността, информационния поток и управленския капацитет
 • Ограничаване на негативното въздействие на селскостопанските хранителни вериги върху околната среда, климата и здравето.

Финансирани дейности: Научното изследване ще предостави задълбочен поглед по отношение на връзките и взаимодействието между заинтересованите лица в селскостопанските хранителни вериги, включително и разбиране на техните възприятия и поведение във връзка с целите за устойчивост и сътрудничество.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

AFh-710 Насърчаване и подкрепа на еко-интензификация на селскостопанските производствени системи: вътрешна зона (включително прясна вода), крайбрежна зона и офшорна зона – 2017

Краен срок: 14 февруари 2017; 13 септември 2017

Размер на гранта: 6 млн. евро

Интензитет на гранта: 70% – 100% в зависимост от проектното предложение

Цел:

 • Въвеждането на пазара на нови и рентабилни търговски приложения за подпомагане на селскостопанските производители в дейността.
 • Намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на рибни и морски продукти от международните пазари.
 • Подобряване на устойчивостта на европейската селскостопанска промишленост чрез оптимизиране на производствените системи и рентабилността и осигуряване на оптимално използване на ресурсите и минимизиране на въздействието върху природата
 • Консолидиране на екологично ефективни селскостопански практики, които осигуряват достъп до високо стойностни нишови пазари и минимизиране на въздействието на дейностите върху околната среда
 • Подобряване на професионалните умения и компетенции на заетите на пазара на труда и на обучаващите се за работа в синята икомоника.

Финансирани дейности:

 • Подпрепа за селскостопанското производство и общности с рентабилни иновативни решения и технологии, които да осигурят усточиво развитие и растеж на офшорните, крайбрежните и вътрешните зони
 • Прилагането на нови/нововъзникващи технологии и иновации в системите за контрол и управление; фокус върху намаляването на операционните разходи, свързани с иновативни селскостопански производствени системи

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

AFh-709 Затваряне на цикли на ниво стопанство и на регионално ниво за намаляване на парниковите емисии и екологичното замърсяване – фокус върху въглеродния, азотния и фосфорния цикъл в аграрните екосистеми – 2017

Краен срок: 14 февруари 2017; 13 септември 2017

Размер на гранта: 6 млн. евро

Интензитет на гранта: 70% – 100% в зависимост от проектното предложение

Цел:

 • Ефективни решения за нисковъглеродни, нискоазотни и нискофосфорни екосистеми;
 • Цялостно подобрение на устойчивостта и иновационния капацитет на селскостопанските системи;
 • Намаляване на въздействието върху природата: намаляване на парниковите емисии, подобряване на качеството на подпочвените и повърхностните води;
 • Интегрирана научна подкрепа за приложими в областта политики на ЕС (напр. Обща селскостопанска политика, Рамкова директива за водите, устойчива употреба на пестициди, цели на ЕС, свързани с климатичните промени)
 • Засилване на трансциплинарните научни изследвания за дълготрайното прилагане на резултатите.

Финансирани дейности:

 • Изчерпателен анализ на въглеродните, азотните и фосфорните потоци и цикли в селското стопанство и ландшафта
 • Взаимодейсвие на въздействията на въглеродните, азотните и фосфорните цикли с селскостопанската производителност и качеството на сеслскостопанската продукция
 • Разработване на прототипи на устойчиви агро-екологични системи

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

AFh-708 Социално-екологична икономика – социална икономика – 2017

Краен срок: 14 февруари 2017; 13 септември 2017

Размер на гранта: 5 млн. евро

Интензитет на гранта: 70% – 100% в зависимост от проектното предложение

Цел:

 • По-добър интегриран капацитет и метод за оценка на устойчивостта на различните агро-екологични подходи;
 • Повишаване на производителността, доставката на публични блага и създаване на работни места чрез подобрени агро-екологични подходи и пазарни и политически стимули;
 • Засилване на трансдисциплинарните научни изследвания и интегриран научен подод спрямо приложими политики и приоритети на ЕС (Обща селскостопанска политика, Рамкова директива за водите, целите на ЕС, свързани с климатичните промени, създаване на работни места и др.)

Финансирани дейности:

 • Провеждането на икономическо, екологично и социално сравнение на идентифицирани производствени системи, които прилагат екологични подходи и традиционно земеделие в същите секори на производство
 • Оценка на икономическото състояние и доставката на публични блага
 • Анализ на производителността на труда по отношение на количеството и цената на произведените публични и частни стоки.
 • Анализ на доходите в разлините системи на основата на пазарните и публичните плащания.
 • В случай, че е необходимо, изследване на въпроси, свързани с полови различия и демографски характеристики в земеделските общности

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

SMEh-707 По-добър достъп до промишлени технологии, разработени в чужбина – 2017

Краен срок: 28 март 2017

Размер на гранта: 300 хил –  1 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Постигането на структурно въздействие чрез:

 • По-добро интегриране на отвъдморските партньори в секторните групи на Enterprise Europe Network/Мрежа на европейските предприятия; допълнително разработване на методите, изполвани от Мрежата в сътрудничеството с отвъдморските партньори, като по този начин се осигури по-добър и постоянен достъп до резултатите от приложните изследвания в областта на промишлеността, проведени в САЩ, Япония и Корея за европейските МСП.
 • Чрез подкрепяните дейности огромен брой европейски МСП ще се свържат и евентуално ще сключат споразумения за сътрудничество с лицата, разработващи технологии, които са готови за приложение в чужбина.

Финансирани дейности: Ще бъдат одобрени за финансиране ограничен брой експериментални проекти между мрежи от секторни групи и отвъдморски партньори на Мрежата на европейските предприятия. Проектните дейности трябва да развиват и тестват нови формати на предоставяните услуги, като се вземат елементи на трансфера на технологии и познания между мрежовите партньори в САЩ, Япония и Корея, и други подходящи държави, за да се подпомогнат МСП да се възползват от промишлените знания и технологии в тези държави.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

SMEh-706 Иновативни МСП – разделяне по линия на жизнен цикъл и сектори (аналитична изследователска дейност) – 2017

Краен срок: 28 март 2017

Размер на гранта: 300 хил – 1 млн евро

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проектното предложение

Цел:

 • „Интернационализация“ на бизнес дейностите
 • По-добро разбиране на тенденциите в дейностите и възможностите в областта на иновациите за МСП в различни категории в зависимост от възрастта, големината, бизнес дейността, промишленият сектор, организационните характеристики и др.;
 • По-добро разбиране на въздействието на различните видове подкрепа за иновации с ниски изисквания за допустимост – данъчните кредити за разходите за НИРД, ваучери и малки грантови схеми за засилване на управленския капацитет и технологичното усвояване;
 • Разработването на нови мерки за отделни категории МСП, които да започнат или диверсифицират иновационни дейности.

Финансирани дейности: Проектното предложение трябва да включва един или повече от следните аспекти:

 • Разработването на методология за идентифицирането на отделни МСП в рамките на групата от иновационни МСП (включително и МСП, които все още не притежават иновационен капацитет, но имат иновационен потенциал или необходимост). Разработването на портфолио на мерки за подпрепа на иновациите. Могат да се изполват налични данни (напр. Проучването на Общността в областта на иновациите или други източници) или да се проведе собствено проучване.
 • Анализ на съществуващите подходи за разграничението между отделните иновационни МСП и анализ на съществуващите портфолиа на мерки за подпрепа на иновациите по отношение на начина, по който те кореспондират на нуждите в региона.
 • Анализ на това доколко популярните инструменти, подкрепящи иновациите, като например данъчни кредити, ваучери, грантове, са предубедени относно определена категория иновационни МСП или осигуряват възможности за преодоляването на съществуващите пристрастия.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

SMEh-705 Технологични услуги, които да засилят усвояването на съвременни производствени технологии за чисто производство от производствени МСП – 2017

Краен срок: 28 март 2017

Размер на гранта: 4.9 млн. евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

 • Увеличено използване на съвременни производствени технологии за чисто производство в МСП
 • Предоставянето на технологична подкрепа на МСП, които не разполагат с необходимите ресурси и/или възможности да интегрират иновативните съвеременни производствени технологии за чисто производство.
 • Осигуряването на трансграничен достъп на производствените МСП до технологични услуги и/или съоръжения, които да им позволят да интегрират иновативни съвременни производствени технологии за чисто производство в своите производствени процеси

Финансирани дейности: Проектнотото предложения трябва да включва всички елементи от следните дейности:

 • Предоставянето на достъп на принципа „обслужване на едно гише“ на МСП до технологични услуги и/или съоръжения от мрежа от технологични инфраструктури в областта на съвеременното чисто производство
 • Използване на мрежа от платформи на принципа „обслужване на едно гише“ за предоставянето на трансгранични услуги на критична маса от производствени МСП за период над 3 години, като по този начин биват подпомогнати в процеса на интегриране на съвременни производствени технологии за чисто производство в производствените им процеси, както и да взимат информирани решения за следващи инвестиции. Тук се предвижда финансова подкрепа за трети страни, които са МСП. Грантовете за третите страни ще бъдат предоставени под формата на еднократна сума, ненадвишаваща 60,000 евро, която няма да покрива всички разходи на услугата, предоставена на МСП.
 • Дейности и мерки, които да постигнат дъглосрочна устойчивост на проета, включително на управлението и разпространението му. Поощрява се сътрудничеството с национални и регионални органи на управление, които отговарят за програмите за подкрепа на иновациите.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

EUGh704 Центрове/Мрежи на европейски научни изследвания и иновации – 2016

Краен срок: 14 април 2016

Размер на гранта: едно предложение за проект от страна-партньор или регион на ЕС ще бъде финансиране с 3 млн евро за продължителност от 3-4 години

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Засилване на позицията на Европа като световен лидер в областта на науката, технологиите и иновациите чрез създаване на мрежа от центрове в най-динамичните и иновативни държави и региони
 • Засилване на сътрудничеството между европейските изследователски и иновационни организации и научни изследователи с тези от международните партньори на Съюза;
 • По-голяма видимост и престиж за европейските научни изследвания и иновации и действащите лица в тези области в международните партньори на ЕС;
 • По-силно присъствие на европейските организации в обастта на науката и иновациите в страните партньори;
 • Подобряване на условията за международно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновации;

Финансирани дейности:

 • Мрежови услуги, включително и събития в партньорските страни/региони; обмен на добри практики; посещения и пътувания;
 • Съветване и подкрепа за евроейската академична общност и действащите в промишления/частен сектор лица за това как да се интернационализират чрез участието си в научни изследвания и иновации в международните партньорски страни/региони;
 • Кампании в полза на открити и отговорни научни изследвания и иновации в партньорските страни/региони;
 • Създаването и пилотното прилагане на публични/частни механизми за финансиране, които целят повишаване на алтернативните методи за финансиране на Центровете/Мрежите;
 • Дейности за популяризиране, повишаване на осведомеността и обучения.

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EUGh703 Сътрудничество между ЕС и Китай в областта на устойчивата урбанизация – 2017

Краен срок: 14 април 2016; 02 февруари 2017

Размер на гранта: 2,5 млн евро за Научно-изследователските и иновационни дейности 2017; за Дейностите по координация и подкрепа 2016 1,5 млн евро за период от 3 години

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Повишаване на осведомеността на заинтересованите страни, обмен и взаимодействие между китайските и европейските промишлени, академични и публични актьори, които вземат участие в научните изследвания и иновации в областта на устойчивата урбанизация
 • Повишаване на капацитета действащите в промишлеността лица за разработването на по-ефективни решения, задоволяващи нуждите на устойчивата урбанизация, на органите по градоустройство и управление .
 • По-доброто съответствие между предоставянето на иновативни технологични решения и нуждите на органите по градоустройство и управление за постигането на устойчива урбанизация.
 • Събирането на широкообхватно партньорство от заинтересованите страни от Европа и Китай за създаването на платформа за иновации, която да разработва и пилотно да приложи иновативни решения за устойчива урбанизация, която се основава на напреднали технологии и познания

Финансирани дейности:

 • (2017) Културни и социално-икономически аспекти на въпросите, свързани с градската среда в Китай (Научно-изследователски и иновационни дейности) – съвместно европейско-китайско научно изследване на градското развитие и устройство (инфраструктура, регулаторни режими, данъци, здравеопазване, образование и култура), което да доведе до реципрочни познания в областта на урбанизационните процеси между ЕС и Китай.
 • (2016) Иновационна платформа ЕС-Китай за устойчива урбанизация (Дейности по координация и подкрепа) – създаването на платформа, която да събере политици, национални власти, представители на промишлеността, академичната общност и други заинтересовани лица в ЕС и Китай в сектори, които са от значение за устойчивата урбанизация. Платформата трябва да доведе до разработването на съвместни стратегии както и да бъде просредник за изграждането на научно-промишлени партньорства между ЕС и Китаи; изработването на съвместна стратегия в областта на научните изследвания и иновации за устойчива урбанизация между ЕС и Китай;

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EUGh702 ЕС и Централна Азия – 2017

Краен срок: 02 февруари 2017

Размер на гранта: 1.5 млн. евро

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Подобряване на връзките на ЕС с региона и държавите от Централна Азия във всички социално-икономически, политически, културни, научни области и областта на сигурността.
 • Съставянето на краткосрочни и дългосрочни приоритети на политиките на ЕС спрямо региона, както и предложения за методи на тяхното постигане
 • Повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС относно съществуващата реалност в държавите от Централна Азия и относно значението им за Европа
 • Засилване на общите научно-изследователски връзки между ЕС и страните от Централна Азия

Финансирани дейности:

Създаване на мрежа от европейски изследователи в сътрудничество с изследователи от страните от Централна Азия:

 • Преглед на настоящото състояние на нещата в областта на научните изследвания за Централна Азия
 • Очертаване на настоящото състояние на нещата в политическите, икономическите, търговските, културните и др. отношения между ЕС и неговите държави-членки с Централноазиатските страни, както и между страните от Централна Азия и останали азаитски държави; анализ на резултатите от съществуващите мерски и инструменти, които обслужват тези отношения
 • Подготовка на стратегия за разпространение комуниация с цел повишаване на осведомеността и стимулиране на Централна Азия и ролята й в Европа (може да бъде използвана от различни заинтересовани страни, както и за обучителни цели, от медиите).

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

EUGh701 Азиатско-Тихоокеанският регион като един стратегически регион за Европа – 2017

Краен срок: 02 Февруари 2017

Размер на гранта: 2.5 млн. евро за всеки аспект

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Поради липсата на стратегически подход към региона е необходимо преосмисляне от страна на ЕС на своята роля и стратегия в региона чрез задълбочено изследване, показващо конкретните последици от по-нататъшното ангажиране в региона в редица секторни и географски области.
 • Всеобхватен преглед на стратегическите предизвикателства пред Съюза в редица части от Азиатско-Тихоокеанския регион
 • Изгработване на стратегически подход спрямо Азиатско-Тихоокеанския регион

Финансирани дейности:

Проучването трябва или обстойно да обхване един от следните ключови аспекти, или да ги комбинира. Могат да бъдат включени и други релеванти проблеми.

 • Регионална интеграция в Югоизточна Азия и последиците от това за Европа – изследване на човешката мобилност, знания, идеологии, култури, стоки и капитал в рамките на региона и тяхното влияние върху възникването на югоизточно-азиатска идентичност
 • Управлението в и на Тихоокеанския регион като предизвикателство за Европа – изследване на възникващите управленски структури в региона по отношение на суверенитета, изграждането на държавни структури, политическа автономност, зависимостта от помощи, като се отдели специално внимание на проблеми като търговия и транспорт, упраление на рибарството, промени в климата, биоразнообразието, социалното включване, демокрация.
 • Сравнителен анализ на ролята и въздействието на външни актьори върху региона и в частност фокус върху ЕС и неговите държави-членки, както и вземене предвид влиянието и взаимодействието между глобалните (Китай, САЩ) и регионалните (Австралия, Нова Зеландия) сили в региона

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

EUGh700 Стратегическият потенциал на европейската външна търговска политика – 2017

Краен срок: 02 февруари 2017

Размер на гранта: 2.5 млн евро

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Максимизиране на влиянието на ЕС в международните отношения
 • Установяване на подходящ баланс между насърчаването на икономическите интереси на Съюза, като в същото време се вземат предвид и по-обширните политически цели (напр. подкрепа на правата на човека, устойчивост, свързани помежду си цели на климатичната и енергийната политика)
 • Информация относно развиващите се двустранни и многостранни търговски стратегии на държавите-членки и на ЕС и тяхната взаимосвръзаност с външната политика.

Финансирани дейности:

 • Анализ на двустранните и многостранни търговски стратегии и политики на ЕС и неговите държави-членки; сравняването на различни регионални и специфични за съответната държава търговски политики и оценка на съгласуваността и ефективността на тейните цели, стратегии и инструменти.
 • Подробно изследване на съгласуваността и съвместимостта на търговските политики на ЕС и на държавите-членки чрез анализ на двустранни търговски отношения, като например отношенията със САЩ и Китай, развиващите се страни, както и анализ на многостранното участие на Съюза в множество международни организации (напр. СТО) и релевантните преговорни процеси и срещи на Г-20

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

EUGh699 Научна дипломация за политиките за съседство на ЕС – 2017

Краен срок: 02 февруари 2017

Размер на гранта: 1.5 млн. евро

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Координиране на научната информация относно съседните региони за по-доброто дефиниране и осъществяване на новата Европейска политика за съседство (ENP), разработването на действия в областта на културната и научната дипломация като инструмент за подсилване на сътрудничеството и общо разбиране между и вътре в съседните региони на ЕС
 • Консолидиран корпус от знания в областта на научната дипломация за обслужване на Европейската политика за съседство, както и откриването на начини за най-ефективното й приложение
 • Изготвянето на препоръки за стратегии, политики и конкретни действия на ЕС в областта на научната дипломация в проблемни съседни региони

Финансирани дейности:

 • Критичен преглед и анализ на всички резултати от научното изследване върху съседните на ЕС региони
 • Синтезиране на информация относно всяка от съседните на ЕС страни и региони, като се вземе предвид разнообразието на изучаваните обекти
 • Сравняване на различните трансформационни опити както от гледната точка на ЕС, така и от гледната точка на третите страни през различни времеви периоди
 • Анализ на възможната ролята, която научната дипломация може да играе и къде най-добре може да бъде използвана, като допринася за поддържането на стабилност, сигурност и просперитет
 • Индентифициране на конкретни спънки пред научната дипломация в съответните региони (напр. проблемът с намалена академична мобилност поради продължаващ или замразен конфликт, визови ограничения, контрол по сигурността)
 • Допълнителни проучвания, които да покрият връзката между вътрешната и външната политика на ЕС и ролята на научната дипломация в справянето с неотложни общи предизвикателства, напр. превенция и управление на конфликт, създаване на работни места и миграция, продоволствена и енергийна сигурност, радикализация.

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

EUGh698 ЕС и миграцията като предизвикателство с глобален мащаб – 2017

Краен срок: 02 февруари 2017

Размер на гранта: 5 млн. евро

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Засилване на съгласуваността на миграционните политики между ЕС и държавите-членки
 • По-голяма съгласуваност и ефективност на политиките за управление на миграцията и отношенията с трети страни
 • По-добро разбиране на основните причини за миграцията, тяхното взаимодействие с други определящи фактори, както и двупосочното взаимодействие между миграцията и процесите на развитие
 • Подобряване на връзката между вътрешните и външните политики на ЕС
 • Успешното справяне на ЕС с миграционните потоци чрез отстраняване на първопричините на миграцията и засилване на сътрудничеството с трети страни – държавите по произход на мигрантите и транзитни страни, както и разгръщане на потенциала на миграцията като катализатор за растеж

Финансирани дейности: Научните изследвания по програмата трябва да се фокусират върху обстойното разглеждане на един или двата от следните аспекти, като могат да бъдат обхванати и други проблемни сфери.

 • Интегриран подход към миграцията и развитието
 • Последователност на европейската политика в областта на миграцията

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

EUGh-697 Промяна в световната геополитика и подготвеността на Европа за управление на рискове, действия за смекчаване на последиците и за поощряване на мира – 2017

Краен срок: 02 Февруари 2017

Размер на гранта: 5 млн. евро

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Справяне с предизвикателствата (които представляват ожесточените конфликти от последните години, политиката на строги икономически ограничения в ЕС и намаляването на трационното “западно“ влияние в световната геополитика) пред възможностите на ЕС да гарантира сигурността на своите граждани (осноната причина за съществуването му) и популяризирането на европейските ценности и интереси в трети страни
 • Високо ниво на подготвеност на ЕС да осъществи ролята си на ефективен защитник, предотвратяващ ескалацията на конфликти, управлението на рискове и провеждането на стратегии за смекчаване на негативните последици за постигането на мир отвъд границите му
 • Актуална оценка на глобалните и регионалните рискове и отнасящата се към тях европейска програма за сигурност

Финансирани дейности: Научните изследвания по програмата трябва да се фокусират върху обстойното разглеждане на един или двата от следните аспекти, като могат да бъдат обхванати и други проблемни сфери

 • Актуалните тенденции в динамиката на световната геополитика и участието на ЕС в тях
 • Подготвеността на ЕС за управление на рискове и възможности, насърчаване на мира в контекста на бушуваща криза

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

EUGh-696 Засилване на позицията на Европа в глобален мащаб: научна дипломация и междукултурни връзки – 2017

Краен срок: 02 февруари 2017

Размер на гранта: 2.5 млн за всеки аспект

Интензитет на гранта: 70 – 100% в зависимост от проекта

Цел:

 • Прокарване на връзка и сътрудничество между науката и дипломацията за справяне с основните глобални предизвикателства, насърчаване на натрупването на познания и подобряването на международните отношения
 • Укрепване на позициите на ЕС и неговите държавите-членки в международните дебати чрез поддържането на научния и междукултурния обмен, който ефективно да повиши взаимното разбирателство въпреки различията
 • Засилване на координацията между външните политики на държавите-членки и Съюза и неговите международни партньори.
 • По-добро разбиране на съвременното европейско общество, на множеството източници и проявления на разнообразието в рамките на ЕС и как не-европейските външни влияния въздействат върху формирането на европейската идентичност.
 • Улесняване на бъдещото взаимодействие и ангажираност на Европа с трети страни

Финансирани дейности:

Научното изследване по темата, освен върху други проблемни области, трябва да се фокусира по-конкретно върху поне един от следните ключови аспекта, като е възможно комбинирането на два или три от тях.

 • Прилагане на научни способи в контекста на европейската дипломация.
 • Европейската култура, ценности и отражение на европейското колониално минало в европейското общество
 • Глобалните тенденции в секуларизацията и религиозната радикализация и ролята на Европа

Области на действие: Изследвания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани.

 

 

CM-695 Подкрепа за провеждането на филмови фестивали – 2016г.

Краен срок: 28 април 2016

Размер на гранта: от 19 000 до 75 000 евро

Интензитет на гранта:

Цел:

– Развиване на интерес

– Подобряване на достъпа до европейските аудиовизуални произведения

– Подкрепа за иновации, представящи и насърчаващи разнообразието на европейските аудиовизуални произведения

– Подкрепа за действия, целящи увеличаването на знанията и уменията на публиката относно европейските аудиовизуални произведения

Финансирани дейности:

– Дейности по насърчаване

– Събития

– Филмова грамотност

– Фестивали

Области на действие: Култура – Медии, Младеж, Спорт

Допустими кандидати: Местни и регионални власти, Корпорации, МСП, организации с нестопанска цел, международни организации

Допустими региони: ЕС, държавите-кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, Швейцария, Балкани

 

 

SME-694 Насърчаване на постигането на високи постижения в управлението на клъстери из ЕС – 2016г. 

Краен срок: 31 март 2016

Размер на гранта: до 214 000 евро

Интензитет на гранта: 75%

Цел:

–  Насърчаване на междуклъстерното обучение

– Участие на клъстерни организации от региони, които се намират в различна степен на икономическо развитие

– Участие на клъстерни организации с определени степени на развитие и опит

– Засилване на управленските умения на клъстерите

– Подкрепа за управители на клъстери за разработването на всеобхватна стратегия за клъстера

– Насърчаване на стратегическото сътрудничество между управителите на клъстерите и регионалните власти

– Улесняване на сътрудничеството сред клъстерни организации в рамките на косорциум, готов да работи на европейско равнище

– Насърчаване на междуклъстерното обучение, обмен на знания и опит

Финансирани дейности:

– Дейности по предоставяне на обучение

– Дейности, включващи професионални напътствия и наставничество

– Обучение между равнопоставени партньори споделяне на знания

– Съвместни събития и учебни посещения

– Анализи, проучвания

– Повишаване на осведомеността и разпространение на резултатите от проекта

Области на действие: Икономика – финанси, Политика за МСП, Търговия

Допустими кандидати: Корпорации, МСП

Допустими региони: Държавите от ЕС

 

 

SME-693 Инклузивни и устойчиви вериги за добавена стойността и обогатяване на храни – 2016

Краен срок: 29 март 2016

Размер на гранта: от 1 млн. до 7 млн. евро

Интензитет на гранта: 70% – 80%

Цел:

– Подобряване на управлението на веригите за добавена стойност

– Повишаване на производителните възможности на веригите за добавена стойност и достъпа до пазари на дребни селскостопански производители и земеделски предприятия

– Подобряване на хранителния статус на уязвимо население, страдащо от недостиг на хранителни микроелементи, особено жените, момичетата и децата

–  Повишаване на възможностите за генериране на доходи, създаване на работни места и бизнес-възможности заедно с веригата за доставки на селскостопански продукти по приобщаващ и устойчив начин

– Засилване на производството, разпространението и консумацията на достъпни храни, които могат да бъдат технологични произведени и са обогатени по начин, съвместим с националните и международните стандарти

Финансирани дейности:

– Техническа помощ, проучвания, обучения или допълващи фондове за съвместни инвестиции във веригите за добавена стойност

– Развитие на капацитета и провеждане на обучения за националните производители

Области на действие: Селскостопанство – риболов, метсно развитие, здраве, сътрудничество и развитие

Допустими кандидати: местни и регионални власти, държавни администрации, агенции, НПО в областта на развитието, организации с нестопанска цел, международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, Целия свят

 

 

J-692 Европейски инструмент за Демокрация и Права на човека – Схема за подкрепа в отделни държави – Папуа Нова Гвинея – 2016г.

Краен срок: 11 април 2016

Размер на гранта: от 250 хил. до 295 хил. евро

Интензитет на гранта: 50% – 95%

Цел:

– Засилване на институционалния капацитет на общностната правосъдна система

– Изграждане на капацитет на институциите в областта на правата на човека

– Подкрепа на правата на децата и жените за достъп до спомагателни услуги

– Засилване на усилията за по-голяма достъпност на гражданите до парламента

– Подкрепа на инициативите за насърчаване на политическия диалог сред актьорите в областта на правата на човека

Финансирани дейности:

– Дейности за изграждане на капацитет на съдебната система

– Дейности за подкрепа на благоприятни за децата центрове, защита на децата и кампании за слагане на край на всички форми на насилие срещу деца

– Дейности, които подкрепят усилията за насърчаване на прозрачността и отчетността сред избраните народни представители

Области на действие: Хуманитарност, правосъдие – сигурност, Права на човека

Допустими кандидати: Местни и регионални власти, НПО в областта на развитието, организации с нестопанска цел, международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, Папуа Нова Гвинея

 

 

SA-691 Фаза две: гражданско общество и медии – Киргизстан – 2016г.

Краен срок: 24 май 2016

Размер на гранта: от 800 хил. до 1 млн. евро

Интензитет на гранта: 80% – 95%

Цел:

– Подкрепа за организациите на гражданското общество и медиите в Република Киргизстан

– Ефективно участие в процеса на вземане на решения и в контрола върху осъществяването на обществени политики из страната на местно, регионално и национално равнище.

– Засилване на капацитета на организациите на гражданското общество и мидиите за установяването и поддържането на постоянен диалог и сътрудничество с държавните органи, министерствата или с други правителствени агенции, регионални и общински органи на управление.

– Засилване на възможностите на организациите на гражданското общество и медиите в осъществяването на контрол по отношение на прозрачността и отговорността на държавните, регионалните и общински власти, особено що се отнася до обществени политики и използването на публични средства, одобряването и осъществяването на инициативи от обществен интерес, както и във връзка с дефинирането и доставянето на услиги на населението.

– Повишаване на осведомеността сред населението, и особено сред живущите в селските райони, относно значимостта на действията по украпеване на отчетността и прозрачността на публичните политики, като по този начин насърчава култура на гражданска отговорност и участие сред населението.

Финансирани дейности:

– Изграждане на капацитет

– Преглед и оцека на реалните възможности и опит, знания и умения на гражданското общество

– Засилване на възможностите на организациите на гражданското общество и медиите за създаване на мрежи на организациите на гражданското общество и медиите

– Кампании за повишаване на осведомеността, в включително и правната осведоменост

– Насърчаване на култура на приобщаване и предотвратяване на конфликти

– Насърчаване на култура на уважение на човешките, социалните и икономическите права

– Насърчаване на култура на борба с корупцията

Области на действие: Култура – Медии, публичко управлеие, правосъдие – сигурност, права на човека, сътрудничество и развитие

Допустими кандидати: НПО в областта на развитието, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, държавите от Европейското икономическо пространство, Република Киргизстан

 

 

SMEh-690 Партньорско обучение на иновационни агенции – 2016; 2017

Краен срок: 17 март 2016; 18 октомври 2016; 08 март 2017; 18 октомври 2017

Размер на гранта: грант във формата на обща сума 15.000 / 50.000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Предоставяне на достъпни за национални и регионални иновационни агенции на две методологии от една страна като елементи на една среда за обучение на равностойни партньори, а от друга страна като стимул на агенциите да участват по-често в дейности в областта на обучение на равностойни партньори.

 • Увеличаване на броя на агенциите за иновации, които се включват в дейности по обучения на равнопоставени партньори.
 • Използването на резултатите от партньорските обучения в програми в подкрепа на иновациите на национално и регионално ниво, включително и в такива съ-финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Разработването на нови подходи и пилотни проекти за покрепа на МСП в областта на иновациите
 • По-широкото използване на контрол по качеството в агенциите за иновации

Финансирани дейности:

Две методологии: 1) система за контрол на качеството, която се осъществява посредством система за партньорска оценка; 2) „туининг +“ методология, която включва елементи на традиционната партньорска оценка и туининг в малки обучителни групи

Области на действие: Иновации в МСП

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-689 МСП за социални иновации – Платформа за предизвикателство– 2016

Краен срок: 28 април 2016

Размер на гранта: 3.5 млн евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

 • Стимулиране на МСП в партньорства от социални предприятия да се възползват от възможностите за разработване на иновации, отговарящи на социалните потребности и предизвикателства.
 • Взаимодействие между социални предприятия и МСП
 • Стимулиране на социалните предприятия да предприемат иновативни дейности.
 • По-голяма ангажираност на МСП да участват в разработването на социални иновации, като по този начин откриват нови пазари, създават нови работни места и изпробват нови бизнес проекти и модели за растеж
 • Стимулиране на по-голямото участие на бизнес посредници, инкубатори и инвеститори в областта на социалните иновации, да подкрепят социалните предприятия да се справят със специфичните предизвикателства пред тях.

Финансирани дейности:

 • Създаване на он-лайн платформа и нейното облсужване (като се улесни задоволяването на нуждите на търсенето и предлагането).
 • Осъществяване на взаимодействие посредством инициативи и платформи, които са свързани със специфични социални предизвикателства и са от практическо значение за социалните иновации и Enterprise Europe Network
 • Разработването и поддържането на уеб съоръжения, които улесняват задоволяването на нуждите на търсенето и предлагането по един динамичен и благоприятен за потребителя начин
 • Изграждането на механизъм за осъществяването на контакт от една страна с голям брой заинтересовани страни, които се борят със социалните проблеми, свързани с възможностите за пълното оползотворяване на капацитета на МСП, както и осъществяването на контакт с цялата общност от МСП за повишаване на осведомеността относно пазарните възможности, предлагани от социалните иновации
 • Подкрепа за заинтересованите страни да формулират социалните проблеми и предизвикателства (особено на социалните предприятия) в иновационен потенциал за МСП

Области на действие: Иновации в МСП

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-688 Еверопейски съвместни иновации за МСП – 2016

Краен срок: 30 юни 2016г.

Oбщ бюджет: 7 200 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Кандидатите по програмата трябва да бъдат отделни МСП, установени в държава, която е допустима за участие по програмата Хоризонт 2020. Цели се засилване на иновационния капацитет на МСП, намиращи се в рамките на ЕС и асоциираните държави, като им се предостави достъп до подходящите умения чрез механизъм за транснационална мобилност.

Финансирани дейности: Разработването на пилотен проект, ръководен от съответното МСП-кандидат, като средство за изграждането на иновационен капацитет в помощ на визионерски МСП, които срещат трудности в подбора на квалифицирани кадри на национално ниво. В рамките на проекта в МСП се назначава високо квалифициран и опитен изследовател, напр. „сътрудник“ в рамките на една година от месец септември 2017г., който сътрудник да идентифицира и подпомогне съответното МСП да развие и разработи иновационна идея и да я превърне в иновационен проект.

 • Дейности по изграждане на иновационен капацитет за предоставянето на финансова помощ на визионерски МСП
 • Подкрепа за МСП да назначат високо квалифициран и опитен изследовател, „сътрудник“, в рамките на една година от месец септември 2017г. за разработването на иновационна идея и обличането й в проект
 • Публикуването на обява за свободни длъжности, изискващи високо специализирани умения, на портала EURAXESS, както и на други релеванти портали или медийни платформи. В обявата за работа трябва да бъде посочено намерението на МСП да кандидатства за финансова подкрепа по пилотен проект, както и евентуалната обвързаност на предложението за работа с парични средства от гранта на програмата.
 • Разработване и осъществяване на специален план за обучение и развитие на „сътрудника“ възоснова на нуждите на „сътрудника“ и предприятието за превръщането на „сътрудника“ в напълно работоспособен кадър в съответната компания

Области на действие: Иновации за МСП

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Ah-687 Оптимизиране на интерактивни подходи в иновационните проекти и осигуряване на политики на ЕС за ускоряване на иновациите в селските райони – 2017

Краен срок:  14.02.2017 (първа дата),  13.09.2017 (втора дата)

Размер на гранта:  5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Няколко неотдавнашни инициативи и инструменти за ускоряване на иновациите заслужават изследване в дълбочина. Хоризонт 2020 и Съобщението на Европейската комисия, относно ОСП през 2020 г. са фокусирали вниманието си върху иновациите в селското стопанство и свързаните с него сектори. Европейското партньорство за иновации (EIP) „Селскостопанска производителност и устойчивост“, нов подход в рамките на стратегията Европа 2020, има за цел да ускори научни изследвания и иновации на ЕС чрез свързване на съществуващите политики, инструменти и актьори. Земеделският ЕПИ съвместява интерактивен подход за иновации, който разчита на обмен на знания и овластяване на всички заинтересовани участници, и се фокусира върху постигане на резултати, приложими на практика.

Финансирани дейности: Предложенията следва да изследват как инструментите и подходите по различните политики биха могли да бъдат допълнително адаптирани и как те допринасят за развитие на иновациите в областта на селското и горското стопанство. Изучавайки и международния опит, предложения следва да спомогнат за разработването и прилагането на интерактивни иновационни проекти, въз основа на значителен брой изследвани казуси в широк диапазон от земеделския и горски сектор. Дейностите трябва да разследва как съвместно създадените резултати от проекта могат да съдействат за подобряването на качеството, с цел да се ускори използването на резултатите от проекта на практика. Дейностите ще проучат как практически/законно да се изградят консорциуми с различни видове актьори, като се вземе в предвид различното състояние на участващите организации (партньори, подизпълнители и др.).

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Ah-686 Ползите от съвместната работа – насърчаване на социалния капитал в сектора на селското стопанство – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта:  3 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Екологичната и икономическата устойчивост на сектора на селското стопанство зависи до голяма степен от способността на земеделските производители и управители на земята да развиват дейности и да участват в мрежи с колеги фермери, групи или други юридически и физически лица. Въпреки предимствата на тези подходи, включването на земеделските производители в тези форми за съвместна работа е слабо в редица европейски страни по различни причини. За да се промени това, трябва да се проучат и намерят начини за преодоляване на ограниченията и възпиращите фактори, които пречат на развитието на такива подходи в различни области на колективното действие (производителност, споделяне на информация, устойчивост).

Финансирани дейности:  Предложенията ще обхващат предимно държавите-членки на ЕС, където нивото на организация на земеделските производители и управители се счита за ниско. Дейностите ще са насочени към преодоляване ограниченията върху развитието на мрежови дейности в определени райони (икономическа дейност, устойчивостта на околната среда и др.) и изготвянето на решения, базирани на казуси, идентифициране на добри практики, работни групи и др. Предложенията следва да попадат в обхвата на понятието „ подход на множеството участници”.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Ah-685 Изграждане на бъдеща научна и образователна система, готова да се използва в практиката – 2017

Краен срок:  14.02.2017 (първа дата),  13.09.2017 (втора дата)

Размер на гранта:  7 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Преходът към по-устойчиво селско и горско стопанство, хранителни и био-базирани вериги на добавена стойността, създадени да посрещнат бъдещите предизвикателства, изисква подновяване и засилване на техническите и меки умения на всички засегнати. Наред с осигуряването на доставката на провереното от партньорите производство чрез практически насочените изследвания, това ще допринесе за по-ефективна и интерактивна система за обмен на селскостопански знания и иновации.

Финансирани дейности:  Предложенията трябва да включват прогнозни дейности на базата на опис на умения, които ще бъдат необходими в селското и горското стопанство и веригите за добавена стойност, които обхващат първичните производители, консултантите, индустрията, бизнеса и учените. Предложенията трябва да изследват как настоящите научни, образователни и обучителни системи в широк и разнообразен спектър от държави-членки на ЕС (или от трети страни) адресират тези нужди. Целта е да се изготви пътни карти за подобряване на учебните програми, методи и дългосрочното взаимодействие между образованието, науката и икономически актьори. Особено внимание следва да се обърне на меките умения (например предприемачество, посредничество и комуникация), по-специално за земеделските производители, консултанти и изследователи, както и технически умения, свързани с нови практики или процеси и изисквания за устойчивост в научните области, с важно значение за бъдещето.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Ah-684 Свързване в мрежа на европейските стопанства с цел стимулиране обмена на знания в тематични области и преодоляване на изостаналостта по отношение на иновациите – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта:  7 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Демонстрационните и пилотни стопанства имат основна роля в партньорските обучения в широката земеделска общност и ефективния обмен на знания относно практическите подходи за отглеждане. Те също са подходящ инструмент за разпространяване на възможните иновативни подходи, произтичащи от научната работа. В допълнение, демонстрацията на действащи стопанства позволява на участниците да се срещнат, свържат и обменят знания извън дейностите по класическия трансфер на знания. Свързването на съществуващите стопански инициативи на местно ниво с оглед по-добрата координация се очаква да генерира добавена стойност за ЕС.

Финансирани дейности:  Проектите следва да предвидят организирането на дейности за обмен на знания и осигурят връзка с примерни демонстрационни стопанства, които са приемливи за средния земеделски производител и които могат да бъдат споделяни в цяла Европа, например посещения на ферми, визуални материали (снимки, видео и т.н.), лесни за четене текстове и други. Дейностите по проекта следва да гарантират синергия и взаимно допълване с EIP-AGRI (Европейското партньорства за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост“), като тематично представят иновативни практики/методи и осигуряват свързани аудио-визуални материали и резюмета във формат, общ за практикуващите  по EIP-AGRI.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Ah-683 Бизнес модели за съвременна икономика в селските райони – 2017

Краен срок:  14.02.2017 (първа дата),  13.09.2017 (втора дата)

Размер на гранта:  4.5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Модернизацията на селските икономики зависи от капацитета на бизнеса в селските райони да си сътрудничи успешно за формирането на ефективни вериги за добавена стойност, което ще допринесе за създаването на конкурентни продукти и услуги с високо качество и разнообразни работни места и ще доведе до устойчивост на глобалните икономически и климатични промени. Нужно е да се преосмисли и подобри организацията на веригите за добавена стойност, така че специфичните активи да се превърнат в икономически, екологични и социални ползи, включително чрез засилена валоризация и оптимизиране на екосистемните услуги. Необходимо е да се идентифицират бизнес модели, които имат най-голям потенциал да овластят селските общности да се възползват от тези възможности.

Финансирани дейности:  В предложенията следва да бъде извършен социално-икономически анализ за да се идентифицират, опишат и сравнят различни бизнес модели по отношение на началните условия и пречките, пред които са изправени, благоприятните фактори, механизмите за финансиране, генериране на добавена стойност, работни места и други потенциални екологични и социални ползи, въпросите за равенството между половете, привлекателността за млади работници, както и разпределението на генерираната стойност и проучване на концепцията за споделена стойност. Особено внимание следва да се обърне на модели, които насърчават по-устойчиво мобилизиране на ресурси, подобряване на сътрудничеството между операторите по веригата на добавената стойност и/или в традиционни и развиващите се сектори (например чрез клъстери/платформи) и създаването на нови продукти или услуги.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Gh-682 Нови публични политики, бизнес модели и механизми за устойчивост при доставка и заплащане на горски екосистемни услуги – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта:  4 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Дългите производствени цикли и регионалните различия по отношение на системите за управление на горите характеризират сектора на горското стопанство в ЕС. Горите осигуряват редица стоки и услуги, някои предоставяни на съществуващите пазари (т.е. дървесни и недървесни продукти), други не. Регулаторната рамка е разделена на горски политики и политики, свързани с горите (например развитие на селските райони, климата, биоразнообразието и енергията), които не са непременно взаимно подкрепящи се. Устойчивото предоставяне на екосистемни услуги изисква координация на политиките, както и използването на нови политики, бизнес модели и механизми, като същевременно бива отчитано и производството на дървесина и недървесни горски продукти.

Финансирани дейности:  Предложенията трябва да са насочени към разработване на нови публични политики, бизнес модели и механизми за интернализация на доказаната социално-икономическа стойност на горските екосистемите услуги, които да допринасят за устойчивото им снабдяване, като същевременно се отдели необходимото внимание на многофункционалната роля на горите в ЕС. Предложенията следва да вземат в предвид съвкупността от икономически, социално-културни, развлекателни и екологични услуги, както от страна на търсенето, така и на предлагането. Те трябва да имат за цел намаляването разликата между академичната работа, свързаните препоръки относно политиките и практика, и да подпомагат за постигането на обществена приемливост.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Gh-681 Към 2030 – политики и инструменти за взимане на решения за интегрирано управление на природните ресурси – 2017

Краен срок:  14.02.2017 (първа дата),  13.09.2017 (втора дата)

Размер на гранта:  8млн.  евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Политиките, които влияят на управлението и използването на природните ресурси на национално и европейско равнище са се развили значително през последните десетилетия и целите са адаптирани, по начин, по който да бъдат посрещнати социалните нужди (продоволствена сигурност, околна среда, енергетика, изменение на климата и т.н.). Въпреки това, този процес остава разпокъсан и непълен. За да се гарантира устойчиво управление на природните ресурси в дългосрочен план е нужно създаването на интегрирана рамка, която да бъде насочена по подходящ начин към всички в обществото. Необходими са подходящи средства за подпомагане вземането на решения, за да може този интегриран и системен подход да бъде реализиран.

Финансирани дейности:  Дейностите ще бъдат осъществени на различни географски мащаби, отразяващи различните нива на политиката от регионално ниво до ниво ЕС. Изследванията, свързани с двете политиката и инструментите за взимане на решения ще бъдат изцяло демократични, така че да се гарантира участието на възможна най-голяма част от обществото. При разработването на политика ще бъдат взети в предвид всички текущи обществени нужди по отношение на природните ресурси и тяхното използване.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Gh-680 Взаимодействия между крайбрежните и селските райони: повишаване на синергиите между сушата и дейностите, свързани с морето – 2017

Краен срок:  14.02.2017 (първа дата),  13.09.2017 (втора дата)

Размер на гранта:  5 млн.  евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Крайбрежните райони са екологично уязвими, но и атрактивни местности с неизследвани възможности за бизнес. Наземните дейности в крайбрежните региони и дори отвъд, в добивните речни басейни, влияят върху наличността и качеството на прясна вода, която достига до морето и, като следствие, върху крайбрежните и морските стопански дейности (включително туризма) и експлоатацията на морските ресурси. По същия начин, крайбрежното развитие може да има положителни или отрицателни ефекти върху развитието във вътрешността на страната, например проблемите, свързани с туризма, относно наличността на земя. Необходимо е да се проучи как териториалните управленски подходи и подходите за междусекторно икономическо развитие могат взаимно да окажат полезни въздействия за селските територии и крайбрежни зони и морета, по-специално по отношение на смекчаването на въздействието на наземните дейности относно качеството на крайбрежните води.

Финансирани дейности:  Дейностите биха могли успешно да се основават на преглед на положителни или отрицателни примери от различни области, включително иновативни бизнес модели, които включват наземно и морско базирано производството с едновременна полза за местната икономика, работните места и околната среда, както на брега, така и във вътрешността. Предложенията трябва да се стремят да имат отношение с други изследвания от практиката, съпоставими с проекта, с цел да се генерира обмен на знания.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

BGh-679 Ефектът от изменението на климата върху арктичната дълбоко замръзнала земя и неговото социално-икономическо въздействие, с акцент върху крайбрежните райони – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта: 10 млн.  евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Арктичната дълбоко замръзналата земя съдържа два пъти повече въглерод от атмосферата, която се съхранява в горните метри от земята. Размразяване на вечния лед може да предизвика освобождаването на този въглерод и превръщането му в емисиите на парникови газове, което ще ускори глобалното затопляне. Нещо повече, вечно замръзналите брегове съставляват 34% от бреговете на света. Повишаване на морското равнище в комбинация с промяна на морската ледена покривка и на дълбоко замръзналата земя ще изложи тези крайбрежни зони на по-големи рискове. Пропуски в знанията съществуват във връзка с прехвърлянето на материали – включително органична материя – от сушата към морето и тяхната съдба, в резултат на което процесите на натрупване и/или подводно разграждане на дълбоко замръзналата земя не са отчетени в глобалния климат и моделите на системата на Земята. Най-непосредственото предизвикателство е да се разбере какво е влиянието на размразяването на вечната замръзнала земя върху изменението на климата и неговите последици за околната среда, за население и местните общности. И накрая, как размразяването на дълбоко замръзналата земя се отразява на стабилността на изградена инфраструктура.

Финансирани дейности:  Действията трябва да включват оценка на въздействието на размразяването на арктичните вечнозамръзнали крайбрежните системи и влияние върху наличността/достъпността на ресурсите, стабилността на инфраструктурата, развитието на потенциални нови икономически дейности, както и относно замърсяването и здравето. Изследването трябва да има един цялостен и интердисциплинарен подход и да бъде извършено в сътрудничество със заинтересованите страни. То трябва да отчете нуждите и въздействията върху население, местните общности и икономически субекти, които работят в тази уязвима област. Действията трябва да са насочени към ключовите процеси на промените в околната среда и да са ориентирани към подходящи действия за адаптиране и смекчаване на въздействието,  с акцент върху вечните ледове в крайбрежните райони.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

BGh-678 Иновативни устойчиви решения за подобряване на безопасността и хранителни свойства на морските дарове – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта: 7 млн.  евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Производството и преработвателната промишленост на морски дарове допринася значително за сигурността на храната, заетостта и търговията в регионите, в които тази дейност се осъществява. За да се запази и засили тази тенденция и да се постигне устойчивост, производството на морски дарове трябва да бъде задвижено от пазара и да е потребителски ориентирано. Осигуряването на устойчивост на индустрията за обработка на морски дарове включва не само иновативни технологии, които биха могли да смекчат щетите за околната среда, но също така и такива, които да осигурят икономическа жизнеспособност. Един от начините за осигуряване на устойчиво производство и преработка на хранителни и безопасни морски продукти е чрез демонстрация и заявка на пазара за еко-иновативни и устойчиви решения за обработка на морски и аквакултури, получени от хранителни продукти и хранителни вещества.

Финансирани дейности:  Дейностите трябва да имат за цел създаването на планове и проекти за нови, изменени или подобрени продукти, процеси или услуги. За тази цел те могат да включват създаване на прототипи, изпитване, демонстрации, пилотиране, и валидиране на продукт.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

BGh-677 Сини зелени иновации за чисти брегове и морета – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта:  6 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Отломки, химически и микробни замърсявания и цъфтежи на водорасли са огромен и нарастващ проблем в океаните, моретата и бреговете. Въпреки засиленото законодателство по въпроса, като например директивите на ЕС, морското и крайбрежно замърсяване остава високо и схемите за превенция и почистване на бреговете и морето продължават да са предизвикателство. Това, което трябва да се постигне е не само да се премахнат отпадъците и замърсяването, но да се трансформират събраните отпадъци в потока на ресурсите в съответствие с концепцията на кръгова икономика.

Финансирани дейности:  Предложенията трябва да представляват демонстрационни проекти за почистване и трябва да положат основите за екологично чисти океани, морета и брегова линия във всяка голяма географска област, включително и регионалните морета или полузатворени морски басейни, като Средиземно море. Проекти трябва да развиват с участието на местните общности мащабни иновативни процеси и мерки за почистване на избраната площадка от видими (например плаващи пластмаси или изоставени риболовни съоръжения) и невидими отпадъци (микро-пластмаси) и замърсители.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

BGh-676 Взаимодействие между хората, океаните и морета: стратегически подход за здравеопазване и благосъстояние – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта:  2 млн.  евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел:  Взаимодействието между хората, океаните, моретата и бреговете е широка област със значителни въздействия върху човешкото здраве и благополучие. Въпреки това, тя продължава да е разпокъсана, да не се разбира добре и мерките, които се взимат да са недостатъчни. С непрекъснатото нарастването на населението по крайбрежието, основно поради все по-голям брой туристи, определянето на факторите и въздействието между океаните и хората стават все по-наложително. Ето защо е предизвикателството да се координират съществуващите мултидисциплинарни изследвания, включително разпределени инфраструктури,  в цяла Европа.

Финансирани дейности:

Предложенията следва да включват план за създаването на форум на множество заинтересовани страни, което би позволило да се разбере по-добре потенциалните ползи за здравето на морските и крайбрежни екосистеми, включително от икономическа гледна точка, да се изследват по-ефективно новите заплахи за общественото здраве, да се идентифицират начини за подобряване на екосистемите услуги, които морската среда може да осигури и да се допринесе за намаляване тежестта на заболяванията, причинени от взаимодействието между морската среда и човешкото поведение.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

 

BGh-675 Многостепенно използване на океанското и морско пространство, офшорни и крайбрежни райони: Базови технологии – 2017

Краен срок:  14.02.2017

Размер на гранта:  8 млн.  евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел: Комбинирането на няколко дейности, като например енергия от възобновяеми източници, аквакултури, морски транспорт и свързаните с тях услуги в едно и също морското пространство, включително платформи за многократната употреба, може да служи за разделяне и намаляване на разходите за офшорни операции и търсенето на необходимото пространство за различни дейности. Изследвания на многократната употреба на платформи, финансирани по 7-ма РП „Океаните на утрешния ден“ вече предостави обещаващи проекти, технологични решения и модели за съчетаване на дейности по отношение на икономическия потенциал и въздействието върху околната среда. Въпреки това, преди да се достигне до демонстрационен пилотен етап, са необходими по-нататъшни технологични изследвания и иновации, за да се намалят рисковете за операторите и инвеститорите.

Финансирани дейности: Предложенията следва да разработват комбинации от иновативни и рентабилни технологии и методи, включващи автоматизация и технологии за дистанционен контрол, гъвкави структури и съоръжения, тестване на концепции за платформи за многократна употреба, което да води до пилотни демонстрационни фази. Придвижда се тестване на устойчивата съвместимост на извършваните в близост морски дейности по крайбрежните. Към дейностите се включва също така разглеждане на въпроси за здравето и безопасността, свързани с морските платформите за многократна употреба.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

 

Seh-674 Предотвратяване, разкриване, реакция и смекчаване на комбинацията от физически и кибер заплахи за критичната инфраструктура на Европа – 2016; 2017

Краен срок:  26.08.2016; 24.08.2017

Размер на гранта:  8 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70%-100%

Цел:  Смущенията във функционирането на инфраструктурата на нашите страни могат да изложат на риск функционирането на нашите общества и техните икономики. Такива смущения могат да се дължат на различни видове опасности и физически и/или кибернетични атаки на инсталациите и системите. Последните събития показват повишена взаимовръзката между въздействието на опасностите, на двата вида атаки и, обратно, възможността на операторите да съчетаят кибернетичното пространство и физическа сигурност. Решения за защита на инсталации от критичната инфраструктура на Европа са следните: цялостен, но все пак ориентиран към специфична инсталация подход е необходим за да се подсигури целостта на съществуващи и бъдещи, публични и частни, свързани и взаимно зависими инсталации. Тъй като световната финансова криза наложи безпрецедентни бюджетни ограничения на публичния и частния сектор, новите решения за сигурност трябва да бъдат по-ефективни и ценово-ефикасни от тези, налични в момента.

Финансирани дейности: Предложенията трябва да се фокусират върху една от следните критични инфраструктури: водни системи, енергийна инфраструктура (електроцентрали и разпределение), транспортна инфраструктура и транспортни средства, комуникационна инфраструктура, здравни услуги, финансови услуги. Предложенията следва да обхващат: предотвратяване, откриване, отговор, и в случай на отказ, ограничаване на последиците (включително нови инсталационни дизайни) за целия експлоатационен срок на инфраструктурата, с оглед постигане на сигурността и устойчивостта на всички функции, изпълнявани от инсталациите.

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

E-673 Европейски експерименти в политиката в областта на образованието, обучението и младежта, ръководени от високите нива на публичните органи – 2016 г.

Краен срок: 14 април 2016 ; 13 октомври 2016

Размер на гранта: до 2 млн. евро

Интензитет на гранта: 75%

Цел:

– Насърчаване на транснационалното сътрудничество и обмена на опит между публичните власти на най-високо институционално ниво от допустимите страни, с цел да се насърчи системно подобрение и иновации в образованието и обучението

– Подобряване на събирането и анализа на материалното доказателство за да се гарантира успешното прилагане на иновативни мерки

– Улесняване трансфера и скалируемостта на иновативни мерки

– Насърчаване на основни ценности, чрез образование и обучение, с цел постигане на разнообразие в учебната среда

– Заетост и умения: валидиране на неформално и самостоятелно учене в образование и обучение

– Подобряване на  обучението и подготовка на учителите като се използват възможностите на новите технологии (училищното образование)

– Преход към по-иновативни и предприемчиви висши учебни заведения чрез институционална промяна (висше образование)

– Преподаватели в областта на ПОО в процеса на работа учене / чиракуване (ПОО)

– Въвеждане на рамка за оценка на ефективността на политиките за обучение за възрастни

– Развиване на капацитет за справяне и предотвратяване на маргинализацията и агресивната радикализация сред младите хора

Области на действие: Публично управление, Образование – Обучение, Иновации, Младеж

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, центрове за обучение, администрации на ДЧ

Допустими региони: Европейския съюз, страните-кандидатки, Европейското икономическо пространство

 

 

CM-672 Създаване на група от експерти, които да бъдат потенциални членове на експертната група за действие на Съюза „Европейска столица на културата“ – 2014

Краен срок: 30 декември 2020

Общ бюджет:

Интензитет на гранта:

Настоящата покана има за цел създаването на обединение от потенциални „европейски експерти“ за панела „Европейска столица на културата“, който трябва да се създаде възможно най-рано в периода на втората половина на 2014 година.

Цели на панела:

– Да се направи оценка на получените предложения от градовете, борещи се за титлата „Европейска столица на културата“

– Да се изготви списък за предварителен подбор на градовете

– За да се излъчи по един град за титлата в контекста на всяко състезание

– За да се следи подготовката на избраните градове до уречената година

Състав на панела:

– Десет експерти, назначени от институции и органи на Съюза

– Двама експерти, назначени от държавата-членка за своите собствени състезания в съответствие със техните процедури и след консултации с Комисията

Експертите трябва:

– Да са граждани на Европейския съюз

– Има професионален опит

* Най-малко осем години професионален опит и познания в областта на културата

* Или най-малко осем години професионален опит и познания в културното развитие на градовете

* Или най-малко пет години професионален опит и познания в организирането на европейска столица на културата / международно културно събитие от подобен обхват и мащаб, независимо от културната сфера

– Да бъдат в състояние да посветят достатъчен брой работни дни на година за панела

– Да могат да работят на английски език

– Работят самостоятелно, в лично качество, а не от името на всяка организация

Задължения:

– Фаза на предварителен подбор: подготвителна работа, среща за предварителна селекция, докладване

– Етап на подбор: подготвителна работа, среща за предварителен подбор, репортажи, посещения на място

– Фаза Мониторинг: подготвителна работа, среща за предварителен подбор, докладване, посещения на място

Области на действие: Заетостта, Култура – Медия, Информация, Услуги

Допустими кандидати: (описани са по-горе)

Допустими региони: ЕС, страните-кандидатки, Балканите

 

 

CM-671 Медии: Подкрепа за обучение – 2016

Краен срок: 14 април 2016

Общ бюджет: 7.3 млн. евро

Интензитет на гранта: 60% – 80%

Цел:

– Улесняване придобиването и усъвършенстването на уменията и компетенциите за аудиовизуални специалисти

– Развитие на мрежи

– Използване на цифровите технологии

– Адаптиране към развитието на пазара

– Тестване на нови подходи за развитие на аудиторията

– Тестване на нови бизнес модели

– Разработване на цялостна гама от мерки за обучение

– Съдействие за придобиване и усъвършенстване на умения и компетенции с помощта на аудиовизуални специалисти

– Инициативи за споделяне на знания и изграждане на мрежи

– Интеграцията на цифровите технологии

Финансирани дейности:

– Обучение в развитие на публики, маркетинг, нови начини на разпространение и експлоатация, включително тези, позоваващи се на най-новите цифрови технологии

– Обучение по финансово и търговско управление, с цел да се стимулира достъпа до финансиране и нови бизнес модели

– Обучение в разработването и производството на аудиовизуални произведения, включително обмен на знания и мрежови възможности

– Обучение в посрещане на предизвикателствата пред навлизането на цифровите технологии с цел да се осигури адаптиране към развитието на пазара

Области на действие: Култура – Медии, Образование – Обучение, нови технологии

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, корпорации, МСП, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Европейския съюз, страните-кандидатки, Европейското икономическо пространство, Швейцария

 

 

CM-670 Медии: Подкрепа за разпространение на ненационални европейски филми – Схема „Автоматично подпомагане на киното“ – 2016

Краен срок: 02 август 2016

Общ бюджет: 22.45 млн. евро

Интензитет на гранта: 40% – 60%

Цел:

Да се създадат системи за подкрепа на разпространението на ненационални европейски филми чрез театрални дистрибуции и други платформи, както и за международни търговски дейности, по-специално за субтитрирането, презапис и аудио-описание на аудио-визуални произведения.

Финансирани дейности:

Схемата „Автоматично подпомагане на киното” работи в две фази:

 1. Създаване на потенциален фонд, пропорционален на броя на билети за платен вход, продадени през референтния период (2014 г.) за ненационални европейски филми в страните, участващи в медиите подпрограма до определена горна граница за филм, съобразен за всяка страна.
 2. Реинвестиране: така създаденият потенциалнен фонд от всяка компания трябва да инвестира в:

– Модул 1. Копродукцията на допустимите ненационални европейски филми;

– Модул 2. Придобиване на права за разпространение, например посредством минимални гаранции за допустими ненационални европейски филми; и / или в Модул 3. Разходи за редактиране (копия, дублаж и субтитриране), разходи за популяризиране и публичност за допустими ненационални европейски филми.

– Модул 3. Разходи за редактиране (копия, дублаж и субтитриране), разходи за популяризиране и публичност за допустими ненационални европейски филми.

Области на действие: Култура – Медия, Търговия

Допустими кандидати: Корпорациите, МСП

Допустими региони: Европейския съюз, страните-кандидатки, новите независими държави, Европейското икономическо пространство, Средиземноморските страни, Швейцария, Балканите

 

A-669 Подкрепа за многостранни програми, изпълнявани в рамките на вътрешния пазар или в трети страни – 2016

Краен срок: 28 април 2016

Общ бюджет: 14.3 млн. евро

Интензитет на гранта: 85%

Цел:

– Повишаване на информираността за качествата на земеделски продукти в ЕС и на високите стандарти, приложими за методите на производство в Съюза;

– Повишаване на конкурентоспособността и потреблението на земеделски продукти в ЕС и някои хранителни продукти и подобряване на техния профил както вътре, така и извън Съюза;

– Повишаване на информираността и признаването на схемите за качество на ЕС;

– Увеличаване на пазарния дял на земеделски продукти в ЕС и някои хранителни продукти, по-специално с фокус върху тези пазари в трети страни, които имат най-голям потенциал за растеж;

– Възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

– Трети страни:

– Увеличаване на конкурентоспособността и потреблението на Съюза на селскостопански хранителни продукти;

– Подобряване на техния профил и увеличаване на пазарния им дял в тези целеви страни.

– Вътрешен пазар:

– Повишаване информираността и признаването на специфичните схеми за качество на ЕС и открояване на особеностите на земеделските производствени методи в Съюза;

– Увеличаване нивата на признаване на логото, свързани с тези схеми за качество на Съюза от страна на европейските потребители;

– Повишаване на конкурентоспособността и потреблението в Съюза на земеделски и хранителни продукти и техните пазарни дялове във вътрешния пазар.

Финансирани дейности:

– Управление на проекти

– Стратегия

– Връзки с обществеността

– Сайт, социалните медии

– Реклама

– Средства за комуникация

– Събития

– Промоции на мястото на продажбата

Области на действие: Селско стопанство – рибарство, информация, търговия

Допустими кандидати:  Федерации от съюзи, камари на агенциите, МСП

Допустими региони: ЕС

 

 

A-668 Предоставяне на информация и мерки за насърчаване, отнасящи се до селскостопански продукти, прилагани в рамките на вътрешния пазар и в трети страни – 2016

Краен срок: 28 април 2016

Общ бюджет: 93.65 млн евро

Интензитет на гранта: 70% – 85%

Цел:

– Повишаване на осведомеността за качествата на земеделските продукти в ЕС и на високите стандарти, приложими за методите на производство в Съюза;

– Увеличаване на конкурентоспособността и потреблението на земеделски продукти в ЕС и някои хранителни продукти и повишаване на техния профил както вътре, така и извън Съюза;

– Повишаване на информираността и признаване на схемите за качество на Съюза;

– Увеличаване на пазарния дял на земеделски продукти на ЕС и някои хранителни продукти, по-специално с фокус върху пазарите в трети страни, които имат най-голям потенциал за растеж;

– Възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми;

– Повишаване на информираността и признаването на специфичните схеми за качество на ЕС;

– Очертаване на особеностите на земеделските производствени методи в Съюза, по-специално по отношение на безопасността на храните, проследяването, автентичността, етикетирането, хранителните и здравни аспекти, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда и устойчивото развитие;

– Очертаване на особеностите на земеделските производствени методи в Съюза, по-специално на млечни продукти и продукти от свинско месо.

Финансирани дейности:

– Определяне на Комуникационна стратегия

– Определяне на визуална идентичност на кампанията

– Връзки с обществеността

– Публичност

– Сайт, социалните медии

Области на действие: Селско стопанство – рибарство, информация, промишленост, търговия

Допустими кандидати: Федерации от съюзи, администрациите на страните, малки и средни предприятия

Допустими региони: ЕС

 

 

Seh-667 Сигурност: Към намаляване на цената на технологии и вътрешна гранична сигурност – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 5 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Цените на голямото разнообразие от технологии може да се направят по-достъпни, в приоритет на тези, използвани в гранично-пропускателните пунктове, носещи тежко бреме. (на базата на анализ на потоци от хора и контрабандните методи, свързаните с тях рискове и затруднения в наблюдение и/или контрол.)

Намаляване на разходите може да доведе до: обединяване на няколко напреднали технологии в решения за гранична сигурност; оптимизиране на използването на технологии, където те са най-ефективни при смекчаващи рискове в допълнение към специфичен рисков анализ; постигане на по-голяма оперативна съвместимост между системите; даване на възможност за ранно предоставяне на предварителни данни за момента на пресичане.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-666 Сигурност: Нова генерация от информационни системи, които да подкрепят външните политики на ЕС – 2017

Краен срок: 24 август 2017

Общ бюджет: 10 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Широкия обхват и сложността на общата сигурност и отбранителната политика в цивилни мисии направи управлението на информация и ресурси от решаващо значение за вземане на решения, планиране, оптимизиране и предварително разполагане и разгръщане на възможностите в рамките на подобни мисии и от съществено значение за увеличаване на ефективността, видимостта и въздействието на мисиите.  Процеси, процедури, информационни системи и оборудване, с които в момента са ангажирани държавите-членки трябва да бъдат обединени и координирани, да представляват обща оперативна платформа за повишаване на капацитета на ЕС да играе своята роля в тях.

Финансирани дейности: Тази тема е за подкрепа на развитието на рентабилна обща ситуационна осведоменост, обмен на информация и контролна операционна платформа.  Ефективност на разходите и по-кратко време за изпълнение може да са резултат от адаптиране и използване на съществуващите подходи и опит в областта на отбраната, както и деблокирането от резултатите от съответните проекти, по-рано финансирани от ЕС.

Финансират се следните дейности:

По-добро интегриране на съществуващи системи и методологии в ситуационна осведоменост, обмен на информация и работа, прототипи на контролна платформа. Солидна основа за пълно мащабна, рентабилна обща ситуационна осведоменост, обмен на информация и платформа за операционен контрол за цивилни външни действия на ЕС.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-665 Сигурност: Технологии за предотвратяване, разследване и смекчаване в контекста на борбата срещу престъпността и тероризма – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 5 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Нови знания и целеви технологии за борба със стари и нови форми на престъпност и терористичните поведения, поддържани от усъвършенствани технологии. Тест и демонстрация на новоразработени технологии от LEAs участващи в предложения. Новаторски учебни програми, обучение и упражнения за улесняване на ЕС в разпространението на тези нови технологии.

Финансирани дейности: Дейности, които ще доведат до:

– Подобрени възможности за разследване

– По-бързо разрешаване на престъпления, за намаляване на социалния стрес, средствата за разследване и влиянието върху жертвите и техните близки.

– Превенция на повече терористични нападения

– По-добри уреди за криминалистите, които да им помагат в ежедневната работа

– По-добра идентификация и разбиране на криминални деяния

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-664 Сигурност: Техники за откриване на експлозиви: противодействие на заплаха от експлозиви – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 5 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Новаторски подходи са необходими за оценка на ефективността на методите и техниките, използвани за противодействие на заплаха в определен момент във времето ; срещу вероятен сценарии, въз основа на реални случаи; оценка как да се комбинират най-добрите методи и техники по време на заплаха; идентифициране на методи и техники за попълване на съществуващите пропуски.

Финансирани дейности: Методи и техники, които трябва да се включат в дейностите:

 • Интелигентна система за забелязване на тези,които се подготвят за атака.
 • Инхибиране на прекурсори;
 • Откриване на специфични химикали, бомбени фабрики или IED;
 • Неутрализиране на IED; Идентификация на слабост на текущата отбрана срещу IED, както и възможни подобрения.

Експериментът трябва да продължи в значителен период от време (най-малко две години). Дейностите трябва да допринесат за:

 • По-доброто познаване на ефективността на подкрепящите методи и техники и на комбинация от технологии, използвани за откриване и намиране на взривно вещество и да се противопоставят на терористичната заплаха от експлозиви..
 • По-добро разбиране на слабостта на текущата отбрана срещу IED.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-663 Сигурност: Интеграция на откриване на възможности и синтез от данни с мрежи, доставчици на комунални услуги – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 8 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Изследванията, предприети през последните години доведоха до предложени новаторски подходи за откриване на прекурсори за експлозиви, наркотици и по-общо казано вещества, застрашаващи сигурността на гражданите. Такива подходи често изискват инсталирането на мрежи от сензори в цели градски райони. Помощна програма за мрежи, които са добре развити в такива области, могат да бъдат и двата източници на информация чрез анализ на веществото, което те транспортират/предоставят (например потреблението на енергия, характеристики на използваните води), или на тяхната околна среда (напр. качество на въздуха и др.). Те могат да представляват мрежа (мобилни) платформи за сензори, но този потенциал остава до голяма степен неизползван.

Финансирани дейности: Предложенията трябва да са насочени към разполагането на системи за откриване в големи и средни градове, в съществуващите мрежи, или комбинация от такива мрежи, например за откриване на експлозивни прекурсори и нелегални химически вещества (наркотици). Предложенията трябва да се отнасят към канализационни мрежи и качеството на въздуха, мрежи за наблюдение и други мрежи. Експериментът трябва да продължи в значителен период от време (най-малко две години).

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-662 Сигурност: Интегриращи инструменти и техники за криминалистични лаборатории – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 10 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Най-обещаващите съдебномедицински методи трябва да бъдат доразработени и приведени от експерименти до използваеми ежедневно инструментариуми в цяла Европа. Това може да бъде постигнато, ако съдебномедицински лаборатории от много страни от ЕС с различни правни системи се споразумяват за общите технически стандарти и обединят сили.

Финансирани дейности: Създаване на модерни криминалистични уреди, които да бъдат използвани в целия ЕС, и които да доставят достоверни резултати, които да бъдат приемливи в съда. Път към създаване на сертифициран механизъм базиран на общи стандарти в целия ЕС.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

Seh-661 Сигурност: Техники в криминалистиката за а) установяване на следа и б) по-широка употреба на ДНК – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 5 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Следствените доказателства са ключови за налагане на правосъдие и справедливост. ДНК следите също са съществени за създаване на картината на неизвестния нападател в престъплението. Това позволява бързото разгадаване на случаи. Криминалистичната общност все още има нужда от : По-добро познание на композицията на следите; нови приспособления за използване в тази среда, които могат да намерят, събират и анализират следи; уреди и модерни методи за анализ на информация и статистическа интерпретация за разширяване използването на ДНК.

Финансирани дейности: Финансираните дейности трябва да допринасят за:

 • По-бързото разгадаване на престъпления
 • Подобряване на криминалистичните възможности за оценяване на различните хипотези при криминални разследвания
 • Снабдяване на криминалистите с уреди, които да избегнат ненужни разходи за анализи и време, но в същото време да правят криминалистичния процес по ефективен.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-660 Сигурност: Човешкият фактор за превенция, разследване и смекчаване на криминални и терористични актове – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 3 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Има редица значителни общи заплахи, които имат трансгранично въздействие върху сигурността и безопасността в рамките на ЕС. Сигурността стана ключов фактор в осигуряването на високо качество на живот в европейското общество и в защита на нашите критични инфраструктури чрез превенция и борба с общите заплахи. Европейският съюз трябва да предотврати, и при необходимост да разследва и смекчава въздействието на криминални деяния, като защита на основните права на гражданите. Последователно усилията, полагани от държавите членки на ЕС в този смисъл не са достатъчни, особено когато престъпни групи и техните дейности се разширяват далеч отвъд националните граници.

Финансирани дейности: Предложенията трябва да се отнасят само до един от следните аспекти:

 1. Нови методи за защита на тълпи по време на масови събирания.
 2. Нови методи за превенция, разследване и смекчаване на киберкриминални поведения.
 3. Нови методи за превенция, разследване и смекчаване на корупция и финансови престъпления за борба с навлизането на организираната престъпност в икономиката на ЕС.
 4. Нови методи за превенция, инвестиции и смекчаване на високото въздействие на дребните престъпления.
 5. Нови методи за превенция, инвестиции и смекчаване на високото въздействие на домашното насилие.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-659 Сигурност: Развитие на разбираем подход към насилствената радикализация в ЕС от ранно разбиране до подобряваща се защита – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 3 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Радикализацията, водеща до насилствени действия може да има огромно влияние върху обществото и неговите граждани: политически (разделение между общности), икономически, емоционално и по отношение на сигурността. Корените на радикализацията не са известни, докато няма пълно разбиране на това не може да има добре насочен отговор на възникващите предизвикателства на насилието и екстремизма. Кое управлява процеса на радикализация и как хората могат да реагират с контрамерки ? Също така терористични групи и екстремисти са капитализатор на напредъка в технологиите за разпространение на пропаганда и радикално поведение, но традиционните техники са недостатъчни да се справят с тези нови, променящите се тенденции в радикализацията. Ключът в демократичните общества е да гарантира правата за свободна мисъл на гражданите.

Финансирани дейности: Като резултат на това действие, политиките за сигурност и правоприлагащи органи трябва да се възползват от пълния набор от инструменти, насочени към подобряване на способността им за предотвратяване и разкриване на радикализацията от участници от национално и местна сигурност навреме, т.е. преди лица да се обърнат към насилие, наказателни или терористи актове, включително:

– сравнителен анализ на различни видове политики (например превантивно срещу правни и административни мерки), включително контра пропагандни техники;

– Подобрено описание на компетенции, умения и характеристики на различните видове практикуващи участващи в предотвратяването, разкриването или борбата с насилието и екстремизма;

– Подобрен информационен обмен между различните участници, включително семейството на радикални индивидуалности, училището/работното място на радикализираното лице;

– Валидиране на място на нови подходи към радикализацията, пряко приложими в подкрепа на практикуващите.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-658 Сигурност: Широколентови комуникационни системи – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 10 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: До сега всяка държава член на ЕС е приела своя собствена радио-комуникационна система за службите за сигурност (полиция, първа помощ и тн.). Такива системи са не винаги съвместими една с друга. ЕС финансира проекти за подпомагане на преодоляването на различия, включително за купувачи на такива системи, които да развият основа от спецификации и важни документи, които да бъдат използвани за национални изисквания или легални настройки на алтернативни решения за организации, които остава да бъдат въведени взимайки в предвид изискванията за ново поколение мрежови комуникационни системи.

Финансирани дейности: установени в ЕС-съвместими широколентови радио-комуникационни системи за обществена безопасност и сигурност, предоставяне на по-добри услуги на спешна помощ и полицейски агенции и позволяване за скъсяване на времето за реакция за предотвратяване от аварии или жертви.

Дейности  колкото се може с по-голямо въздействие в целия ЕС.

Тази дейност е пряко насочена към подпомагане на развитието и прилагането на доказателствената база за RI политики и подкрепа на различни групи заинтересовани страни се изключва от делегацията на изследвания и изпълнителната агенция и ще се изпълнява от службите на Комисията.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-657 Сигурност: Интегрирани инструменти за планиране на отговори и изграждане на сценарии – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 1 500 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Голяма трудност за гражданска защита е да вземе правилни, координирани решения за ефективни действия (във връзка с предотвратяването, готовността, наблюдение и по-специално: отговор по време на криза) е резултат от недостатъчна ситуационна осведоменост. Това е още валидно в контекста на механизма за гражданска защита на ЕС: засилено сътрудничество през границите. Този механизъм призовава за подобрена трансгранична ситуационна осведоменост.

Финансирани дейности: Системи в ЕС за ситуационна информираност, национални, насърчаване на регионални и местни купувачи да бъдат икономически ефективни и оперативно съвместими, интегриране на различни технологии (сензори; под-системи за наблюдение, пилотирани и безпилотни системи, системи за ранно предупреждение, комуникационни системи, базирани на сателитни системи), резултат от публично частно сътрудничество и демонстриране на гъвкавост и относителна самостоятелност.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Seh-656 Сигурност: Интегрирани инструменти за планиране на отовори и изграждане на сценарии – 2016

Краен срок: 25 август 2016

Общ бюджет: 8 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: В момента, широк спектър от сектори, дисциплини и участници в управлението на риска при бедствия са не достатъчно взаимосвързани, което възпрепятства ефикасното планиране и изграждане на реалистични мултидисциплинарни сценарии. Интегрираните инструменти трябва да се развиват в подкрепа на такива действия. По-силни партньорства между изследвания, политики, (проучване или мониторинг) институти, промишлеността/МСП общности и лекари, по-специално първите отговорили, са необходими за по-добра подготвеност на обществата да се справят със сложните кризисни ситуации.

Финансирани дейности: По-ефективен капацитет за реакция на ЕС и между съседни страни по-специално в рамките на механизма на „искане на помощ“ ,подобрена стратегия за планиране на отговор и изграждане на сценарии в ЕС и извън нея (по-специално в контекста на рамката на Сендай за намаляване на риска от бедствия).

Развитие на нови уреди и адаптирани мрежи от съществуващи технологии (автономни сензори, включително пасивни, ранно предупредителни системи, сателитно базиран интегриран мониторинг, системни мрежи за възстановяване), които са подходящи за планирано отговаряне и изграждане на сценарии, включително модуларни концепции и системно базиране, възобновяеми енергийни източници , гъвкави автономни системи за транспортни спасителни мисии, електрически превозни средства, мобилни енергийни системи, нови системи за складиране на ел. енергия, мобилна лаборатория, автономни системи и др.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Sph-655 Космос: повишаване на осведомеността и капацитетно изграждане – 2017

Краен срок: 1 март 2017

Общ бюджет: 1 500 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Повишаване на осведомеността и изграждането на капацитет в областта на EGNSS са основни елементи в улесняване на пробива на EGNOS и Галилео в и извън Европа и увеличаването на броя на възможностите за бъдещо сътрудничество между европейските и не европейските GNSS образувания. Насърчавaщите  дейности трябва да вземат по-активна роля в генериране на нови идеи готови за задействане и/или да отидат на пазарно представяне, за осигуряване на решаващо финансиране и увеличаване на видимостта на EGNSS.

Финансирани дейности: Предложенията трябва да се целят в изграждане на капацитет, повишаване на осведомеността за EGNSS решения, предоставяне на мрежови възможности за центрове за високи постижения и други подобни, постигане на критична маса от EGNSS успешни апликации, правейки го атрактивна акция за частни инвеститори в Европа и също така глобално. Дейности под тази тема могат също да допринесат за кооперационните схеми, които бяха установени с партньорски страни в света.

Дейности за промотиране на технологията може да включат схеми за стимулиране под формата на финансова помощ от трета страна за развитие на иновативни апликации от компании и предприемачи и базирана на EGNSS, които ще промотират усвояването на приложения за сателитна навигация в Европа и отвъд.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Sph-654 Космос: Професионални приложения – 2017

Краен срок: 1 март 2017

Общ бюджет: 8 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Специфичното предизвикателство е да се надгради над подобрени възможности, предлагани от „Галилео“, които ще осигуряват висока точност на времевата информация и удостоверителните услуги, да се разработи ново поколение на високо изпълнение, надеждни и независими от ЕС тайминг и синхронизиране на приложения, които могат да се справят с нововъзникващите и изискващи нужди.

Финансирани дейности: Предложенията трябва да се стремят към развитието на нови иновативни приложения, опирайки се също на комбинация от EGNSS с наблюдение на земята и Коперник услуги, с търговското въздействие или сателитни комуникации. Предложенията трябва да имат ясна пазарна перспектива. По-долу са някои области, които са идентифицирани като особено обещаващи за по-нататъшно развитие на прилагането на EGNSS.

За всички професионални области, развитието и иновациите следва да се основават на:

 • Множествени-честоти Е1, E5 и В6;
 • Специфична Галилео сигнална модулация, например AltBOC;
 • Висока точност и удостоверяване на услуги, които ще бъдат осигурени от „Галилео“, т.е. в рамките на търговската услуга;
 • Сливане с други данни, като това от наблюдателни спътници или други in-situ датчици.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Sph-653 Космос: Масови маркетингови приложения – 2017

Краен срок: 1 март 2017

Общ бюджет: 9 000 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Специфично предизвикателство на тази тема е да се възползват от наличието на GNSS разрешени устройства за масовия пазар, развитие на иновативни EGNSS приложения, които ще:

-насърчат приемането на EGNOS и Галилео в масовите пазари и ще гарантират, че предимствата ще бъдат усвоени от потребителите.

-Създаване на приложения, които ще спомогнат за най-добрата употреба на EGNSS иновативни функции, като по-добра много пътова съпротива, удостоверяване и др.

-Допринасят за конкурентоспособността на Европейската GNSS индустрия в областта на мобилни приложения, със специален акцент върху иновативната ролята на МСП.

-Максимална обществена полза чрез подкрепа за развитието на приложения, които ще разгледат основните предизвикателства пред обществото с фокус области като здравеопазване, гражданска безопасност, мобилност, умни градове, устойчиви ресурси мониторинг и управление, регионален растеж, ниско-енергиен въглерод, инфраструктурно планиране и защита, действия за климата.

Финансирани дейности: Предложенията трябва да се стремят към развитието на нови иновативни приложения, с търговско въздействие и ясна пазарна перспектива. По-долу са някои области, които са идентифицирани като особено обещаващи за по-нататъшно развитие на EGNSS приложения:

За всички области на масовия пазар, развитието и иновациите следва да се основават на:

-Галилео функции, които подобряват представянето им в градската среда;

-Мулти-съзвездие, синтез с други позициониращи техники, включително сензор за синтез и иновативна мрежа от синтезиращи техники;

-Удостоверяване на услуги, които ще бъдат предоставени от „Галилео“; и техники за оптимизиране консумацията на енергия.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

Sph-652 Космос: Транспортни приложения – 2017

Краен срок: 1 март 2017

Общ бюджет: 14 500 000 евро

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Специфична цел на това предложение е да се разработват иновативни EGNSS базирани приложения в авиацията, автомобилния, морския и железопътния транспорт, които ще направят EGNOS и Галилео по-достъпни за потребителите и позволяват нови „от край до край“ решения, които изискват точно и издръжливо позициониране и навигация.

Финансирани дейности: Предложенията трябва да се стремят към развитието на нови иновативни приложения, с търговско въздействие и ясна пазарна перспектива. Иновационни дейности в рамките на тази тема трябва да се основават на: експлоатация на отличителните черти на EGNOS и Галилео сигнали и оперативните предимства в дериватни приложения; Прилагане на EGNSS базирани пилотни проекти и решения „от край до край“, готови за употреба от частния или публичния сектор; Стандарти, сертифициране, правно и обществено приемане, което ще насърчи приемането им EGNSS; и експлоатация на синергии с други системи за позициониране и навигация и техники, с фокус към валоризиране на EGNOS и Галилео в рамките на мулти-съзвездна и мултичестотна среда.

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални

власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите

независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, всички партньорски държави в световен мащаб.

 

 

H-651 Ебола и други филовирусни хеморагични трески-програма (Ебола +): бъдещи огнища – 2016/2017

Краен срок:  16 март 2016; 15 септември 2016; 16 март 2017; 14 септември 2017;

Размер на гранта:   неопределен

Интензитет на гранта: 80%-100%

Цел:  Тази покана  дава възможност за  улавяне на нововъзникващи научни постижения и за постигане на бърз  напредък в тези интервенции за здравеопазване. Предложенията могат да разглеждат аспекти на предклиничното развитие и / или Фаза  1, 2, и 3  на клинични разработки на ваксини, лечение и диагностика на Ебола или други филовирусни инфекции. Производствени стратегии, стабилност  на ваксината по време на транспортиране и съхранение и / или внедряване на ваксини и лечение са също в обхвата. Предложения за развитието на адаптивни платформи, които в допълнение към филовируси могат да помогнат за справяне с множеството други приоритетни патогени също са допустими.

Финансирани дейности:

Предложенията трябва да допринесат за постигането на целите на IMI2 и по-специално  за целите на програмата Ебола+, която е програмен подход за справянето с различни предизвикателства в целия иновационен цикъл  и има за цел да стимулира  навлизане на мултидисциплинарни експертни знания в целия кръг от заинтересовани страни.

По-специално, предложенията трябва да повишат готовността да се отговори на бъдещите огнища на вируса Ебола и други  филовирусни хеморагични трески.

Важно очаквано въздействие от проектите, финансирани по настоящата покана, трябва да бъде извличане на  максимална полза за хората в страните, изложени на риск от бъдещи огнища на  филовирусни хеморагични трески. За да се постигне това, успешните кандидатстващи консорциуми трябва да имат възможност да  ускоят  своите резултати от проекта в интервенциите за здравеопазване.

Освен това, предложенията се очаква да се възползват от и използват подкрепа на  различни заинтересовани страни с нужния опит, включително мобилизирането на средства чрез включването на допринасящи партньори по схемата IMI на публично-частното консорциуми. Такива допринасящи партньори биха могли да включват EFPIA фирми или организации, свързани с EFPIA и асоциирани партньори към IMI. В бюджета разходите за участието на тези партньори се очаква да представляват най-малко 40% от общата стойност на проекта.

Проекти се очаква да имат значително въздействие върху здравето в световен мащаб, както на отделния човек, така  и на равнището на общественото здраве чрез което да води до резултати,  имащи пряко въздействие върху  лицата, изложени на риск от  филовирусни заболявания или при пациенти, страдащи от болестта.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, обучителни центрове, членове на администрацията, камари на агенции, неправителствени организации за развитие, малки и средни предприятия, университети, организации с нестопанска цел, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки

 

 

H-650 Награда на Horizon- По-добро използване на антибиотици

Краен срок:  17.08.2016

Размер на гранта:  награда от 1 милион евро

Интензитет на гранта: 80%-100%

Цел:  Наградата Horizon за по-добро използване на антибиотици е  1 милион евро и тя ще бъде връчена на лице или екип, който може най-ефективно да отговари на следното предизвикателство: разработване на бърз тест, който може да локализира  точката на грижа към пациентите  с инфекции на горните дихателни пътища,  така че спокойно да могат да се  лекуват без антибиотици. В този контекст „инфекции на горните дихателни пътища“ включва фарингит, синузит, отит, както и бронхит.

Целите на тази награда са:

–  да се намали ненужната употреба на антибиотици в случай на вирусни инфекции на горните дихателни пътища.

– намаляване на разходите и страничните ефекти, свързани с употребата на антибиотици;

– забавяне на  появата на резистентни на антибиотици организми;

– да се даде възможност на доставчиците на здравни грижи  да  вземат решения по управлението на инфекции на горните дихателни пътища (бързото започване и прекратяване на лечението) и да се улесни вземането на  решения на доставчиците на здравно обслужване да не се предписват антибиотици при вирусни инфекции, както  и да се спомогне за уважаването на волята на  пациентите да  не приемат антибиотици за вирусни инфекции;

– да се справи с широко-разпространените и значителни за  здравеопазването  проблеми за респираторни инфекции; застаряването на населението, антибиотичната резистентност и нарастващите разходи за здравеопазване, които правят това голямо предизвикателство проблем.

Финансирани дейности:

-разработване  на бърз тест за откриване на  точката на грижи, който ще намали употребата на антибиотици по безопасен начин при пациенти с инфекции на горните дихателни пътища.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, обучителни центрове, членове на администрацията, камари на агенции, неправителствени организации за развитие, малки и средни предприятия, университети, организации с нестопанска цел, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки

 

 

E-649 Еразъм за млади предприемачи- 2016

Краен срок:  04.04.2016

Размер на гранта: 6 600 евро

Интензитет на гранта: 90%

Цел: – да се  осигури на работното място обучение за новите предприемачи  с утвърдени предприемачи в малки и средни предприятия на други места в участващите страни  по  COSME, за да се улесни успешното стартиране и развитие на техните бизнес идеи.

– да се насърчи обмена на опит и информация  между  предприемачи относно пречките и предизвикателствата пред създаване и развитие на бизнеса  им.

– да се подобри достъпа до пазара и идентифицирането  на потенциални партньори за нови  и вече установени предприятия в други държави-членки на ЕС и участващи държави по COSME.

– да се поддържат връзките между  предприемачите от различните страни, участващи по COSME чрез изграждане на знания и опит  от други държави, които участват по COSME.

Очакван изход:

– по-нататъшно развитие на мрежа от нови предприемачи (NES), предприемачи- домакини (HES) и посреднически организации;

– стимулиране на новите предприемачи да работят и да се учат успоредно от домакина-предприемач  в друга страна, която е участничка по COSME;

– създаване на нови предприятия, съвместни предприятия и спин-оф , както и утвърждаване на трансгранично бизнес сътрудничество;

– засилване на международните дейности и иновационния потенциал на предприемачи-домакини;

Финансирани дейности:

-оценка;

-създаване на мрежи от предприемачи (сътрудничество)

-отчитане;

Области на действие: Образователни обучения, Индустрия, Политика на малките и средни предприятия.

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, центрове за обучение,  федеративни обединения,   членове на администрацията, камари на агенции, неправителствени организации за развитие, университети, организации с нестопанска цел.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство.

 

 

J-644 Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на жертвите на насилие и престъпност – 2016

Краен срок: 08 април 2016

Размер на гранта: минимум 75 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Да се спомогне за защитата и подкрепата на жертви или потенциални жертви на насилие, които са деца, младежи, жени и/или други групи в риск, по-специално на групите в риск от насилие в близките си отношения;

-Да се улесни ефективния достъп до правосъдие за всички, включително насърчаването и подкрепата на правата на жертвите на престъпления;

– Направление „Дафне“;

– Достъп до направление правосъдие.

Финансирани дейности:

– Направление „Дафне“: изграждане на капацитет за обучение, взаимно обучение, повишаване на осведомеността, развитие на методите за работа;

– Достъп до направление правосъдие: изграждане на капацитет, взаимното обучение, разработване на информационни инструменти, улесняване на сътрудничеството между компетентните органи, повишаване на осведомеността, събиране на данни, създаване на бази данни, проучвания, изследвания, обучения.

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, администрациите на страните, камари на агенциите, организации с нестопанска цел, международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, държавите от Европейското икономическо пространство

 

 

CM-642 Медия – Подкрепа за дейности по транснационалното разпространение на европейски филми – схема „Селективна подкрепа на кинематографията“ – 2016

Краен срок: 14 юни 2016

Размер на гранта: до 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 60%

Цел:

 • Установяване на система за подкрепа на разпространението на ненационални европейски филми чрез разпространение в киносалони и посредством всякакви други платформи, включително и за международна продажба; особено внимание върху субтитрирането, дублажа и аудио описанието на аудио-визуалните творби
 • Подкрепа на разпространението в киносалони чрез транснационален маркетинг, създаване на търговски марки, разпространение и показване на аудио-визуални произведения

Финансирани дейности: Инициативи за разпространението на ненационални европейски филми

Допустими кандидати: Корпорации, МСП

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, Швейцария

 

 

CM-640 Медия – Подкрепа за създаването на телевизионни програми за европейски аудио-визуални произведения – 2016

Краен срок: 26 май 2016

Размер на гранта: до 1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: до 20%

Цел:

 • Създаване на европейски аудио-визуални произвиденения, в частност на филми и телевизионни продукции, като например художествени, документални и анимационни филми
 • Подкрепа за аудиовизуалните продуцентски компании, в частност за независимите продуцентски къщи
 • Увеличаване на способностите на заетите във аудиовизуалния сектор да създават европейски аудиовизуални произведения с необхидимия потенциал да се разпространят на европейския пазар и отвъд него
 • Благоприятстване на европейската и международната ко-продукция, включително и с телевизионни оператори

Финансирани дейности: драматични сериали, анимационно и документално кино

Допустими кандидати: Корпорации, МСП, международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, Швейцария

 

CM-639 Медия – Подкрепа за развитието на единични проекти – 2016

Краен срок: 21 април 2016

Размер на гранта: до 60 000 евро на проект

Интензитет на гранта:

Цел:

 • Създаване на европейски аудио-визуални произведения, в частност на филмови и телевизионни продукции, като например игрални, документални и анимационни филми
 • Подкрепа за европейските аудио-визуални продуцентски компании, в частност за независимите продуцентски къщи
 • Увеличаване на капацитета на заетите във аудиовизуалния сектор да създават европейски аудиовизуални произведения с необхидимия им потенциал да се разпространят на европейския пазар и отвъд него
 • Благоприятстване на европейските и международните ко-продукции, включително и с телевизионни оператори

Финансирани дейности:

 • Игрални, анимационни и документални филми
 • Художествени проекти

Допустими кандидати: Корпорации, МСП, международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, Швейцария

 

 

In-638 Общности за знания и иновации – 2016

Краен срок: 14 юли 2016

Общ бюджет: 150 млн евро

Интензитет на гранта: 25%

Цел:

-Да се гарантира по-ефикасна и ефективна верижна система за снабдяване с храна, докато се подобрява устойчивостта и проследимостта във всички части на тази верига

– Увеличаване на конкурентоспособността на Европа в рамките на глобалния пазар и да се развиват по-устойчиви и щадящи околната среда производствени процеси

1) Food4Future – устойчива верига за снабдяване от ресурси до потребителите:

– Да осигури устойчива хранителна система докато отговарят на нарастващото търсене на храни

– Мобилизиране на инвестиции и дългосрочен ангажимент от страна на бизнес сектора за внедряване на нови и иновативни технологии, процеси и знания

– Решаването на текущият недостиг на умения и човешки ресурси в европейските производствени сектори за храни и напитки

– Преодоляването на високото ниво на фрагментация на цялата верига за хранителни доставки

2) Производство с добавена стойност

– Да допринесе за стратегията Европа 2020 за интелигентен и устойчив растеж

– Да се справи със спешната нужда от квалифицирани хора в производствения сектор

– Да капитализира на Съюза силна база изследвания и да се намерят нови иновативни подходи за гарантиране на по-конкурентоспособни, устойчиви и ресурсно-ефективвен производствен сектор

Финансирани дейности:

-Обучениепо предприемачество

– Програми за обучение

– Проекти за научни изследвания и иновации

– Подкрепа за стартиращи фирми и предприятия

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

In-635 Градски иновативни действия – 2016

Краен срок: 31 март 2016

Размер на гранта: до 5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Да предложи на градските власти  възможност да поемат риск и да експериментират с най-иновативни и творчески решения.

– Да предостави на градските зони в Европа ресурси за тестване на иновативни решения за основните градски предизвикателства

Финансирани дейности:

– Инвестиции в социална и здравна инфраструктура

– Инвестиции в образователна инфраструктура

– Мерки за енергийна ефикасност

– Действия за подпомагане на увеличаването на търсенето и подобряването на връзките между местните МСП и по-широките пазари

Допустими кандидати: Местни и регионални власти

Допустими региони: Държавите от ЕС

 

 

SME-632 Базирани на дизайн потребителски стоки II – 2016

Краен срок: 14.04.2016

Размер на гранта: 800 милиона евро- 1 милион евро на проект

Интензитет на гранта: 50%

Цел: – Увеличаване на творческия  и иновативен  капацитет на малките и средните предприятия, и следователно подобряване на цялостната им конкурентоспособност.

– Увеличаване  на  въздействието на  проектните решения и мобилизиране на  широко навлизане на пазара на нови технологии и творчески решения чрез премахване на бариерите за навлизане на пазара.

– Преодоляване на пропастта между научните изследвания и технологичните демонстрации , както и създаване на прототипи от една страна и на комерсиализацията от друга.

Финансирани дейности:

– Разгръщане на нови продукти, услуги или решения

– Разгръщане на технолигии  на „state of art”   и творчески решения.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство

 

 

EC-631 Мрежи от градове 2016

Краен срок: (1 март 2016) ; 1 септември 2016

Размер на гранта: до 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

– Да се насърчи европейското гражданство и да се подобрят условията за гражданско и демократично участие на равнище ЕС;

– Да се идентифицират целевите групи, за които избраните теми са особено значими и да се включат представители на общността, които са активни в предметната област (напр. експерти, местни сдружения, граждани и граждански групи, пряко засегнати от темата и д.р.);

– Проектното предложение да служи като основа за бъдещи инициативи и действия между участващите градове по засегнатите въпроси или по други въпроси от общ интерес.

Финансирани дейности:

– Дейности за определяне на дневния ред;

– Застъпничество;

– Обсъждане на предложения за политики;

-Предоставяне на обратна връзка относно инициативите, които се осъществяват;

– Взаимното разбирателство;

– Солидарно междукултурно учене.

Допустими кандидати: Местните и регионалните власти, организации с нестопанска цел

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, държавите от Европейското икономическо пространство

 

 

G-628 Интелигентно градско бъдеще 2016

Краен срок: 15 март 2016 ; 20 септември 2016

Общ бюджет: 23.5 млн евро

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

 • Идеи и стратегии за интелигентна градска трансформация, растеж и свиване
 • Нови динамики в публичните услуги
 • Приобщаващи, жизнени, достъпни градски общности
 • Създаване на интелигентни и силни градски екосистеми с по-добре интегрирани инфраструктури и институции
 • Подобряване на разбирането за взаимодействието между градовете и заобикалящите ги селски райони
 • Идентифициране на начина, по който динамиките на процесите по преобразуване, растеж и свиване могат да бъдат максимално оползвотворени като възможности
 • Разработването на нови и иновативни подходи в областта на публичните услуги, които от своя страна да повишат капацитета на градските райони за отговор на местни предизвикателства
 • Прилагането на нови форми на предоставяне на публични услуги, включително и чрез публично-частни партньорства
 • Създаване на споделени ценности и демократично гражданство

 

Финансирани дейности:

 • Разработване на нововъдения в градовете и тяхното реално осъществяване
 • Приложни изследвания на градовете
 • Стратегически изследвания на градовете

Допустими кандидати: Научноизследователски центрове, местни и регионални власти, профсъюзни федерации, неправителствени организации, университети

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство

 

 

CM-507 Подкрепа на европейските аудио-визуални телевизионни програми – 2016

Краен срок: 26.05.2016

Размер на гранта: ще бъде уточнен допълнително

Интензитет на гранта: ще бъде уточнен допълнително

Цел: Да засили действието на европейския аудио-визуален сектор в транснационален и интернационален мащаб

Области на действие: Култура и Медии

Допустими кандидати: Търговски дружества, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, Държавите – кандидатки за ЕС, Европейската Икономическа Зона, Средиземноморските държави, Швейцария

 

 

Inh-625 Бърз път към иновации (БПИ) – пилотно действие – 2016

Краен срок: 06 април 2016 ; 08 септември 2016

Размер на гранта: 500 000 евро – 2,5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Иновациите се насърчават когато се появят нови идеи и лесно се трансформират в социално икономическа стойност. Работейки заедно, партньори с допълващи се минало, знания и умения, могат да превърнат тези идеи в устойчиви иновативни продукти, процеси и услуги. Проекта има за цел да ускори процеса на комерсиализацията им чрез предоставяне на разширени възможности за финансиране.

Този инструмент е насочен към високоиновативни МСП, които имат амбиции да развиват своя потенциал за растеж. Той предлага еднократни суми за проучвания за приложимост, субсидии за основната фаза на даден проект за иновации (демонстрация, създаване на прототип, изпитване, разработване на приложение…). На последно място е етапът на комерсиализиране, той се подпомага индиректно чрез улеснен достъп до дългови и капиталови финансови инструменти.

Финансирани дейности:

БПИ подкрепя проекти за иновации от етапа на демонстрация през маркетинговият етап, включително етапи като пилотно използване, тестване, утвърждаването в реалния свят, утвърждаването на бизнес модели, пред-нормативни научни изследвания и стандартизацията на пазара. Програмата е насочена към относително развити нови технологии, концепциите, процесите и бизнес модели, които се нуждаят от последна стъпка на развитие към достигане на пазара и постигане на по-широко разгръщане.

Предложенията трябва да се конкретизират в предвидените резултати на проекта и да описват своите ключови критерии показатели/успехи.

Предложенията трябва да включват бизнес план с ясно описан  пазарен потенциал (потенциални потребители/клиенти и ползи за тях; целенасочени европейски/глобални пазари и др.)

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-621 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Разработване на „екза“ високопроизводителна изчислителна екосистема – 2017

Краен срок: 26 септември 2017

Размер на гранта: 1 млн – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Развитие на устойчива европейска „екза“ високопроизводителна изчислителна екосистема.

Финансирани дейности:

Проектните предложения трябва да адресират една от следните подтеми:

 1. Координация на „екза“ високопроизводителна изчислителна стратегия и международно сътрудничество
 2. Високи постижения в „екза“ високопроизводителните изчислителни системи

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-620 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Преминаване към изчислителна мощност от „екза“ мащаб – 2017

Краен срок: 26 септември 2017

Размер на гранта: 2 млн – 4 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Пълното използване на целия потенциал на „екза“ изчислителна система чрез високопродуктивни програмни среди, софтуерна система и система за управление, провеждане на високопроизводителни изчисления на огромно количество данни чрез суперкомпютър, нововъзникващи режими на ползване на ВИТ, математика и алгоритми за екстремни високопроизводителни изчислителни системи, предназначени за съществуващи или бъдещи приложения, включително и в такива научни области като физика, химия, биология, природни науки, климат, геонауки и т.н.

Финансирани дейности:

Проектните предложения трябва да включват една или повече от следните подтеми:

 1. Високопродуктивна програмна среда за „екза“ мощност – опростяване на разработката на приложен софтуер за големи и екстремни системи.
 2. „Екза“ софтуерна система и система за управление
 3. „Екза“ входно-изходна система (I/O) и система за съхранение
 4. Високопроизводителни изчисления чрез суперкомпютри на огромно количество данни и нововъзникващи режими на ползване на високопроизводителните изчислителни системи
 5. Математика и алгоритми за екстремни високопроизводителни изчислителни системи и проложения, работещи с огромно количество

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-619 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Проактивни – Съвместно проектиране на високопроизводителни изчислителни системи (ВИТ) и техните приложения – 2016

Краен срок: 27 септември 2016

Размер на гранта: 10 млн – 20 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Постигането на платформи за високопроизводителни изчислителни системи, които са от световен клас, енергийно ефективни и с висока издържливост чрез тясно сътрудничество между научните дисциплини и заинтересованите лица; достигане на пълен обхват на технологичните способности, които са необходими за предоставянето на широк спектър на високопроизводителни изчислителни системи с екстремни мощности.

Финансирани дейности:

Проектни предложения с иновативни и находчиви подходи към структурата на системата като се цели постигането на енергийно ефективни и устойчиви платформи с акцент върху характеристики за балансиран достъп до изчисленията и данните. Необходимо е да се покаже как предложените решения подобряват енергийната ефективност и да го приложат на практика. Необходимо е да се адресират проблемите, свързани с поддържането на надежността, бързото справяне с грешки в системата, както и осигуряването на устойчиво функциониране на високопроизводителна изчислителна система от „екза“ мащаб. Целената от проектите архитектура на системата трябва да достига най-малко стойност на изчислителната мощност от 100 петафлопа, а за работна натовареност, ориентирана към изчисления – 15 MW енергийно потребление за 250 петафлопа при най-восока производителност.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-618 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Проактивни – Съфинансиране в областта на квантовите технологии – 2016

Краен срок: 12 април 2016

Размер на гранта: 10 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Поощряване на съвместното работа между различни инициативи в рамките на областта на квантовите технологии, за да се изгради сътрудничество сред най-добрите научноизследователски групи в Европа и поощряване на по-широко партньорство сред тези групи, за да се разшири европейското присъствие в областта на новите технологии.

Финансирани дейности:

Координация на национални и регионални програми за научни изследвания в областта на квантовата технология, като се изпълнява покана за проектни предложения, която е финансирана съвместно от участващите държави и със съфинансиране от ЕС, като се предоставят грантове на трети страни. Тази показа за проектни предложения трябва да обхваща следните теми:

 • Нови експерименти, технологии, устройства и системи, които използват квантови процеси за постигането на нови извънредно високи функционалности
 • Демонстрация, доказване и критична оценка на тези постижения в сравнение с класически или други квантово-основани технологични възможности

Изследване и критична оценка на приложението в области от научен, промишлен и обществен интерес

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-617 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Проактивни – Съфинансиране – 2017

Краен срок: 24 януари 2017

Размер на гранта: 5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Подпомагане на процеса на разработване на нови изследователски теми и на структуриране на съответните общности в областта на БНТ, като допълнение и съвместно действие с директно финансираните от ЕК на действия в областта на БНТ, като в същото време се поощрява взаимното обогатяване и съвместна работа в рамките на финансираните теми и общности.

Финансирани дейности:

Координация на националните и регионалните програми за проучвания в областта на БНТ, като се изпълняват съвместни транснационални покани за проектни предложения със съфинансиране от ЕС (имащи за резултат предоставянето на грантове на трети страни) или други съвместни дейности, свързани с координирането на обществени програми за изследвания и иновации.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-616 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Проактивни – Нови теми и общности – 2016

Краен срок: 12 април 2016

Размер на гранта: 4 млн – 10 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Разработване на нови области и теми с цел да се направи следващата стъпка от съвместната работа в рамките на малка група от изследователи към по-широко сътрудничество, което да бъде насочено към различните аспекти на дадена нова изследователска тема. Фокус върху нови области, които все още не са достатъчно развити, за да бъдат включени в научноизследователските планове на промишления сектор, както и фокус върху изграждането на нови междудисциплонарни научноизследователски общности около тези области.

Финансирани дейности:

Научноизследователски и иновационни дейности, които са насочени към съвместното проучване на насоките и възможностите за установяването на солидна база знания и умения, както и такива, насочени към поощряване на появата на по-широки иновационни екосистеми за нови технологии и тяхното бъдещо приложение. Проектните предложения трябва да обхващат една от подтемите в рамките на следните области:

 1. Бъдещи технологии за обществена промяна
 2. Биотехнологии за по-добър живот
 3. Далновидни информационни технологии
 4. Нови технологии за енергийни и функционални материали

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-615 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Отворени – Иновационен „трамплин“ – 2016

Краен срок: 29 септември 2016; 27 септември 2017

Размер на гранта: 100 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Потвърждаване и придаване на реална форма на иновационния потенциал на идеи, произлезли и развити в проекти и проучвания, финансирани от Работната програма за БНТ, както и подпомогане на следващите стъпки по превръщането на тези идеи в реална социална или икономическа иновация и за нейното търговско и потребителско приложение.

Финансирани дейности:

Действия по подпомагане на трансформацията на определени резултати от научни изследвания в реален продукт, като се изследват всички възможности за неговата експлоатация и приложение, както и като се координира и подпомогне събирането на подходящите знания, умения и ресурси и по този начин се създаде своеобразна „стартова площадка“ за неговата експолатация.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-614 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Отворени – Дейности по координация и подкрепа – 2017

Краен срок: 17 януари 2017

Размер на гранта: 0,3 – 0,5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Превръщането на Европа в най-доброто място в света за съвместни изследвания и иновации в областта на БНТ, които се осигурят и обновят основата за бъдещата конкурентноспособност и растеж на европейската икономика.

Финансирани дейности:

Проектните предложения трябва да включват една от следните теми:

 1. БНТ Бъдеще 2017: идентифициране на стратегии за стимулиране и ангажиране на междудисциплинарни проучвания и иновации за нови технологии. Необходимо е проектните предложения да възприемат подход за включване на публичното участие в проектите, като напр. се привлече широко разнообразие от участници (изследователи, представители на промишлеността, политици, обществени организации, учители, артисти, граждани), които да участват в провеждането и/или в разработването на насоката, която да поемат науката, технологиите и иновациите и това трябва ясно да бъде отразено в описанието на методологията на проекта.
 2. БНТ Обмен 2017: действия за структурирането и укрепването на очертаващата се тема, свързан с темата за научните и технологични изследвания и иновации в областта на БНТ, както и действия за структуриране и укрепване на междудисциплинарното участие в тези проучвания (напр подготовката на научно изследователски планове, стимулирането на формално и неформално обучение и обмен, разширяване на кръга релевантни дисциплини, включването на нови участници, като млади изследователи, предприемачи и високотехнологични МСП, както и разширяване на участието на заинтересованите страни).

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-613 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Отворени – Дейности по координация и подкрепа – 2016

Краен срок: 11 май 2016

Размер на гранта: 0,3 – 0,5 млн евро на проект по подтеми а), b), d) и до 1 млн евро на проект по подтема с).

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Превръщането на Европа в най-доброто място в света за съвместни изследвания и иновации в областта на БНТ, които се осигурят и обновят основата за бъдещата конкурентноспособност и растеж на европейската икономика.

Финансирани дейности:

Проектните предложения трябва да обхващат една от следните под-теми:

 1. БНТ Комуникации 2016: нови и креативни подходи за установяване на връзка с различните заинтересовани страни, включително и отвъд изследователската общност (напр набиране, натрупване и разпространяване на информация, като се използват подходящи подходи за ангажирането на целевата аудитория, в това число учени, студенти, медии, политици, бизнеса). Необходимо е да бъдат използвани и процеси за включване на обществото, като напр. се привлече широко разнообразие от участници (изследователи, представители на промишлеността, политици, обществени организации, учители, артисти, граждани), които да участват в провеждането и/или в разработването на насоката, която да поемат науката, технологиите и иновациите. При този подход за ангажиране на публичното участие в проектите е необходимо това ясно да бъде отразено в описанието на методологията на проекта.
 2. БНТ Обмен 2016: действия за структурирането и укрепването на очертаващата се тема, свързан с темата за научните и технологични изследвания и иновации в областта на БНТ (напр. подготовката на научноизследователски планове, стимулирането на формално и неформално обучение и обмен, алтернативни показатели, по които да се оценят резултатите от научните изследвания)
 3. Четвърта конференция и изложение на тема бъдещи и нововъзникващи технологии в началото на 2018г: проектните предложения трябва да обхващат дейностите по комуникация във връзка с подготовката на конференцията, местната организация, подпомагане на участниците, както и етапа последващ конференцията.
 4. БНТ Иновации в сферата на парниковия ефект: дейности, подпомагащи запълване на празнината между научните изследвания и практическото им приложение от обществото и промишлеността с фокус върху подпомагането на ранните етапите на иновациите на създаване и обучение, които са в резултат от научни изследвания в областта на БНТ.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Inh-612 Бъдещи и нови технологии (БНТ) – Отворени – Изследвания и иновации – 2016

Краен срок: 11 май 2016; 17 януари 2017; 27 септември 2017

Размер на гранта: до 4 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Успешното изследване на нови основи за радикално нови бъдещи технологии чрез подкрепата на голям брой научни и технологични визионерни проекти, намиращи се в ранна фаза от своето разработване и характеризиращи се с високо ниво на риск, като в тези проекти се подкрепя водещата роля на нови участници в сферата на изследванията и иновациите, като например отлични млади изследователи, високотехнологични малки и средни предприятия, които могат да се превърнат в бъдещите научните и индустриални лидери.

Финансирани дейности:

Подкрепят се началните етапи на изследвателски проекти, за да се установи наличието на нови технологични възможности. Нужни са проекти за провеждането на съвместни изследвания със следните характеристики:

 • Дългосрочна визия – поглед върху научното и технологично бъдеще, отиващ отвъд модерното и вече предвиденото развитие в научната и технологичната област
 • Насоченост към постигането голям научен и технологичен пробив
 • Новаторство – предложения изследователски проект да се основава на най-новите идеи и представи в дадената научна област
 • Предвидените в проекта научни и технологични постижения да са основополагащи за нови технологични открития и тяхното приложение
 • Междудисциплинарен подход – реален обмен на информация и взаимно обучение
 • Висока степен на изследователки риск, отразена в гъвкава и ефективна методология за изследване на алтернативни възможности, подкрепени от открити и гъвкави изследователски и иновационни практики

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-611 Насърчаване на  защитата на храните и  на устойчивото  селско стопанство в Африка: ролята на иновациите – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията ще направят преглед на различните подходи към иновациите, насърчаването и изпълняването  на минали и настоящи дейности в Африка или в други региони на света като основа за разработване на стратегия за насърчаване на иновациите и увеличаването  на въздействието на научните изследвания и иновациите  в партньорство между ЕС и Африка в областта на FNSSA. Тази стратегия ще разгледа участието на различните категории заинтересовани страни във всички етапи от процеса на научните изследвания и ще включва елементи, свързани с изграждането на връзки с организациите на земеделските производители и начини за овластяване на земеделските производители, с ролята на организациите за гражданското общество, с ролята на консултантските услуги, на частния сектор и други посредници както и на веригата на стойността и териториалния  мащаб. Тя ще разработи и тества съответните подходи чрез сътрудничество между ЕС и Африка в областта на научните изследвания и иновационните резултати. Предложенията ще включват и съпоставяне на националните EAS в африканските страни, разработващи EAS типологии. Капацитетът на EAS за улесняване на съответните връзки между изследователите и други (частни и публични) участници в иновационните системи ще бъде оценен. Различни подходи за отглеждане ще бъдат покрити, включително секторът на биологичното производство. Особено внимание ще бъде отделено на ориентация,  предоставена чрез механизми за управление (особено по отношение на участието на земеделските производители в ориентация и програмиране) и финансиране.

Финансирани дейности:

– изготвяне  на съответните дейности, схеми, подходи и стратегии чрез пилотни действия за насърчаване на иновациите в FNSSA в Африка и за постигане на широко разпространено местно значение;

– подкрепа на  развитието на научните изследвания и иновационното партньорство между ЕС и Африка в областта на FNSSA;

– препоръки за съответните политики в подкрепа на иновационните процеси (селскостопански и земеделски системи на знанието и иновациите (АKIS) и политиките за сътрудничество), по-специално по отношение на свързващи местни иновации e необходима  програма за научни изследвания и увеличаване  на значението на брокери на знанието като EAS.

– увеличаване на капацитета на  групите с множество актьори за иновации;

– подобрено изпълнение на научноизследователски и иновационни резултати в сектора на селското стопанство в Африка.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-610 Увеличаване на цялостната прозрачност на преработени селскостопански хранителни продукти – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията ще допринесат за развитието на системите за управление на безопасност на храните за преработени селскостопански и хранителни продукти, които ще подобрят цялостната прозрачност на хранителната верига. На сложния въпрос за веригата на доставки на опаковки (включително за произхода на суровината) ще се посвети специално внимание. Концепцията за проследяване също ще бъде обект на по-нататъшен анализ, като  правилното й прилагане в световен мащаб е от ключово значение за предотвратяване на разпространението на риск в безопасността на храните в условията на криза и важен инструмент в цялостната политика GI. Предложенията следва да разработят конкретни модели, инструменти, технологии и методи за изпитване на базата на анализ на риска, за да бъдат изпълнени в крайна сметка от страна на производителите на хранително-вкусовата промишленост и  от операторите на хранително-вкусовата промишленост в Европа и Китай. Предложенията трябва да доставят един наръчник с добри практики в подкрепа на по-добри системи за управление на безопасността на храните и да прилагат демонстрационни и пилотни дейности в ключови сектори.  Обмяната на най-добри практики между ЕС и Китай, обучение на експерти и сътрудничеството между лабораториите са необходими ,за да се осигурят равни изпълнения на лабораториите и  да се  улесни хармонизирането на стандартите за безопасност на храните. Предложенията се очаква да произведат  предпроектни проучвания за устойчива съвместна лаборатория на ЕС-Китай, която ще има за цел да  гарантира спазването на ограниченията, установени от стандартите в съответствие с хармонизирани процедури за изпитване. Предложенията ще са от значение за  производствените сектори, в които е вероятно да има най-голямо въздействие по отношение на потенциалните рискове и търговската стойност, като например вина и спиртни напитки, млечни продукти, преработено месо, плодове и зеленчуци

Финансирани дейности:

– допринасяне  за развитието на обща  визия между ЕС и Китай за глобалните проблеми  по повод безопасността на храните, която ще увеличи  търговията и подобряването на  търговската предвидимост в ключови области на производство;

– увеличаването на  доверието на потребителите в преработените селскостопански и хранителни продукти, търгувани както между ЕС и Китай, така и на вътрешните пазари;

– подобряване на прозрачността на хранителната верига и чувството за отговорност на производителите, по-специално по отношение на преработените селскостопански и хранителни продукти

– намаляване на рисковете за здравето на човека, свързани с преработката на храни и опаковки;

– увеличаване на средства за проследяване по веригите за храни и фуражи;

– засилване на сътрудничеството между ЕС и Китай в технически и научни нива.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-609 Импулсивно и натрапчиво поведение и  връзката му  с храненето, начина на живот и  социално-икономическата среда – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 12 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията следва да включват нови прозрения за  влиянието на диетата, включително захар, мазнини и протеини, за метаболизма, витамините и минералния баланс, аминокиселините и хранителнитедобавки, както и тяхното въздействие върху оста  чревна микрофлора–мозък. Те също така трябва да  следят  за влиянието на начина на живот, на социално-икономическа среда и за  вариациите в културата на хранене при поведенчески разстройства в различните групи от населението (включително деца, тийнейджъри и възрастни хора) и да предложат възможни решения. В допълнение, трябва да се разгледа влиянието на тези фактори в развитието на пристрастяване. Измерението на пола на тези поведенчески разстройства трябва да се вземе предвид , както и различията между половете трябва да бъдат ясно  проследени. Необходим е нов подход на изследвания,  свързан  с аспекта на социалните иновации, както и с много заинтересовани страни от различни дисциплини. Тази покана не предвижда фармацевтично  лечение.

Финансирани дейности:

– засилване на социалното новаторство и общественото здраве  чрез попълване  на пропуските в знанията в разбирането за влиянието на храненето, начина на живот и на социално-икономическата среда, както и техните сложни взаимозависимости при настъпването на импулсивност и натрапчивост нарушения.

–  съставяне на списък на научно основани на факти действия за отстраняване на това предизвикателство, който може да се използва от политици, лекари, заинтересовани групи, работодатели и семействата или засегнати лица.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-607 Съвместна програма за размножаване на растения, с цел  намаляване зависимостта на ЕС и Китай от  протеиновия внос – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията трябва да развият ефективни дългосрочни стратегии за размножаване  и  подобряване на диверсификацията, производителността на културите и стабилността, както и качеството на протеин (зърно и фураж),бобови култури за човека и храна за животните. Дейностите ще имат за цел да разширят генетичната база на бобовите  култури с цел развъждане, да  анализират съответният неизползван генетичен материал и да  проучат възможностите за разширяване на обмена между ЕС и Китай чрез взаимен достъп до генетични банки чрез открити бази данни. Предложенията ще тестват ефективността на растенията (фенотипа) на широка гама от бобови видове и сортове в различни географски и екологични ситуации в ЕС и Китай, като се вземе предвид  изменението на климата. Дейностите ще идентифицират видовете и сортовете, подходящи за редица специфични агроекологични условия: специално внимание следва да се обърне на определянето на резистентност към комбинации от биотични и абиотични напрежения (включително горещини и суша. Предложенията ще се възползват от широка гама от инструменти и методи за развъждане , които са на  разположение в ЕС и Китай.

Финансирани дейности:

– намаляване на  общата дългосрочна зависимост от европейски и китайски селскостопански системи за внос на протеини;

– разширяване на  обхвата  на генетичните ресурси на разположение за използване при програми за развъждане на бобови култури;

– засилване на общи методи, средства и технологии за характеризиране и оценка на нови генетични ресурси;

– подобряване на взаимния достъп до генетични ресурси;

– нови сортове, адаптирани към местните условия, с цел повишаване на общата производителност и качеството на бобовите култури, които следва да се ползват едновременно  от традиционното и биологичното земеделие;

– нови сортове, адаптирани към биотични и абиотични  условия  в контекста на изменението на климата.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-606 Плевене – стратегии, инструменти и технологии за устойчиво управление на плевелите – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 7 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията следва да  определят иновативни и ефективни стратегии за подобряване на управлението на плевелите в различни обработваеми системи, както и в системата на  градинарството (т.е. на плодове и зеленчуци, включително трайни култури) . Те ще се развиват и утвърждават нови стратегии, машини, инструменти и технологии за управление на плевелите, които отговарят на търсенето на повече екологично устойчиви подходи. Работата трябва да  вземе предвид ограниченията на труда и управлението на риска за земеделските производители и други социално-икономически измерения на предложените решения. Ще бъдат анализирани взаимодействието и компромисите между различните екологични проблеми . Последиците от нови управленски  стратегии за плевелите, инструментите,  технологиите за екосистемните услуги и по-широкото биоразнообразие ще бъдат оценявани. Предложенията се очаква да покрият двате конвенционални и органични сектора (включително опазване на системите за оран). Интердисциплинарни изследвания, включително информация от социалните и хуманитарните науки трябва да се прилагат, за да се постигне максимално въздействие. Предложенията следва да попадат в обхвата на понятието „подход с множество участници“ , за да се гарантира ефективността на сътрудничество между заинтересованите страни (например сътрудничество между  земеделие, промишленост и научни изследвания , включително мавиностроене). В съответствие с целите на стратегията на ЕС за международно сътрудничество в областта на R & I, предложенията, които се  възползват от добри примери от страни извън Европа и включват съответните участници от трети страни, ще бъдат насърчавани.

Финансирани дейности:

трансфериране на знания на земеделската общност по отношение на борбата с плевелите, например  нови стратегии за интегрирано управление на плевелите и инструменти за подпомагане на вземане на  решения;

– по-ефективни и жизнеспособни техники за борба с плевелите в биологичното и конвенционалното земеделие;

– намалено въздействие върху околната среда при борбата с плевелите: подобряване на качеството на подземните и повърхностните води, намаляване на заплахите за биоразнообразието и дивата природа, включително и в  области със защитени и подобрени  въглеродни запаси на почвата

– укрепване на интердисциплинарната изследвания и използване на подхода на множество участници, като се  осигури дълготрайно прилагане на получените резултати;

– предоставяне на научна подкрепа за съответните политики на ЕС [Директива 2009/128 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-605 Въздействието на потребителски практики в областта на безопасността на храните: рискове и стратегии за смекчаване – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 9.5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията следва да обхващат рискове и опасности в хранителната верига,  за чието намаляване могат да помогнат  действията на потребителите.

Предложенията следва да идентифицират   различни рискови групи на потребителите, като се вземат предвид социално-икономически и културни среди и  базирани практики за обработка на храни в ЕС. Когато е уместно, предложенията трябва да бъдат  насочени  към аспекти на специфичните социални измерения на пола, като  съдържанието на научните изследвания трябва да бъде взето под внимание. Предложенията трябва да разработят, тестват и прилагат нови и иновативни стратегии, технологии и инструменти, за да бъдат  подпомогнати  потребителитев намаляването на рисковете от опасности в хранителната верига.

Финансирани дейности:

– помагане  на потребителите да намалят рисковете от излагането на въздействие на опасностите от хранителен произход, с цел намаляване на появата на болести в хранителната верига;

– характеризиране научно  приноса на личното поведение на потребителите при оценка на рисковете, дължащи се на логистика и обработка на храните.

– развиване и стимулиране навлизането  на пазара с помощта на научни доказателства, базирани подходи, изпитани и тествани технологии и инструменти, които подобряват потребителски- ориентираната безопасност на храните;

– укрепване на интердисциплинарни изследователски подходи и насърчаване на приобщаващо  участие и  подход с множество участници за дълготрайно прилагане на получените резултати.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-604 Тестване и разгръщане на устойчивостта и издръжливостта на културите – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенaта работа ще  помогне да се идентифицират както характеристики на културите, така  и „критерии за устойчивост“, които са свързани с капацитета на новите сортове да се получат  няколко променливи условия и няколко  по-устойчиви практики за управление на културите (например по отношение на използването на торове, продукти за растителна защита , вода). Работата ще послужи за разработване на методи и инструменти за интегриране на критериите за устойчивост при изследването и оценката на нови сортове, като се отчитат редица агроекологични среди, почвени типове и условията във фермата. Освен това, работата ще продължи разработването на полеви базирани инструменти и протоколи за фенотипиране, за да се увеличи устойчивостта на методите за изпитване и да се позволи по-добро прогнозиране на Gene х взаимодействия  на околната среда.

Финансирани дейности:

Дейностите ще подкрепят въвеждането на нови сортове, които са подходящи за целта, що се отнася до производство на високи и по-високи добиви, но и ще покажат по-голяма здравина и адаптивност към променящите се условия, по-специално на различни нива на биотични и абиотични напрежения (включително намаляващи нива на външните ресурси). Това ще бъде от полза за въвеждането на свойствата на растенията, които отговарят на новите предизвикателства и изисквания, като същевременно се вземе предвид икономическа възвращаемост на производителите. По-конкретно, дейности ще допринесат за:

– по-добро разбиране на характеристиките на специфични за различните култури, залегнали в основата на ефективността толерантност и устойчивост на по-предизвикателни климатични и производствени среди;

– развитието на експериментални модели, методологии и инструменти за подобряване на улавянето и прогнозирането на профила на устойчивост на новите сортове.

– подобряване на информация и препоръки за изпълнение на разположение на производителите на сорт

– използването на по-добре приспособени и по-приспособими сортове

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-603 Обединяване  за добро: Използване на ползите от видовото разнообразие в системите от култури – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Дейностите ще помогнат да се разкрият  базисни механизми за  полезните растителни взаимодействия в култивиране на разстения и  ще доведат до по-добро разбиране на динамиката между растенията и техните  биотични и абиотични среди. Предложенията ще превърнат тези знания в практически приложения за отглеждане и управление на културите като се вземат предвид съответните промени в селското стопанство и практиките за размножаване.  Дейностите следва да попадат в обхвата на понятието „подход с множество участници”  и  да гарантират, че се отделя необходимото внимание на научната, земеделска и агрономическа експертиза, както и на размножаването на растенията  през цялото време. Следва да се следи за   участие и демонстрационни дейности: всички видове производствени култури и селскостопански системи (напр фуражопроизводство, градинарство, пасища, овощни дървета, агролесовъдство) и разнообразни климатични условия на почвата в Европа могат да бъдат покрити.  Предложената работа ще бъде от полза както традиционното, така и на  биологичното земеделие. Международното сътрудничество се насърчава,  в която и област  да добавя стойност към постигане на целите на предложената работа.

Финансирани дейности:

Дейностите ще подкрепят приемането на продуктивни и устойчиви земеделски системи, които се възползват от предимствата на видовото разнообразие на  високите растения. Тази обща цел ще бъде постигната чрез:

– научно-подкрепени и областно-тествани  доказателства за механизмите, залегнали в основата  на културите и техния ефект върху производителността на реколтата и качеството на продуктите;

– повишаване на информираността на земеделските производители и животновъди от потенциалните ползи от „растителни екипи (например по отношение на, облекчаване на ресурсите, ограничаването на вредителите ,управлението);

– насърчаване на многообразието на  практики за управление на културите;

– увеличаване на наличието на сортове растения, подходящи за включване в сдружения на културите и смеси, включително традиционни сортове.

В дългосрочен план, резултатите ще подкрепят стабилната доходност и диверсификация в първичния сектор, увеличаване на издръжливостта срещу екологичните колебания и  ще поддържат здравословния хранителен режим. Те могат също така да засилят екосистемните услуги, свързани с повишеното  агро-биоразнообразие.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-601 Решения за увеличаване  на  комбинирани натоварвания  в производството на растителни култури – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 6 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията ще положат основите на по-добро разбиране и управление на силно динамичните процеси на Обединените абиотични вариации и техните ефекти върху културите. По-специално, дейностите ще установят как комбинираните натоварвания върху вода и хранителни вещества действат върху растенията, като се отчитат сложни взаимодействия между растения, корени, почви, биоразнообразие. Познаването на тези основни процеси трябва да бъде свързано с цялостната система за ефективно използване на  културите на базата на задълбочено разбиране на взаимодействието между генетиката на културите, управлението на културите и околната среда.  Данните ще се прилагат до разработването и тестването на стратегии и инструменти за почвата, водата и управлението на културите. Също така, те ще служат за идентифициране на  черти, свързани с подобрена производителност за растителност  под ограничението на вода и наличие на хранителни вещества, за да се развиват  стратегиите и инструментите за увеличаването на растителност.

Предложенията следва да попадат в обхвата на понятието „подход с множество участници“ , за да се гарантира, че знанията и необходимостта в различните сектори, включително и земеделието са заведени заедно. Темата е отворена за всички видове растителна продукция и земеделски системи (например земеделие, градинарство, пасища, овощни дървета, агролесовъдство) и трябва да се насочат усилия  едновременно  към традиционното и биологичното земеделие в различни климатични условия.

Финансирани дейности:

Дейностите ще засилят способността  за справяне с множество абиотични натоварвания в системите за орглеждане на култури. По-конкретно резултатите от проекта ще послужат за:

– разкриване на  различни комбинации от вода и хранителни вещества , които взаимодействат и влияят върху културите, по-специално такива, които са важни за земеделието;

– увеличаване  обхвата на стратегии и инструменти за управление на културите на ниво стопанство , за да се  отговори по-добре на променливите нива на доставки на вода и хранителни вещества;

– разработване  на стратегии и инструменти , спомагащи за  развитието на култури, които могат да се адаптират по-добре към натоварванията на  вода и хранителни вещества и  да осигуряват високо качество на продукта;

– откриване на  комбинации от генотипове и управленски практики, подходящи за увеличаване  на ефективността от употребата на вода и хранителни вещества на културите(това може да включва използване на естествената вариация, например в традиционните култури).

По-общо казано, и в дългосрочен план, постиженията и резултатите ще помогнат за повишаване на издръжливостта на растителната продукция в повече променливи среди и ще се  защити производителността. Постиженията ще допринесат  за оптимизиране на използването на водите и намаляване на загубите на хранителни вещества в селскостопанските системи, като по този начин  ще намалее въздействието на селскостопанските дейности върху околната среда, по-специално по отношение на качеството на водите.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-600 Органично размножаване – Повишаване на конкурентоспособността в  органичното размножаване и в отглеждащите сектори – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 8 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложенията ще включват редица мерки за увеличаване на наличността на биологични семена, ще разработят цялостна стратегия за развъждане и  ще инициират развъждането на сортове, които са подходящи за биологично земеделие. Ще  се предостави подробен оглед на настоящата ситуация в държавите-членки на ЕС по отношение на достъпността и регистрацията на семена, както и възможностите и ограниченията пред биологичното  отглеждане и развитие на пазара на семена. Предложенията ще се развият  до решения в отговор на идентифицирани пропуски и ограничения. Освен това, работата ще включва  откриване на съответните черти, подходящи за органични условия на отглеждане,  тестване на съществуващите сортове за биологично производство,  насърчаване на дейности за  разрастване на сектора на биологичното производство.  Работата ще се основава на партньорство между изследователските сектори за размножаване и  отглеждане , както и тези, които попадат в обхвата на понятието за подхода на множество участници. Особено внимание ще бъде отделено на демонстрационни дейности, тестване и обучение и по-специално в държавите-членки на ЕС, където  биологичният сектор е по-слабо развит и има специфични нужди. Темата е отворена за всички видове органични земеделски системи (например обработваемите земеделски системи, градинарски системи, включително билки, овощни дървета, затревени площи) в различни географски и  почвени климатични условия. Ще бъдат избрани проекти, които  да работят заедно в тясно сътрудничество и по-специално с оглед на разработването на информационни инструменти.

Финансирани дейности:

Дейностите ще допринесат значително за подобряване на достъпа и качеството на семената за биологично производство, и по този начин ще се  постигне на 100% целта за  регулиране  на биологични семена. Това ще допринесе за:

– по-голяма прозрачност на пазара на  биологични семена в ЕС;

– по-голям достъп до по-широк набор от висококачествени семена за сектора на биологичното земеделие;

– по-хармонизирани  подходи за регистрация на  биологични семена в ЕС;

– ефикасни методи за развъждане на семена ;

– наличие на инструменти и ресурси за предварително отглеждане и развъждане;

– изпълнение на законовите изисквания.

В средносрочен и дългосрочен план, дейности ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността в секторите  на органичното размножаване и отглеждане в цяла Европа и извън нея.  Ще се  насърчат ниските разходи  в селското стопанство, устойчивостта на селскостопанските практики и качеството на продуктите, които отговарят на очакванията на потребителите. Конвенционалните системи също ще се възползват от сортове, които са по-добре адаптирани и са по-устойчиви на променливи условия на околната среда.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

Аh-599 Предизвикателства за управление на болестта: Трайни насаждения в тропиците и субтропиците – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 4 млн. евро за проект

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Предложената работата ще  развие интегриран подход към контрола на важни вредители и болести при многогодишни тропически и субтропически култури. Дейностите ще са насочени към пропуските в познанията  за цикъла на заболяването, включително климатични и културни фактори, които влияят на цикъла и промени в земеделските практики. Ще се развият по-ефективни и устойчиви възможности за управление, на които се основават  цялостната представа за агро-екологичните системи и по-добро разбиране на факта, че климатичните промени могат да имат влияние  върху болестите по растенията и тяхното управление. Необходимо е да  се  предложат нови решения за подобряване на прогнозирането, мониторинга и информацията за биотични заплахи. Предложенията следва да попадат в обхвата на понятието „подход с множество участници“  и да се основават  на действителни сътрудничества между производителите (включително малки земеделски производители), изследователите, консултантските услуги и търговския сектор. Трябва да се обърне специално внимание на  разпространението и демонстрацията на констатациите и изходите. Интегрирането на социалните и икономическите науки ще подкрепи въвеждането на нови методи и инструменти в управлението на болестите по растенията и ще се вземат предвид специфичните особености на земеделски системи. Международното сътрудничество е от съществено значение, за да се отговори на изискванията на темата.

Финансирани дейности:

Изходът на проекта ще доведе до до повишаване  и усвояването на интегрирани подходи за управление на болестта. Това ще бъде от полза на устойчивото производство на важни многогодишни култури в тропическите и субтропическите региони в Европа. Специфични дейности:

–  предоставяне на приложни знания относно биологията на вредители , болести, цикъл на заболяване;

–  разширяване на набора от устойчиви мерки и инструменти, достъпни за земеделските производители за предотвратяване и справяне с важните вредители и болести;

–  намаляване на загубите на доходност и стабилизиране на производството;

–  повишаване на капацитета в конвенционални и нископроизводителни селскостопански сектори , като те трябва  да прилагат по-сложни културни практики, например в съответствие с принципите за управление на заболявания от вредители;

–  намаляване на зависимостта от  пестициди в земеделските практики, като по този начин също  се оказва влияние  върху качеството на продуктите и здравето на хората;

–  подобряване на капацитета на здравните власти в областта на  растителни и консултантски услуги за предотвратяване на заболявания;

–  внедряване на продукти, технологии и иновации за услуги в подкрепа на здравето на растенията и растителната защита.

В по-дългосрочен план, проектите ще помогнат да се осигури / увеличи  производителността на важни многогодишни растения в тропическите и субтропическите райони ,а  в същото време да намалее   въздействието на селскостопанските дейности върху околната среда. По този начин  ще засили приносът на сектора на селското стопанство , както и цялостното икономическо и устойчиво развитие.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-598 Изучаване на хранителната верига за добавена стойност и динамиките на мрежата – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 6 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Хранителните вериги играят ключова роля в икономиката и обществото на ЕС. Те гарантират продоволствена сигурност, помагат на локални и глобални икономики, осигуряват работни места и оказват значително въздействие върху околната среда. Правилното функциониране и устойчивостта на хранителните вериги зависят от жизнеспособността на всяка една връзка. Ето защо е необходимо да се изучат показателите и динамиката на всяко ниво, както и способността им да повишат устойчивостта и издръжливостта на хранителната система.

Финансирани дейности:

Необходим е холистичен подход, подкрепен от нови постижения в теорията, моделирането и събирането на данни, за да се улови и разбере динамиката и взаимодействията в хранителни системи (от доставчици на земеделски ресурси до потребителите). Предложението трябва да се стреми да улови факторите, които влияят върху устойчивостта на веригите и тяхното поведение. Необходим е анализ, който да обозначи голям брой от хранителни вериги за добавена стойност от различни сектори в ЕС.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

Аh-597 Селско стопанство за бъдещето – развитие на благоприятна среда за гъвкави и устойчиви земеделски системи – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Европейският земеделски сектор е изправен пред постоянни икономически, екологични и социални предизвикателства. Той все повече се влияе от фактори, които са външни за селското стопанство, което го прави все по-уязвим към външните промени. Като последица от това, той претърпява значителни промени през последните десетилетия: размера на стопанствата и инвестициите  постоянно се увеличават за да се поддържат доходите на производителите.

Финансирани дейности:

Дейностите трябва да включват задълбочено изследване на основните фактори, движещи селскостопанските демографски тенденции, заедно с техните последици за селскостопанския сектор; развитието на селските райони, околната среда и предоставянето на обществени блага. Предложенията следва да разработят дългосрочни прогнози и измерят въздействието и ефективността на прилаганите политики. Предложенията трябва да идентифицират по-нататъшни мерки за улесняване навлизането в сектора.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-596 Бобовите растения – преход към устойчиви, базирани на бобовото земеделие системи за селско стопанство, агро-фуражи и хранителни вериги – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Благодарение на техните азотопоглъщащи свойства, бобови растения допринасят за плодородието на почвата и имат положително въздействие върху околната среда. Освен това, бобови растения са основен източник на растителни протеини и аминокиселини както за хора, така и за животни. И в двете области, торове и протеинови култури, ЕС разви силни зависимости. От една страна, потреблението на азотни торове в ЕС е около 10 милиона тона на година с вносен дял от 20-26% през последните четири години. От друга страна, 70% от богати на протеини суровини, консумирани в ЕС, се внасят (42 милиона тона през 2009 г.). В сравнение с други големи селскостопански региони в света, ЕС заделя сравнително малка площ за бобовите култури, като този дял през последните десетилетия дори е намалял.

Финансирани дейности:

Дейностите ще бъдат насочени за развитието на устойчиви, базирани на бобовото земеделие системи за селско стопанство, агро-фуражи и хранителни вериги в ЕС. Проектите ще използват казуси, основани на представителни мрежи от ферми, които интегрират бобови растения в техните системи за събиране на реколтата, с цел да бъде проучен потенциала на производството на бобови растения и развитието на вериги за добавена стойност за храни и фуражи. Дейностите ще включват интердициплинарни изследвания, включително данни от социалните и хуманитарни науки.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-593 Подобряване на техническите характристики на средиземноморската аквакултура – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 7 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Средиземноморската аквакултура допринася за продоволствената сигурност, заетостта и търговията в региона. Нейната конкурентоспособност може да бъде увеличена чрез подобряване на техническите й характеристики и преминаване от подход,  ориентиран към производството, към пазарно ориентиран и отговарящ на потребителските нужди такъв. За да се гарантира устойчив растеж на сектора на средиземноморската аквакултура, фермите трябва да работят не само в идеални икономически и екологични условия, но също така и по социално и културно отговорен начин.

Финансирани дейности:

Предложенията следва да интегрират и подобрят техническата жизнеспособност на съществуващите производствени системи за средиземноморската аквакултура, включително в биологичен и оперативен план, като използват нови и рентабилни иновативни технологии и практики, с цел да се гарантира устойчивостта и растежа на сектора. По-специално, предложенията следва значително да подобрят текущите ключови показатели за ефективност (KPI), използвани за основните средиземноморски видове: темпове на растеж, смъртност и ефективност на храненето. Следва да бъдат разработени инструменти за селекция и да се изследва развитието на пазара на средиземноморска аквакултура, да се разработят стратегически маркетингови планове за развитие и разпространение на средиземноморски аквакултури на нови и съществуващи пазари.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-592 Развиване на основните биологични знания и подобряване на инструментите за управление важна от търговска гледна точка риба и други видове морски дарове – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Необходимо е по-ефективно управление на рибарството, основаващо се на наука, за да се подкрепи нарастващата нужда от управление на рибарството на европейско ниво, глобалното покачване в търсенето на морски дарове, както и нуждата да се увеличи производството на риба по устойчив начин. Нашето разбиране за биологията и екологията на някои видове риби и други морски дарове е далеч от изчерпателно по отношение на рибните запаси, улавяни в европейските морета и по-специално в областта на многовидовите рибни запаси.

Финансирани дейности:

Предложенията следва да покриват един от следните географски обхвати:

[2016г.] База знания и инструменти за устойчиво и ефективно използване на ресурсите в областта на рибарството във водите на трети страни, с които ЕС има сключени устойчиви споразумения за партньорство в областта на рибарството, и в международни води, обхванати от регионални организации за управление на рибарството, различни от Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан и Генералната комисия по риболова в Средиземно море.

[2017г.] Укрепване на базата от знания за ефективно използване на ресурсите в областта на рибарството във водите на ЕС и в международни води, обхванати от Комисията по риболова в североизточната част на Атлантическия океан и Генералната комисия по риболова в Средиземно море.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-590 Развъждане на добитък за устойчивост и ефективност – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 7 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Понастоящем акцент се поставя върху ефективността на животновъдството, но системите за отглеждане на животни трябва да бъдат също така и устойчиви. По отношение на животните, тази устойчивост трябва да се прилага по повод на тяхното хуманно третиране, както и по отношение на здраве им. Системите могат да използват местните, многоцелеви и/или високопродуктивни породи, а генетичната вариация в рамките на дадена порода може да бъде използвана по-ефективно. Повишаването на способността на животните да преодолеят ендемични и нововъзникващи болести и да се справят с хранителни, репродуктивни или екологични предизвикателства ще им спомогне за това те да останат здрави и продуктивни, т.е. ще повиши устойчивостта им.

Финансирани дейности:

Изследването ще се фокусира върху животни за развъждане с цел да се  подобри устойчивостта и ефективността. По-специално, изследването ще бъде насочено към характеристики, свързани с ефективността и устойчивостта и възможните връзки между тях. Изследователските дейности следва да оценят и развият потенциала на недостатъчно използваните генетични ресурси (други породи, традиционни породи и кръстоски). Проектите трябва да са насочени към широки генетични вариации на породите говеда и да се свързват с други инициативи на ЕС в сектора на едрия рогат добитък (обхват А, 2016) или дребните преживни и/или едностомашни животни (обхват B, 2017 г.).

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-589 Разбирането на взаимовръзката гостоприемник-патоген-околна среда – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5.5 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Появата и разпространението на заболяванията са резултат от редица фактори, свързани с инфекциозен причинител, гостоприемник, възможни вектори и околната среда. Вирулентността на състоянието на патогените и имунологичния статус и генетика на гостоприемника са от решаващо значение при определяне на това, дали инфекцията остава, се развива, се разпространява или изчезва и дали животното се разболява, става носител на заболяването или се възстановява. Установяването на биологичното взаимодействието между патогени, вектори и гостоприемници е ключът към разбирането на динамиката на заболяванията и разработването на стратегии за превенция и контрол.

Финансирани дейности:

Изследването ще подобри познанията относно връзката между гостоприемник-патоген-околна среда и как тази връзка повлиява в разпространението на основните заболявания, засягащи добитъка. Изследването ще допринесе за разбиране на динамиката на болестта и за разработването на по-ефективни стратегии за контрол, ваксини или други съединения, увеличаващи имунитета на гостоприемника. Проектите трябва да са насочени или към епизоотична болест, напр. потенциално пандемичен грип при животните (обхват A) или към ендемични/производствени заболявания (обхват B).

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-587 Ролята на консултантите във функционирането на „Системата за знания и иновации в селското стопанство” (AKIS) и консултантските политики, насърчаващи иновациите за устойчиво селско стопанство – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 5 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 100%

Цел: Необходимо е да бъде анализирана ролята на консултантите в „Системата за знания и иновации в селското стопанство” (AKIS)  и да бъдат изследвани процесите за вземане на решения на земеделските производители.

Краткосрочните и дългосрочни влияния на консултантите за взимането на решения в селските стопанства, тяхната безпристрастност и начинът, по който практически знания се поддържат публични, се определя от това колко различни видове консултанти са включени в национална или регионална AKIS, от това как публичните и частните консултантски услуги взаимодействат, както и от вида или комбинация от източници на финансиране, които те използват. Тази сложна връзка се управлява от публичните политики на национално, регионално и европейско равнище и все по-силно въздейства върху потенциала на  обществото да изгради по-устойчиви земеделски системи.

Финансирани дейности:

Като се има предвид различните видове системи за земеделие и земеделски производители, предложенията следва да проучат как земеделските стопани взимат решения и от кого се влияят най-силно. В този контекст, дейностите трябва да анализират ролята на различните видове консултанти в AKIS. Като отчетат влиянието на прекия контакт, проектите следва да  идентифицират ключовите фактори в изграждането на доверие между земеделски производители и консултантите, с цел да се даде възможност за ефективен трансфер на знания и обмен. Предложенията, като минимум, трябва да изследват връзката между консултантите и изследователите, както и между консултантите и земеделски производители, определяйки основните фактори, улесняващи потока от информация и в двете посоки.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Аh-583 Ресурсно-ефективни и доходоносни технически култури върху неплодородни земи – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: до 6 млн. евро за проект ;

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Техническите култури могат да допринесат за диверсификацията на доходите на земеделските производители и за доставката на възобновяеми суровини за индустриално приложение, което ще насърчи биоикономиката и ще смекчи негативните ефектите от изменението на климата. За да се избегне конкуренцията при използването на земята за производство на храна, е важно да се насърчи развитието на ресурсно-ефективни сортове, които могат да растат върху неплодородни земи (т.е. райони с природни ограничения, като например ниска продуктивност на почвата или екстремни климатични условия), което ще генерира технически и икономически ползи и ще ограничи негативното въздействие върху околната среда.

Финансирани дейности:

–  Предложенията трябва да предоставят актуална база данни за съществуващите ресурсно-ефективни индустриални култури (видове и сортове) с техните характеристики, нужди, поведение и крайни приложения (напр. фини или насипни химикали, материали, енергия).

–  Предложенията следва да тестват, разпространят и валидират този инструмент, като включат в процеса и крайните потребители (земеделски производители, индустрията).

–  Предложенията трябва да изготвят карта на неплодородните земи в Европа, които са най-подходящи за отглеждане на технически култури, като се отчетат социално-икономическите (напр. достъпност) и екологични съображения (напр. съхраняване на биоразнообразието и приемственост при предоставянето на екосистемни услуги), по подобие на ЕС и на национално картиране.

– Предложенията следва да анализират добри практики за отглеждане на технически култури, отчитайки технически, социални, културни, екологични и икономически пречки за използването на неплодородни земи за промишлено отглеждане.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Ih-582 Ориентирани към потребителите иновации в електронните инфраструктури – 2016

Краен срок: 30.03.2016

Размер на гранта: варира в зависимост от избраната дейност:

от 2 до 3 млн. за проект ;

от 5 до 6 млн. за проект ;

от 2.5 до 3 млн. за проект;

от 1 до 2 млн. за проект.

Интензитет на гранта: 70% – 100%

Цел: Необходимо е да се подкрепи ориентирания към потребителите дизайн и създаването на прототипи на иновативни електронни инфраструктурни услуги и приложения, за да се отговори на нуждите на тези общности, които са първенци в научните и технологични области и изискват високопроизводителен капацитет в дългосрочен план. Също така е важно да се насърчават мултисекторните и общностни подходи, с цел да се използват изцяло основните  електронни инфраструктурни услуги с висок икономически потенциал на иновациите. С подкрепата на независимите доставчици на софтуер, инженеринговите фирми, иновационните клъстери и изследователските и технологични организации, електронни инфраструктури ще отворят на нуждите на заинтересовани страни, в това число изследователи, гражданите и МСП.

Финансирани дейности:

Предложението следва да разглежда само една от следните дейности:

– Предложенията се очаква да подкрепят, чрез открити електронни инфраструктурни ресурси, специфичните изисквания на европейските инициативи за справяне с предизвикателствата пред обществото (напр. по отношение на околната среда, земеделието и биологичното разнообразие, здравето и човешкия мозък и д.р.);

– Предложенията се очаква да стимулират потенциала на иновативни участници, по-специално на МСП, като доставчици на технологии и услуги за електронни инфраструктури, или като потребители на електронни инфраструктури за подобряване на техния собствен продукт и предлаганите от тях услуги;

– Развитие на общоевропейски облик на обединението от услуги за изследователи, преподаватели и студенти, в съответствие със съществуващите такива (включително Eduroam и Edugain);

– Повторна употреба и подобряване (по отношение на производителност, качество и репутация) на хранилището с отворен достъп и създаване на прототипи на нови инфраструктурни услуги в подкрепа на отворената наука (напр. нови форми за публикуване, подобряване на машинната разпознаваемост и други услуги за по-лесно търсене).

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Ih-581 Подкрепа за следващата фаза от изпълнението на общоевропейската инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии и услуги – 2016

Краен срок: 30.03.2016

Размер на гранта: не е посочен

Интензитет на гранта: 100%

Цел: За да се създаде паневропейска инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии (ВИТ) на световно ниво и да се осигури достъп на потребителите до най-съвременните услуги, независимо от местонахождението им, ресурсите за ВИТ трябва да бъдат обединени, интегрирани и рационализирани. Тя определя следващите стъпки в тази област, по-специално по отношение на достъпа до най-добрите суперкомпютърни съоръженията и услуги както за индустрията, така и за академичните среди.

Финансирани дейности:

Предложенията следва да включват всяка една от следните дейности:

– Осигуряване на безпроблемна и ефективна общоевропейска Tier-0 услуга за потребителите, базирана на насърчаването на високите научни постижения и иновации;

–  Извършване на дейности (обучение, услуги за създаване на прототипи, разработка на софтуер и т.н.), които се основават на националните ВИТ (Tier-1) и са необходими за подкрепа на Tier-0 услуги или функционалната европейска ВИТ екосистема;

–  Осигуряване достъп до нови потребителски общности и нови приложения; насърчаване на разпространението на ВИТ услуги, по-специално от страна на МСП;

– Прилагане на приобщаващо и справедливо управление и гъвкав бизнес модел, за да се гарантира дългосрочна финансова устойчивост;

– Разработване и поддържане на стратегия за внедряване на богата среда от ВИТ системи на световно ниво с различни машинни архитектури;

–  Съвместна работа с Европейската технологична платформа за ВИТ (ETP4HPC) и центровете за върхови постижения във ВИТ приложенията с цел подкрепа на европейската стратегия за ВИТ, насочена към следващото поколение изчислителни системи, технологии и приложения;

–  Съставяне и провеждане на обучения и програми за развитие на умения;

–  Разработване на политика за международно сътрудничество и свързаните с тях дейности в областта на ВИТ системите.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-579 Устойчиво планиране на био базирана икономика – 2016

Краен срок: 13.09.2016

Размер на гранта: от 500 хил евро до 5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел: Подобряване на оценките за устойчивост на био продукти.

Финансирани дейности:

– Изграждане на икономически и социални фактори; прагове за различни критерии/показатели за устойчивост; схеми за сертифициране и използване на стандарти; оценка на жизнения цикъл на продукти на биологична основа; (еко) етикетиране; аспекти на кръгова икономика – икономика без замърсявания и отпадъци, ресурсна ефективност и принципа на каскадно използване, имайки предвид  съществуващи критерии за устойчивост на биоенергийния продукт; развитие на фактори за ILUC/ indirect land use change – индиректни промени в земеползването/ за продукти на биологична основа, като се вземат предвид съществуващите подходи към ILUC за биоенергия.

– В предложението, специфичните предложени мерки, които ще представляват пазарното търсене, трябва да се представят като достоверни случаи. В този контекст кандидатите могат да решат да се съсредоточат върху определен сегмент или групи  от продукти на биологична основа, които трябва, разбира се, да бъдат обосновани. Добре обосновани следва да бъдат и приложимостта и ефективността на предложените схеми за устойчивост и критериите или показателите в действащата регулаторна рамка; баланса между разходите и сложността на оценката на устойчивостта.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, международни организации.

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-577 Инструмент посветен на МСП 2016-2017 – Фаза 1

Краен срок: 03.05.2016; 07.09.2016; 09.11.2016

15.02.2017; 03.05.2017; 06.09.2017; 08.11.2017

Размер на гранта: 50 хил евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Описание: МСП инструментът се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1 с намерение да кандидатстват и по фаза 2 на по-късен етап или директно за фаза 2. Наличният бюджет ще бъде разделен по равно при всяка една крайна дата. До 10% ще бъде използван за фаза 1, 87% за фаза 2, поне 1% ще бъде отделен за дейности свързани с фаза 3. В допълнение 1% от бюджета ще бъде използван за подпомагане на обучителни дейности, подкрепящи фаза 1 и фаза 2. Освен това до 1% ще бъде използван за оценяване.

През програмния период 2016 – 2017 година, проектните предложения трябва да бъдат само по следните теми:

 1. Отворена пробивна иновационна схема
 2. Ускорено внедряване на нанотехнологии, напреднали материали и напреднало производство или обработка на технологии от МСП.
 3. Подкрепа, посветена на биотехнолигиите в МСП, затварящи празнината от лабораторията до пазара.
 4. Ангажиране на МСП в космическото изследване и развитие.
 5. Подкрепа за иновативни МСП в сектора на биотехнологиите в здравеопазването.
 6. Ускоряване на въвеждането на пазара на ИКТ решения за здравето, благосъстоянието и доброто остаряване.
 7. Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост и био-базирани сектори
 8. Подкрепяне усилията за развитие на МСП – внедряване и пазарно тестване на иновативни решения за син растеж.
 9. Стимулиране на иновационният потенциал на МСП за ниско съдържание на въглерод и система за енергийна ефективност.
 10. Иновационни изследвания на малкият бизнес за транспорт и интелигентна градска мобилност.
 11. Повишаване потенциала на малкия бизнес в областите на климатичните действия, околната среда, ресурсната ефективност и суровините.
 12. Нови бизнес модели за приобщаващи, иновативни и отразяващи общества.
 13. Ангажиране на МСП в изследвания в областта за сигурността и развитието.

Цел:

Специална подкрепа за МСП се предоставя посредством МСП инструмента, представен в работната програма 2014-2015 г., която насърчава иновационни дейности свързани с МСП, от идеята до пазара. Този инструмент осигурява подкрепа за широк спектър от иновационни дейности, като спомага за увеличаване на икономическото въздействие на резултатите от проекта. Това се осъществява чрез  фирмено и пазарно-ориентиран подход.

МСП инструментът се адресира към финансирането на нуждата от международно-ориентирани МСП и към изпълнението на високо-рискови и високо-потенциални иновационни идеи. Той има за цел, да подкрепя проекти с европейско измерение, които водят до генерални промени в начина, по който бизнеса (продукт, процеси, услуги, маркетинг и т.н) се прави. МСП инструментът ще подпомогне иновативни МСП да формират нови пазари, да създадат растеж и да постигнат висока възвръщаемост на инвестиции. Програмата е адресирана към всички видове иновативни МСП, за да може да се насърчава растеж във всички сектори.

Финансирани дейности:

 • Развиване на приложни изследвания с цел проверка на технологичната, практическа, икономическа осъществимост и приложимост на иновационната идея/концепция, която представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии). Дейностите могат да включват: оценка на риска, пазарно проучване, потребителско участие, управление на интелектуалната собственост, иновационна стратегия за развитие, търсене на партньори, приложение на концепцията.
 • Откриване на затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието чрез иновации, анализиране по време на фаза 1 и адресиране по време на фаза 2, за да увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационните дейности.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-576 Инструмент посветен на МСП 2016-2017 – Фаза 2

Краен срок: 14.04.2016; 15.06.2016; 13.10.2016

18.01.2017; 06.04.2017; 01.06.2017; 18.10.2017

Размер на гранта: 500 хил – 2.5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Описание: МСП инструментът се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за фаза 1 с намерение да кандидатстват и по фаза 2 на по-късен етап или директно за фаза 2. Наличният бюджет ще бъде разделен по равно при всяка една крайна дата. До 10% ще бъде използван за фаза 1, 87% за фаза 2, поне 1% ще бъде отделен за дейности свързани с фаза 3. В допълнение 1% от бюджета ще бъде използван за подпомагане на обучителни дейности, подкрепящи фаза 1 и фаза 2. Освен това до 1% ще бъде използван за оценяване.

През програмния период 2016 – 2017 година, проектните предложения трябва да бъдат само по следните теми:

 1. Отворена пробивна иновационна схема
 2. Ускорено внедряване на нанотехнологии, напреднали материали и напреднало производство или обработка на технологии от МСП.
 3. Подкрепа, посветена на биотехнолигиите в МСП, затварящи празнината от лабораторията до пазара.
 4. Ангажиране на МСП в космическото изследване и развитие.
 5. Подкрепа за иновативни МСП в сектора на биотехнологиите в здравеопазването.
 6. Ускоряване на въвеждането на пазара на ИКТ решения за здравето, благосъстоянието и доброто остаряване.
 7. Стимулиране на иновационния потенциал на МСП за устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост и био-базирани сектори
 8. Подкрепяне усилията за развитие на МСП – внедряване и пазарно тестване на иновативни решения за син растеж.
 9. Стимулиране на иновационният потенциал на МСП за ниско съдържание на въглерод и система за енергийна ефективност.
 10. Иновационни изследвания на малкият бизнес за транспорт и интелигентна градска мобилност.
 11. Повишаване потенциала на малкия бизнес в областите на климатичните действия, околната среда, ресурсната ефективност и суровините.
 12. Нови бизнес модели за приобщаващи, иновативни и отразяващи общества.
 13. Ангажиране на МСП в изследвания в областта за сигурността и развитието.

Цел:

Специална подкрепа за МСП се предоставя посредством МСП инструмента, представен в работната програма 2014-2015 г., която насърчава иновационни дейности свързани с МСП, от идеята до пазара. Този инструмент осигурява подкрепа за широк спектър от иновационни дейности, като спомага за увеличаване на икономическото въздействие на резултатите от проекта. Това се осъществява чрез  фирмено и пазарно-ориентиран подход.

МСП инструментът се адресира към финансирането на нуждата от международно-ориентирани МСП и към изпълнението на високо-рискови и високо-потенциални иновационни идеи. Той има за цел, да подкрепя проекти с европейско измерение, които водят до генерални промени в начина, по който бизнеса (продукт, процеси, услуги, маркетинг и т.н) се прави. МСП инструментът ще подпомогне иновативни МСП да формират нови пазари, да създадат растеж и да постигнат висока възвръщаемост на инвестиции. Програмата е адресирана към всички видове иновативни МСП, за да може да се насърчава растеж във всички сектори.

Финансирани дейности:

 • Фокус върху иновативни дейности като демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни проекти, дизайн и довеждане на иновативната идея (продукт, процес, услуга и др.) в готовност за пускане на пазара.
 • Предложението трябва да се основава на подробен бизнес план, който може да е разработен и през фаза 1.
 • Специално внимание трябва да се обърне на защитата на индустриалната собственост.
 • Кандидатите трябва да представят убедителни мерки за осигуряване на възможност за търговска експлоатация на съответния продукт, процес, услуга и т.н.
 • Проектът трябва да съдържа спецификация за крайния резултат, включително и план за реклама и разпространение.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-575 По-добър достъп до индустриални технологии разработени в чужбина 2017

Краен срок: 28.03.2017

Размер на гранта: 300 хил – 1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

Технологиите са трудно достъпни за европейските МСП, докато мултинационални компании са изправени пред по-малко предизвикателства в това отношение. Достъпа до технологии в чужбина е затруднен от несъответствието между институции и методологии за трансфер на технологии.

Ограничен брой експериментални проекти между групи от мрежовият сектор и партньори в чужбина на Enterprise Europe Network се подкрепят от грантове. Действието следва да разработва и тества нови формати, като взаимства елементи от технологическите познания и добрите  практики на мрежовите партньори в САЩ, Япония и Корея, и други страни според случая.Тази дейност трябва да подпомогне европейските МСП да повишат употребата на индустриални знания и технологии.

Финансирани дейности:

 • По-добро интегриране на задгранични партньори в сектора групи на Enterprise Europe Network. По-нататъшно развитие на методите, използвани от мрежата за сътрудничество с партньори в чужбина и по този начин осигуряване на трайно по-добър достъп до резултатите от приложните индустриални изследвания в САЩ, Япония и Корея, за европейските МСП-та.
 • От поддържаните действия, значителен брой от европейските МСП трябва да приготвят с разработчиците технологии за приложение в чужбина и евентуално, да сключват споразумения за сътрудничество.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-574 Иновативни МСП – сегментиране по протежение на жизнения цикъл и сектори (аналитични изследователски дейности) 2017

Краен срок: 28.03.2017

Размер на гранта: 300 хил – 1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

За създаването на по-високо обществено въздействие от подкрепата за иновациите, се изисква увеличаване на нейната ефективност. В близкото минало агенции за подпомагане на иновациите признават, че успешните иновации не са дело само на научни изследвания и технологично развитие, но и на нови бизнес модели, усвояването на технологии, дизайн и организационни промени. Освен това „интернационализация“ на стопанска дейност се разглежда като случай на бизнес иновация в някои страни.

Действието ще допринесе за документиране и анализиране на съществуващите и потенциалните нови подходи, за да осигури иновационна подкрепа в по-ефективен и ефикасен начин. Успешното сегментиране на иновативни МСП и клиенти на агенции за иновации – е ключова в това отношение.

Финансирани дейности:

 • Развиване на методологии за посочите сегменти в рамките на групата на иновативни МСП (включително МСП, които още не са иновативни, но имат иновационен потенциал или нужда) и описване на портфолио от мерки за подкрепа на иновациите. За тази цел предлагания проект трябва да разчита на съществуващите масиви от данни (Изследване на Иновациите в Общността [CIS] или други) или да провеждат собствени целенасочени проучвания.
 • Анализиране на  съществуващите подходи, за да се сегментират иновативни МСП и анализиране на съществуващите портфейли от мерки за подкрепа на иновациите доколко те отговарят на потребностите на важни сектори в региона.
 • Анализиране на това,  доколко инструментите за поддържане на иновациите като данъчни кредити, ваучери, субсидии са насочени към определени иновативни МСП или предоставят възможности на по-широк кръг от МСП.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-573 Партньорско обучение от иновационни агенции 2016

Краен срок: 28.04.2016

Размер на гранта: 15 хил – 50 хил евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

Агенции за подкрепа на иновациите, т.е. регионалните и националните агенции, които проектират и прилагат програми за подпомагане на иновациите за МСП, са важни посредници за иновации в бизнеса. Тяхното подпомагане е ключово в голяма степен за икономическото влияние на програмите за иновативна помощ на МСП.

По време на PRO-INNO Europe ‘INNO-Partnering Forum’ (IPF, 2009-2012) е допринесено в значителна степен за формулирането на изисквания за механизъм за постоянно обучение в подкрепа на иновации на МСП. Учебните дейности трябва да се основават на ясни методики и трябва да се определят от търсенето. Целта на това действие е да направи достъпни за национални и регионални иновационни агенции тези методики, като елементи на постоянна партньорска учебна среда, и да даде стимули на агенциите да участват по-често в обучаващите дейности.

Финансирани дейности:

 • Създаване и увеличаване на броя на иновативни агенции, ангажирани в партньорското обучение.
 • Създаване на широк спектър от нови теми и подходи в подкрепа на иновациите за МСП-та,  изследвани и разработени чрез обучаващите дейности на национални и регионални иновационни агенции. Създаване на пилотни агенции структуриране и изпълнение на програми, базирани на тези нови подходи.
 • Повишаване ефективността на услугите и удовлетворението на клиентите, чрез по-широкото използване на иновативните агенции за управление на качеството.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-572 МСП за социални иновации – Платформа за предизвикателства 2016

Краен срок: 28.04.2016

Размер на гранта: 3.5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

Твърде много обществени предизвикателства остават без решения, докато твърде малко МСП участват в социални иновации. Предложението има за цел да стимулира повече МСП да се възползват от възможности за иновации, произтичащи от социални потребности или обществени предизвикателства, и да разработят по-нататъшни решения на тези, в партньорство със социалните предприятия.

Финансирани дейности:

 • Повишаване на ангажираността на МСП в сферата на социалните иновации, като по този начин да се намерят нови пазари, да  се създадат нови работни места или да се тестват нови бизнес модели и модели за растеж.
 • Неудовлетворени социални потребности или обществени предизвикателства да намерят решения, чрез иновации.
 • Създаване на конкретни връзки и допълнителни възможности за бизнес между социалните предприятия и други МСП.
 • Повишаване на ангажираността на бизнес посредници, инкубатори и инвеститори в областта на социалните иновации
 • Подкрепа на социални предприятия и справяне с техните специфични предизвикателства.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-571 Технологични услуги за ускоряване на усвояването на авангардни производствени технологии за чиста продукция при производствени МСП 2016

Краен срок: 30.06.2016

Размер на гранта: 4.9 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Прогнозни проучвания показват, че масивната интеграция на напредналото производство ще измести след няколко години много от настоящите традиционни производствени процеси. За да останат конкурентоспособни, производствените МСП ще трябва все повече да разчитат на авангардните производствени технологии за чисто производство. Тези технологии дават възможност за развитието на нови производствени процеси, но също така и подобряват производството на съществуващите продукти чрез намаляване на производствените разходи, зависимостта от сурови материали и потреблението на енергия. Същевременно ще допринесе и за намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда чрез намаляване на генерирането на отпадъци и замърсяване.

Финансирани дейности:

Дейности и мерки за постигане на дългосрочната устойчивост на схемата, включително управлението и разпространение. Това включва разработването на бизнес план. Насърчава се сътрудничеството с националните и регионални органи, отговарящи за програмите за подпомагане на иновациите.

Предложенията следва да обхващат авангардните производствени технологии за чисто производство. Това може да включва авангардните производствени технологии, които позволяват намалена енергия, материали и вода. Допустимо е финансирането и на технологии, които намаляват отпадъците и емисиите, използването и повторно използване на възстановени и рециклирани материали, биомаса и други възобновяеми суровини, производството на модулни продукти и по-лесно разглобяване и разделяне на отпадъци , както и технологии за контрол на процеса.

Предложителите са насърчавани да поддържат връзка с Enterprise Europe Network и клъстерни организации, по-специално за дейности по разпространение и идентификация на произвеждащите МСП с голям потенциал и желание да приемат новаторски напреднали производствени решения за чисто производство.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-570 Сътрудник по иновации за европейски МСП-та – пилотен проект 2016

Краен срок: 30.06.2016

Размер на гранта: 80 хил – 150 хил евро на проект

Интензитет на гранта: 100%

Цел:

Липсата на достъп до умения, най-нови познания и капацитет да управляват иновационните процеси ефективно, са идентифицирани като основни пречки за иновации в МСП сектора. Индивидуалните МСП са в неравностойно положение, тъй като те не разполагат с мрежа от контакти в цяла Европа и не са добре известни марки като големите предприятия. Програми за мобилност в подкрепа на предприятия в набирането на опит показват високо ниво на удовлетвореност и възвръщаемост на инвестициите. Тъй като тази методология не се използва в момента на европейско ниво, такъв подход ще бъде разработен и тестван чрез тази пилотна програма. Това допълва Marie Skłodowska Curie действията (MSCA), които са фокусирани върху развитието на кариери в изследванията, чрез предоставяне на възможности за допълнителна работа за опитни изследователи в иновативни МСП.

МСП ще назначават за 12 месеца сътрудник, който да идентифицира потенциала на тяхната иновативна идея и да я превърне (или не) в изследователски проект. През тези 12 месеца работа, всеки сътрудник трябва да участва в базово обучителна програма за индустриални иновации и бизнес мениджмънт. Също така, по време на този период, МСП ще получават финансова помощ да проведат тренировъчен план и план за развитие специално насочем към сътрудника, за да го направят напълно оперативен в предприятието.

Финансирани дейности:

 • Желание за придобиване на необходимите умения за трансформиране на една идея в иновативна стратегия на МСП.
 • Подпомагане на иновативни МСП, за да преодолеят предизвикателства, чрез транснационален механизъм за мобилност, и да повиши техният иновационен потенциал.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

SMEh-569 Подпомагане на клъстерни проекти с цел създаване на нови вериги на добавена стойност 2016

Краен срок: 06.04.2016; 08.09.2016

Размер на гранта: 2.5 млн – 5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Да се развиват нови междукултурни индустриални и качествени връзки в целия ЕС, посредством използване на иновативния потенциал на МСП. Реиндустриализацията на ЕС трябва да се фокусира върху развитието в дългосрочен план на конкурентоспособни и качествени стоки в международен аспект и изискват комбиниране на различни компетенции и иновативни решения. В това отношение потенциалът на клъстери, които представляват благоприятни екосистеми за иновации, трябва да бъде използван по-добре. Трябва да бъдат насърчавани трансграничното и междусекторно сътрудничество, иновациите и предприемачество. Иновационните играчи, особено МСП, с взаимно подсилващи се компетенции, трябва да бъдат подкрепени с оглед на създаването на нови вериги на добавена стойност, които насърчават развитието на развиващите се индустрии в Европа.

Финансирани дейности:

Увеличаване на индустриалното лидерство в ЕС, посредством въвеждане на иновативни решения за МСП.

Развитието на регионални интелигентни стратегии, чрез изграждане на нови индустриални вериги на добавена стойност.

Иновативно развитие на МСП чрез подобрени и нови продукти, процеси и услуги, маркетингови и организационни методи.

Създаване на иновативни нови партньорства, които ще се развиват в бъдеще и ще допринесат за по-голямо влияние върху бизнеса.

Области на действие: Изследвания, иновации

Допустими кандидати: малки и средни предприятия

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-567 Употребяване на отпадната топлина в индустриални системи (Устойчиви преработвателни отрасли чрез ресурсна и енергийна ефективност – Публични частни партньорства) 2016

Краен срок: 19.01.2017

Размер на гранта: 4 млн – 5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Намаляване на изгубеното количество вложена енергия под формата на отпадна топлина  от газообразни или течни потоци и потоци от твърди частици. За това е необходимо проектиране, изграждане, тестване и демонстрация на нови процеси/компоненти или иновативно адаптиране на съществуващи решения за възстановяване на отпадната енергия в големи индустриални системи.

Финансирани дейности:

Запазване на основната енергия по по-ефективен начин чрез повторното изполване на отпадъчна и остатъчна топлина. За тази цел са необходими действия по подобряването на енергийната ефективност на големи индустриални системи като се проектират рентабилни индустриални решения, основаващи се на иновативни технологии за възстановяване на отпадната топлина или на иновативна адаптация на вече съществуващи решения за възстановяване на отпадъчната топлина. Финансираните действия или трябва да предлагат иновативни технологии за ефикасно възстановяване на отпадна топлина в големи индустриални системи, или иновативни решение за енергийна симбиоза между промишлените отрасли или фабрики, за да се валоризира отпадна и остатъчна топлина. Действията трябва да се отнасят до възстановяване на отпадната топлина от потоци в индустриалните процеси (напр. отпадъчни потоци, вторични продукти, междинни продукти) или от потоците излишна топлина, като тази отпадна топлина трябва да бъде трансформирана в полезни форми на енергия, включително и в производството на технически газове (напр. кислород, водород), които да бъдат изполвани в самите индустриални процеси или да бъдат експортирани като вторични продукти.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-566 Ефективно прилаганe на европейското законодателство в областта на продуктовата ефективност 2016

Краен срок: 15.09.2016; 07.06. 2017

Размер на гранта: 1 млн – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Засилване на дейностите по надзора на пазара за постигане на пълното прилагане на съюзното законодателство в областта на продуктовата ефективност до 2020г. като един от приносите за постигането на целите, поставени от ЕС в областта на енергийната ефективност.

Финансирани дейности:

Съвместни надзорни дейности, които се фокусират върху постепенното формиране на мониторинг, верификация и изпълнение на политиката на ЕС за продукти, свързани с енергопотреблението и по-конкретно за тези продукти, които притежават най-голям потенциал за икономия на енергия (напр. електрически мотори, съоръжения за водно и пространствено отопление и охлаждане, осветление) или тези продукти, които са предмет на регулация на нови правила и представляват нови предизвикателства пред пазарния надзор (напр. енерггийни трансформатори, големи индустриални продукти, хладилна и климатична техника).

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-565 Строителни умения 2016

Краен срок: 15.09.2016; 07.06. 2017

Размер на гранта: 0.5 млн – 1 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Подобряване на уменията на професионалисти и работници от средното и експертно ниво в работната йерархия в областта на устойчивото енергийно ефективно строителство с цел увеличаването на броя на квалифицираните заети лица в строителния сектор (проектанти, архитекти, инжинери, техници, строителни работници, включително и чираци и др.), като се поставя особен акцент върху участието на МСП. Добре квалифицираната работна сила в строителната индустрия е необходима за подобряване на цялостното качество на ремонтните дейности и на новото строителство, да се увеличи техния брой, да се осигури подходящо взаимодействие между различните професии и занаяти и с крайната цел да се постигнат енергийните и климатични цели на ЕС.

Финансирани дейности:

Повишаване на качеството чрез организирането на обширни тренировъчни програми за повишаване квалификацията, като се обръща внимание и на координационните и съпътстващи мерки по тези програми (напр. планове за акредитиране, сертификация, взаимно признаване, стимулиране на участието на занаятчии, поддържане на устойчив характер на програмите).

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-564 Намаляване на разходите на сградите с почти нулево потребление на енергия (СПНПЕ) 2016

Краен срок: 15.09.2016

Размер на гранта: 1 млн – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

 • Широко приложение и разпространение на рентабилни начини за разработване на СПНПЕ в изпълнение на чл. 9 от Директивата относно енергийните характеристики на сградите (до 2020г. всички нови сгради трябва да бъдат СПНПЕ).
 • Измеримо намаляване на разходите, свързани със строеж на СПНПЕ в сравнение със сегашните разходи за една нова конвенционална сграда.
 • Измерима почти нулева енергийна консумация и почти нулево въздействие на използваните материали върху целия жизнен цикъл на сградата.
 • Демонстриране на съпътстващите ползи, които могат да окажат въздействие върху стойността на сградата като недвижимия имот, както и върху стандартите за обитаване на тази сграда.

Финансирани дейности:

Намаляване на разходите за проектиране и конструиране на нови СПНПЕ, за да се увеличи тяхната разпространеност. Изследване на начина, по който могат да бъдат постигнати по-добри характерстики от тези на СПНПЕ, като в същото време се поддържа пълен фокус върху намаляване на разходите. Изследване на рентабилните начини за включване в СПНПЕ на елементи, произвеждащи възобновяема енергия. Изследване и контрол на планове за подобряване на опитността на крайния потребител с тези сгради и планове, които биха допринесли за по-широкото възприемане от обществото на необходимостта от намаляване на енергийното потребление в сградите.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-563 Преодоляване на пазарните ограничения и стимулиране на извършването на пълен ремонт на сгради 2016

Краен срок: 15.09.2016; 07.06. 2017

Размер на гранта: 1 млн – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Преодоляване на регулаторни и нерегулаторни ограничения (напр. разнообразие и фрагментация в рамките на веригата на сградната ефективност; неефектвни и сложни ремонтни дейности; липса на проекти за цялостни ремонти; ниско ниво на развитие и на броя предложени финансови пакети и стимули (напр кредити), с което да се подпомогнат ремонтните дейности в съществуващия сграден фонд и по тизи начин да се постигнат заложените в стратегията „Европа 2020“ цели за енергийната ефективност (подобряване на енергийните характеристики, увеличаване на броя ремонти от 1,2% до минимум 2-3% годишно).

Финансирани дейности:

Преодоляване на пазарните ограничения за осъществяване на цялостно обновление и ремонтни дейности в рамките на веригата на ефективност. Предмет на ремонтиране може да бъде всеки тип сграда (публична, частна, жилищна или нежилищна), но акцентът трябва да е върху осъществяването на пълен ремонт (с което с най-малко 60% да се понижи енергийната консумация в сравнение с периода преди ремонта) или да се цели изграждането на сгради с почти нулево енергийно потребление.

Проектите трябва да засягат поне две от следните опции на действие (неизчерпателен списък):

 • Подкрепа на потребителите
 • Подпомагане при изпълнението на указанията за осъществяването на ремонтни дейности, разработени в резултат от Директивата относно енергийните характеристики на сградите и Директивата за енергийна ефективност
 • Адресиране на несъответствието между замислените и реалните енергийни характеристики; насърчаване на въвеждането на стандарти за надеждни енергийни характеристики, планове за качество на сертификацията и етикирането.
 • Нарастване на боря на проведените цялостни ремонти посредством:
  • Решения, които предлагат достъпни цялостни ремонти на голям брой индивидуални потребители (напр. собственици или крайни потребители) и/или
  • Цел на ремонтните дейности да бъдат големи групи от сградни единици, за да се намалят разходите.
 • Насърчаване на използването на съществуващите финансови механизми, инструменти и иновативни биснес модели с цел справяне с пазарните провали, особено разделените стимули

Проектите трябва да се основават на предишен опит в областта, включително на резултати от проектите по „Интелигентна енергия за Европа“ (Intelligent Energy Europe)

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-562 Ангажиране и активиране на публичните власти 2016

Краен срок: 15.09.2016; 07.06.2017

Размер на гранта: 1 млн – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Свързване на публичните органи на национално, регионално и местно ниво чрез ефективно многостепенно управление като своеобразен двигател на процеса на ориентиране на пазара към ефикасни енергийни системи, сгради, продукти, услуги, както и към стимулиране на поведение на широката общественост, ориентирано към стратегии за енергийна ефективност.

Финансирани дейности:

А) Действия по привличането на публичната власт – отворени от 2016г

Действия, демонстриращи иновативен подход в предоставянето на възможности на публичните органи да засилят ролята си в развитието, финансирането и прилагането на амбициозни планове и мерки за устойчива енергия в сектори с висок потенциал за намаляване на енергийната консумация като сгради, индустриална и градска мобилност, като в същото време се взема предвид и съответните правила относно критериите за качеството на вътрешната среда.

Фокус върху една от следните предмети на дейност:

 • Увеличаване на капацитета на държавите-членки да изпълнят задълженията си по Директивата за енергийна ефективност, Директивата относно енергийните характеристики на сградите, Директивите за екодизайн и етикиране (напр. контрол върху напредъка и политиките за енергийната ефективност)
 • Иновативни начини по допускането на обществено участие в енергийния преход, развивайки връзки между органите на публична власт и гражданското общество
 • Подкрепа към публичната власт в насърчаването на интегрирано енергийно планиране, планиране на транспортната мобилност и на ползването на земеделска земя на местно ниво
 • Подкрепа на публичната власт в насърчаването на многостепенното управление, свързвайки месното, регионалното и националното ниво на управление за постигането на интегрирано устойчиво енергийно планиране
 • Засилване и създаване на подходящи структури за разгръщане на проекти за управление на качеството и сертифицирането на енергийна ефективност/възобновяема енергия, предназначени за общини, както и създаване на структури за поощряване на сътрудничеството между операторите на проектите за привличане на по-голям брой общини към тях
 • Разработване на финансови стратегии за капитало-интензивни технологии за отопление и охлаждане (напр. термопомпи).

Б) Взаимна размяна на добри практики межу публичните органи – засилване на способността на органите на публична власт да спомогнат за осъществяване на енергийния преход – отворено през 2016/2017.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-560 Промяна на поведението към енергийна ефективност чрез Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 2016

Краен срок: 19.01.2017

Размер на гранта: 1 млн – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Доказване, че предприетите решения дават добра възвращаемост на инвестициите чрез спестяване на енергия, даване на по-голяма достъпност на данните за енергийнaта консумация на потребителите и определени трети страни и доказване, че спестяването на енергия може да бъде постигнато без компромиси по отношение на комфорта.  Основната цел е да се докаже, че решения, базирани на ИКТ могат да допринесат за спестяването на енергия като мотивират и подкрепят промяна в поведението на крайните енергийни потребители.

Финансирани дейности:

Фокус върху развитието на иновативни, удобни за потребителите дигитални инструменти и услуги, които ползват енергийната информация, генерирарана от крайния потребител или прихваната от монтирани в дома съоръжения (напр. интелигенти измервателни уреди, дистанционни измерватели на температура, интелигентни устройства) в комбинация с интелигентни контроли и автоматизация, за да се засили значително енергийната ефективност, като се опосреди промяна в поведението на потребителите с вземането на информирани решения. Решенията трябва да се фокусират върху даването на възможност на потребителите (собственици или управители на сгради, живущии, жилищни асоциации и др) да участват и да си сътрудничат в постигането на енергийна икономия, както и да им позволяват да предприемат различни мерки и средства за управлението на собствените си енергийни нужди в дългосрочен план.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-559 Включването на частните потребители към устойчиви енергийни планове 2016

Краен срок: 15.09.2016; 07.06. 2017

Размер на гранта: 1 млн – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Потребителите трябва да бъдат разглеждани като възлов елемент от енергийната система и като такива е необходимо да се превърнат в активни пазарни играчи. Бъдещият частен потребител трябва да бъде не само по-запознат, активен, енергийно обезпечен, но и своеобразен просуматор (бъдещ потребител, който участва в изготвянето на дизайна, проекта, производството и развитието на даден продукт или услуга), произвеждащ енергия за собствена консумация. Необходими са действия в посока постигането на промяна в поведението на потребителите с оглед вземането на по-устойчиви решения в енергийната област.

Намаляване на т.нар „енергийна бедност“, от която страдат повече от 50 милиона европейци чрез постигането на по-голяма енергийна ефективност, икономия на енергия и увеличена употреба на енергия от възобновяеми източници, произведена на местно равнище.

Финансирани дейности:

Действия, стимулиращи промяна в поведението на потребителите по отношение на устойчивата енергия, които имат за резултат намалена енергийна консумация в сградите, отоплителни/охладителни системи и/или устройства. Фокус върху ясно определени целеви групи от частни потребители (индивиди или колективи) чрез пазарна сегментация. Трябва да бъдат включени едно или повече от следните действия, които:

 • Дават възможност и улесняват превръщането на потребителите в просуматори или формирането на потребителски групи/ потребителски кооперативи (ориентирани към енергийна ефективност и/или възобновяема енергия, съхранение на енергия)
 • Подкрепа за ясно определени групи от уязвими потребители по отношение на „енергийната бедност“, като се благоприятства възприемането на по-устойчиво енергийно поведение и решения на ежедневно ниво, включително и постигането на структурни промени в националните политики за конкретното разрешаване на проблема с енергийната бедност и трасфер на най-добри практики за активното ангажиране на уязвимите потребители.
 • Благоприятстват по-широкото разгръщане и усвояване от потребителите на съществуващи ИКТ (информационни и комуникационни технологии) решения, които осигуряват енергийна ефективност и информация относно енергийната консумация и разходи
 • Подпомагат потребителите за по-лесното разбиране на сметките за енергия, което да доведе до намаляне на енергийната консумация
 • Създаване на по-добри инструменти за подобряване на разбирането на потребителите и за насочване на покупателните решения към продукти с по-висока ефективност, като по този начин се осигурява висока производителност в областите от значение за здравеопазването без допълнително въздействие върху околната среда
 • Извличане на поуки от пазарната динамика като средства за обслужване на политически цели, свързани с преразглеждане на съществущо и създаване на по-добро законодателство.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

EEh-557 Нови отоплителни и охладителни решения, използващи източници на топлинна енергия с нисък клас 2016

Краен срок: (21.01.2016); 19.01.2017

Размер на гранта: 3 млн – 4 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Увеличение на дела на енергийни източници с ниска стойност за сметка на тези с висока стойност в задоволяването на отоплителните и охладителните нужди чрез използването на ниско енергийни системи (системи, които използват отоплителни и охладителни източници за достигане на температурни нива близки до тези на стайната температура).

Повишаване на качеството на технологиите, използващи ниско-/умерено-температурни ресурси.

Финансирани дейности:

Действия за развитие, доказване, валидиране и подобряване на цялостната ефикасност на:

 • Технологии, подходящи за употребата на ниско-енергийни източници (остатъчни и възобновяеми източници на топлинна енергия) в системи с ниска ексергия (енергийна наличност) за отопление и охлаждане.
 • Технологии за употребата на много ниско- и умерено-температурни ресурси, за да се генерира полезна енергия за отопление и охлаждане и ако е подходящо – електричество).

Едната или двете от горепосочените области трябва да бъдат включени в проектите.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-550 Инициатива за европейска биологичен мониторинг на човека 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта: 50 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Целта е да се създаде Европейска съвместна програма за мониторинг и оценка на човешките научни реакции към химикали и потенциалните последици за здравето в Европа въз основа на предишни дейности, предприети на равнище ЕС и на национално равнище.

Съвместната програма трябва да бъде структурирана в три основни компонента:

 • платформа за осигуряване на подкрепа в областта  на вземане на проби и аналитична работа от страна на компетентните национални лаборатории и инфраструктура за данни;
 • изследователска програма, за да се оцени въздействието на химични продукти върху здравето на човека;
 • дейността да се фокусира върху превръщането  на програмните резултати в политиката.

Тази Европейска инициатива за биологичен мониторинг на човека (EHBMI) трябва:

 • да се постигне чрез координиране на инициативи за човешкия биомониторинг на национално и европейско равнище, със специален акцент върху връзката между научните изследвания при провеждането на политиките, основана на доказателства.
 • да постигне изграждане на европейски постижения в областта и насърчаване на  изграждането на капацитет и разпространение на най-добри практики.
 • да предостави платформа, чрез която могат да бъдат достъпни хармонизирани и потвърдени  данни и информация, събрани на национално ниво.
 • да се получи подкрепа на научните изследвания и иновациите по различни начини (например чрез подобряване на свързаните с тях методи и процедури – вземане на проби, анализ на проба, анализ на данни и управление на данни), по-добро разбиране на въздействието на  влиянията върху човешкото здраве (например ефект на  биомаркери и  установяване на съответствието между нивата на биомаркери и рискове за здравето

 

Финансирани дейности:

 • Координиране  на инициативи за човешкия биологичен мониторинг в Европа и  на национално равнище, както и разпространението на най-добри практики и изграждане на капацитет.
 • Дейности за напредъка на разбирането на естеството и степента на  влияние на химикали от гражданите на ЕС във всички възрасти, включително и работници, както и потенциалните рискове за здравето, които водят до по-добра защита на здравето на гражданите на ЕС.
 • Създаването на силна доказателствена основа на сравними и валидирани данни за експозицияи за здравето. Отзвук на политики на равнище ЕС и на национално равнище, основани на доказателства, на базата на регламент, оценка на риска и управление, като в същото време е необходим подходящ баланс с конкурентоспособността на промишлеността.
 • Подготовка за евентуално публично-частно партньорство, съгласно член 185 от Договора.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-549 Работа  по оптимизиране на използването на населението и пациентски групи на равнище ЕС 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта:  от 8 млн евро до 10 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Предложенията следва да са насочени към оптимизиране на използването  на кохорти чрез обединяване на национални и / или европейски кохорти с общи научни интереси (например  деца, майки, възрастни, раждания, пол и т.н.) и  чрез иззползване  на новите технологии (например информационни и комуникационни технологии, социални платформи и т.н.) , както и  нов тип данни (например географски, генетични, записи  на електронно здравеопазване и т.н.). Въз основа на тези кохорти, използващи една всеобхватна стратегия за интеграция е необходимо да се улесни хипотезата за  задвижване на изследвания, обмен на данни, хармонизиране и анализи. Предложения следва да предоставят разширени ресурси и знания за здравни и болестни детерминанти, поява и протичане на заболявания (включително аспекти на съпътстващи заболявания и / или инфекции), клинични изследвания, изследвания на общественото здраве и социално-икономически изследвания. Взаимодействието със съответните съществуващи европейски инфраструктури и допълнителни сътрудничества със съответните международни инициативи са насърчавани. Предложенията следва да се ангажират и със съответните международни / национални / регионални власти и да гарантират, че констатациите са изпълнени и преведени  в здравната политика.

Финансирани дейности:

 • Да бъдат направени основни концептуални, методологични и аналитични стъпки за  кохортните  групи и тяхното ефективно използване.
 • Принос за предоставяне на нова информация относно грижата за здравето, появата и протичането на заболявания, или стратификация на населението, с цел да се  установи диагноза или да се оптимизира профилактика и лечение.
 • Осигуряване на доказателствената база за развитието на политическите стратегии за превенция, ранна диагностика, лечение, икономика на здравеопазването, както и преодоляване на неравенствата в здравеопазването. Където е уместно, следва да се включат и доказателства за икономическа оценка на интервенциите.
 • Оптимизиране  на  използването на кохорти от населението в определянето / подобряване на клиничната практика и политика на общественото здраве.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-548 Multi omics за персонализирани терапии, насочени към заболявания на имунната система 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта:  от 12 млн евро до 16 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Обхватът на тази тема е да се интегрират и да се  използват висококачествено геном, епигеоном, протеомен, метаболом,  микробиом данни, получени чрез широкомащабни международни инициативи с иновативни изображения, функционални и структурни данни и  данни за начин на живот /   околна среда, комбинирани  с  ориентиран към болестта функционален анализ, който  да допринесе за разбирането на здравето и болестта с крайна цел избиране на съответните биомаркери за клинична проверка, която ще доведе до разработването на нови терапии, насочени към лечение на  заболявания на имунната система. Предложенията трябва да се основават на данни от IHEC и когато е уместно на данни от други международни инициативи. Предложенията трябва да са насочени към съответните етични последици, да вземат предвид полови различия и да  включват раздел за управление на данни от изследвания. Необходимо е международно сътрудничество. Предложенията за  редките заболявания на имунната система не са в обхвата на това действие.

Финансирани дейности:

 • Превод на  големи данни и основни изследователски резултати в клинични приложения.
 • Принос при  използване на данни от IHEC и когато е целесъобразно на данни от други международни инициативи.
 • Идентифициране и подбор на нови биомаркери за клинично валидиране в стратифицирани групи пациенти.
 • Разработване на нови целеви терапии за заболявания на имунната система с висока степен на разпространение.
 • В съответствие със стратегията на Съюза за международно сътрудничество в предложения за изследвания и иновации, следва да се създаде стратегическа синергия  между учените в различните дисциплини и  сектори  по целия свят.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-547 Внедряване на резултатите от изследователските дейности в областта на здравето по Рамкова програма 7 и Хоризонт 2020 – 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта:  от 1 млн евро до 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Разработване на европейски уеб базар, съотнесен към всички видове иновации като патенти, възможности за лицензиране, прототипи, продукти, технологии и услуги с потенциал за бъдещо ползване  и / или комерсализация, генерирани от FP7 Health и Horizon2020. Предложението трябва подробно да акцентира върху това как ще се стимулират научните среди, малките и средните предприятия и секторът на здравеопазването като цяло, за да се осигури широка употребаи подхранване на пазара на Европа. Сред основните цели е осигуряване на последователен подход и съгласуваност между иновационните доставчици и иновационните разработчици.

Финансирани дейности:

 • развитие на установен иновационен пазар и предимно насърчаване на на резултати от FP7 Health и Horizon2020.
 • въздействие на пазара за стимулиране на входящата и изходяща лицензионна дейност от Офиси за технологичен трансфер, малки и средни предприятия и големи фармацевтични компании.
 • иновативни устойчиви бизнес модели, които да популяризират пазара  по отношение на малките и средни предприятия.
 • генериране  и популяризиране на научни открития, както и консултации за възможните стратегии с добавена стойност.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-543 Стандартизация на предваритените и аналитичните процедури за ин витро диагностика в персонализираната медицина 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта:  2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Предоставяне на качествени общоевропейски схеми и насоки за предварителни аналитични процедури-събирането на проби, товарене, транспортиране, обработка и съхранение на клинични проби и / или хармонизиране и осигуряване на качеството на диагностичната практика. Предложението следва да допринесе за акредитация и сертификация, както и участие  в дейностите по стандартизация на европейско равнище. Взаимодействия с Европейската програма по метрология за иновации и научни изследвания (EMPIR) следва да се считат за подходящи. Резултатите могат да бъдат координация на утвърдителни проучвания, оценка на резултатите от метода на валидации, обучение, консултиране, процедури и насоки за качество.

Финансирани дейности:

 • Хармонизация и осигуряване на качеството на ин витро „диагностични“ процедури за диагностициране на болестта, разделение  на пациентите и / или прогнозиране на изхода от заболяването води до по-добри клинични решения и  ползи за пациентите.
 • Принос към устойчивостта на здравните системи чрез намаляване на броя на диагностични грешки.
 • Растеж и полза за европейската диагностична индустрия, по-специално за малките и средни предприятия.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-540 Към ERANET за изграждане на устойчиви и еластични модели в системата на здравеопазване 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта:  1 млн  – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

За да проправи пътя към съвестните  съфинансиращи действия  на ERA-NET за изграждане на устойчиви и  гъвкави модели на здравните системи, тази координираща и подкрепяща дейност  ще разработи структурирана система за обмен на информация между финансиращи институции за научни изследвания на публичното здраве и други заинтересовани органи както и академичните среди, за да се установи взаимодействие и избягване на дублирането. Това допълнително ще улесни разработването на програма за стратегически изследвания, като се вземат предвид разнообразието, което съществува в рамките на Европа. Тази програма ще повиши ефективността, ще осъществи научно-технологични или социално-икономически цели, подкрепени с подходящ анализ. Това действие предполага подготовка и организиране на срещи, както и подкрепа за обмен на информация със съответните заинтересовани лица и  обществени групи като цяло. Предложеното действие следва да осигури широка географска представителност на европейските страни.

Финансирани дейности:

 • Изграждане на допирните точки в събирането на съществуващите знания както  в последните проучвания на ЕС, така и в тези  на национално равнище, като по този начин се гарантира по-добро използване на ограничените ресурси.
 • Идентификация на общи изследователски приоритети и потребности от научни изследвания, като се вземе под внимание развитието на международно ниво, когато е уместно.
 • Разработване и съгласуване на националните и регионалните планове.
 • Споделянето на данни, метаданни, знания и най-добри практики.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-539 Към глобализацията на Инициативата за съвместно планиране  за антимикробната резистентност 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта:  1 млн  – 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

 • Разширяване на  възможностите на Инициативата за съвместно планиране на антимикробната резистентност  за  държавите-членки, които все още не участват в инициативата. За тази цел, предложението трябва да посвети ресурси за разработване на стратегия за привличане и повишаване на осведомеността на държавите-членки на ЕС, където тя липсва. Това трябва да включва идентификация на наличните национални научноизследователски и иновационни ресурси в областта на антимикробната резистентност.
 • Привличане на световните капацитети към Инициативата за съвместно планиране на антимикробната резистентност  и посвещаване на  ресурси за изпълнение на нейната  глобална стратегия.

Финансирани дейности:

 • Повишаване на осведомеността и разработването на стратегия за привличане на страни извън ЕС, за да се присъединят към инициативата включително страни с  ниски и средни доходи.
 • Разработване и прилагане на настоящите и нови стратегии за по-нататъшна координация на националните планове за действие,  научноизследователски програми и дейности и по-специално за усвояването на  стратегиите и политиките към Инициативата за съвместно планиране на антимикробната резистентност на национално ниво
 • Осигуряване на иновативни стратегии за създаването на инфраструктура и инструменти за улесняване на по-бързото усвояване на данни и методики за изследване на антимикробната резистентност в ЕС и извън него
 • Улесняване на изграждането на мрежи на промишлени и академични експерти, за да се  даде тласък на индустриалните иновации в областта на антимикробните научни изследвания в Европа в сътрудничество с Международния институт по мениджмънт.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Hh-537 Координиране на изследвания за персонализираната медицина 2016

Краен срок: 13.04.2016

Размер на гранта: 2 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Подкрепа за развитието и дейността на европейска платформа за сътрудничество между спонсорите на научни изследвания за персонализирана медицина въз основа на Модела за международен консорциум ( например Консорциум за международните редки заболявани). Платформата трябва да координира изследователски и иновационни дейности в различните държави и региони. Следва да насърчава интердисциплинарен подход към персонализираната медицина при активно участие на съответните заинтересовани страни. Трябва да се разработят политики и  насоки, целящи да ускорят разработването и прилагането на персонализираната медицина (насочени към  и свързани с политически, икономически и социално-културни фактори). Платформата трябва да се стреми да създаде синергия с текущите дейности на европейско и национално равнище (например научноизследователски инфраструктури). Освен това е необходимо да се проучи най-доброто използване на средствата при реализирането на персонализираната медицина. Необходимо е активно да се  разпространяват информация и примери за най-добри практики и да се  допринесе за повишаване на осведомеността в медицинските професии (ускоряване на преструктурирането на учебните планове) и сред широката общественост. Предложението следва да проучи възможности за дългосрочна устойчивост.

Финансирани дейности:

 • Подобрена координация между и в рамките на регионални, национални и общоевропейски програми и инициативи за финансиране на изследвания.
 • По-бързо развитие на подходите на персонализираната медицина чрез разработването на рамки за изследователски приоритети, политики и насоки, целящи ускоряване на научните изследвания и внедряване на усилия.
 • Разработване на рамка за обвързване на установените научноизследователски усилия, платформи, инфраструктури като биобанки или бази данни, изграждане на синергия между текущи дейности.
 • Повишен обмен на информация между сектори и научни дисциплини.
 • Разработване на подходи за повишена обществена осведоменост и разбиране на персонализираната медицина сред обществеността и медицинските професии.
 • По-добро усвояване  на средствата при осъществяване на персонализираната медицина.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-536 Системи за диверсификация на културите за доставка на храни, фуражи, индустриални продукти и екосистемните услуги – от ползи за стопанствата до организация на веригите на добавена стойност 2016

Краен срок: (17.02.2016) ; 13.09.2016

Размер на гранта: 10 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Времевата и простратенствена диверсификация на култури чрез ротация и съчетаване, които позволяват нискоресурсни агрономически практики са водещи в ефективно използване на ресурсите в земеделските системи. Те могат да едновременно да произвеждат храна, фураж, промишлени продукти (напр. биоенергия, биоматериали, биохимикали) и други екосистемни услуги. Тези диверсифицирани и нискоресурсни земеделски системи ще се появят, ако са показали ясни ползи за земеделските производители и обществото и ако индустриите надолу по веригата са добре организирани.

Финансирани дейности:

Предложенията следва да включват полеви експерименти на диверсифицирани системи от култури с различни видове, нископроизводителни агрономически практики в конвенционални и / или органични сектори, както и локации в Европа в продължение на няколко години. Предложенията трябва да изследват разнообразяването на културите чрез отглеждане на различни видове култури на една и съща земя в последователни периоди на развитие (т.е. ротация) и в рамките на вегетация (т.е. множествено отглеждане), и отглеждането на различни видове в близост до същото поле. Предложенията трябва да са насочени към всяка от тези дейности (ротации, множествено отглеждани и междинни култури) използвайки или само едногодишни култури (обхват А) или едногодишни и многогодишни култури (обхват Б). Предложенията следва да разглеждат дейности по подобряване на техниката за нископроизводителни агрономически практики и събиране на реколтата. Технически, икономически, социални и екологични оценки на изследваните диверсифицирани системи следва да се извършват на ниво стопанство.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-535 Водни стопанства – подобряване на земеделието и неговото въздействие върху снабдяването с питейна вода 2016

Краен срок: (17.02.2016) ; 13.09.2016

Размер на гранта: 5 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Селското стопанство е най-големият източник на пестициди и замърсяване с нитрати в европейските сладките води. Качеството на питейната вода, както и нивото и разходите за преработка преди консумация зависи до голяма степен от качеството на подпочвените и повърхностни води. Това е и една от причината Рамковата директива за водите (РДВ), свързана с Директивата за питейната вода да поставят акцент върху опазването им. Дифузното замърсяване на водните източници от пестициди и торове, използвани в селскостопанските системи е залегнало с различна степен на успех в настоящите политически инструменти, но все още съществува пречка за постигането на целите на РДВ. Осъществяването на мониторинг върху замърсяването се оказва предизвикателство поради високия брой на регистрираните пестициди, разходите за анализи и необходимостта пробите да се вземат в различни метеорологични условия. Необходими са подходящи инструменти за наблюдение и вземане на решения за да бъдат разработени и интегрирани модели за управление, които да запазят качеството на питейните водни ресурси.

Финансирани дейности:

Проучвания, идентифициращи добри практики в областта на управлението на питейната вода, включващи подобрени селскостопански системи и управление на земеползването; изследване на почвено-климатични условия, уязвимите зони с различни видове системи на земеделие, по-големи и по-малки площи за събиране на вода, включително в селските и градските райони. Анализ на ефективността на различните мерки за смекчаване на дифузното замърсяване от селскостопански източници. Анализ на ефективността на мерките за намаляне на риска и анализ на разходите и ползите за обществото и заинтересованите лица от идентифицираните превантивни и лечебни възможности за доставка на висококачествена питейна вода.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-534 Консолидирана политическа рамка и управленски модели за взаимодействие в рамките на отношенията между градските и селските райони 2016

Краен срок: (17.02.2016) ; 13.09.2016

Размер на гранта: 6 млн евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Нарастващата урбанизация и трансформацията на селските икономики и общности създава нови видове взаимодействия и зависимости между градските и селските райони, към които политиките и управленските подходи трябва да се адаптират. Консолидирани доказателства са необходими, за да се оцени влиянието на тези взаимодействия върху потенциала за растеж на селските райони (към който има все по-голям интерес в световен мащаб) и да се установи доколко връзките и зависимостите между градските и селските дейности влияят върху създаването на добавена стойност и нови работни места. Последните проучвания са извели доказателства, че добре функциониращите връзки между градските и селските райони могат да доведат до по-високи темпове на растеж. Те могат също така да предоставят по-устойчиви, интегрирани и приобщаващи форми на развитие, базирани на местни активи и природните ресурси, с което ще се подобри адаптацията и устойчивостта към глобалните промени. Финансирани дейности:

Дейностите трябва да включват казуси, покриващи разнообразен набор от териториални контексти и скали за анализ, описващи практически връзки между селските и градските дейности, взаимни зависимости, конкурентни или синергични отношения, разпределението на добавящите стойност производствени стъпки между селските и градските райони и институционалния и политически контекст. Предложенията следва да включват изследвания върху участието, които да идентифицират конкретни възможности за по-добро взаимодействие и сътрудничество между градските и селските дейности и общности, както и пречките, възпрепятстващи синергичното им развитие и конкретни решения за отстраняване на тези пречки. Дейностите следва да направят оценка на ефективността на съществуващите или нововъзникващи подходи и инструменти за управление, включително и тези, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съсредоточавайки се върху официалните органи, но също така и върху неформални групи за управление (например местни инициативни групи).

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

Gh-527 Показване на иновативни решения, съобразени с природните дадености в градовете  2016

Краен срок: 08.03.2016 ; 06.09.2016

Размер на гранта: минимум 10 000 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 70%

Цел:

Градовете и градските общини трябва да се справят с предизвикателствата, свързани с лошото качество на въздуха, топлините парникови ефекти, повишения риск от наводнения, повишената честота/тежест на екстремни явления (наводнения, суша, бури, горещи вълни и т.н.), изоставени промишлени обекти, нефункциониращи градски райони, увеличаване на престъпността, социалното изключване, неравенствата, маргинализация, бедност и деградирали градски среди. Тези предизвикателства имат сериозни въздействия върху човешкото здраве, качеството на живот, благосъстоянието и сигурността на гражданите, особено сред по-малко привилегированите социални класи.

Финансирани дейности:

Дейности, насочени към един от следните въпроси:

а) Показване на иновативни устойчиви решения за климата и водите в градовете, базирани върху природните дадености (2016)

Действията трябва да имат за цел подобряване на градската устойчивост спрямо изменението на климата (смекчаване и приспособяване) и повишаване устойчивостта на управлението на водните ресурси чрез разгръщане на решения, съобразени с природните дадености, или оптимално съчетание от природно базирани решения и други технологии.

б) Природо-базирани решения за цялостно възстановяване на градското население  (2017)

Действията следва да са насочени към природо-базирани решения за цялостно възстановяване на градското население – включително регенериране на най-нуждаещите се или пренебрегвани или изоставени райони.

Тестване до каква степен природо-базираните решения могат да намалят разходите за сигурност и борба с престъпността, както и да подобрят човешкото здраве, благополучие и социално сближаване.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

Gh-526 Интелигентни градове и общини 2016

Краен срок: 05.04.2016

Размер на гранта: 12 милиона – 18 000 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 70% – 100% (в зависимост от дейностите)

Цел:

Да покаже решения, на ниво общини,   за интегриране на интелигентни сгради, интелигентни мрежи (електричество, топлофикация, телеком, вода и т.н.), за съхранение на енергия, електрически превозни средства и интелигентни инфраструктури за тяхното зареждане, използвайки най-новото поколение ICT платформи (и инфраструктура).

Това трябва да бъде придружено от мерки за енергийна ефективност и използването на много голям дял възобновяеми енергийни източници на равнище райони.

Финансирани дейности:

Интеграция на склад с всички мрежи (електроенергия, телеком, отопление, охлаждане, газ, вода и т.н.).

Интелигентно управление на сгради, включващо

уреди, интелигентни измервателни уреди, домакински уреди и системи, което да води до тясна интеграция с местната система на енергия (електричество, телекома, отопление и охлаждане, газ).

Интелигентна интеграция на електрическата мрежа с ВЕИ, с място за съхранение на електричество и топлина, охлаждане или замразяване, и т.н. на общинско ниво; интелигентно използване на съществуващата топлинна маса за по-добро управление на сгради.

Разработване на интегрирани подходи и тестване на „бизнес“ модели за местно производство и разпределение на електроенергия, заедно с въвеждането на електрически превозни средства, за да се създадат условия за навлизане на пазара в градски и крайградски зони.

ICT: само платформи, базирани на отворени спецификации с отворени API, и които гарантират сигурността на данните и сигурността на киберпространството са допустими.

Икономически изследвания и развитие на нови бизнес модели, които водят до намаляване на сметките за енергия на гражданите, както и разработването на нови шаблони за лесно разбиране и прозрачност на сметките за енергия.

Професионално обучение и образование в рамките на градовете и между тях. Могат да бъдат включени и други градове, ако явно се докаже полза от това.

Области на действие: Изследвания, енергетика, иновации

Допустими кандидати: Изследователски центрове, местни и регионални власти, предприятия, малки и средни предприятия, университети, Международни организации

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, Балкани

 

 

S-525 СПОРТ 2016 – Eвропейски спортни събития с нестопанска цел, които НЕ са свързани с Европейската седмица на спорта през 2016 г.

Краен срок: 12.05.2016

Размер на гранта: 500 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел: (целите са напълно идентични с тези от предходната покана S-524)

Финансирани дейности: (финансираните дейности са напълно идентични с тези от предходната покана S-524)

Области на действие: Спорт, младеж

Допустими кандидати: Всяка организация с нестопанска цел или обществен орган, активни в областта на спорта

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, страни от целия свят, Балкани

 

 

S-524 СПОРТ 2016 – Eвропейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта през 2016 г.

Краен срок: 26.01.2017

Размер на гранта: 300 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел: Да подпомага:

– Доброволчеството в спорта;

– Социално включване чрез спорт;

– Равенството между половете в областта на спорта;

– Физическа активност подобряваща здравето;

– Организирането на Европейската седмица на спорта.

Финансирани дейности:

– Подготовка на събитието;

– Организиране на образователни дейности за спортисти, треньори, организатори и доброволци в навечерието на събитието;

– Организиране на събитието;

– Организиране на странични дейности за спортното събитие (конференции, семинари);

– Прилагане на утвърдени дейности (оценки, изготвяне на бъдещи планове);

– Комуникационните дейности, свързани с темата на събитието.

Области на действие: Спорт, младеж

Допустими кандидати: Всяка организация с нестопанска цел или обществен орган, активни в областта на спорта

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, страни от целия свят, Балкани

 

 

S-523 СПОРТ 2016 – Малки партньорства за сътрудничество

Краен срок: 12.05.2016

Размер на гранта: 60 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Насърчаване на социалните дейности и равните възможности в спорта, чрез изпълнението на ЕС стратегии и по-специално стратегията на ЕС за равенство между половете и стратегията на ЕС за хората с увреждания.

– Насърчаване на европейските традиционни спортове и игри;

– Подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и служители на нестопанските спортни организации;

– Опазване спортистите, особено най-младите, от опасностите за здравето, чрез подобряване на обучението и условията на състезанията.

Финансирани дейности: (финансираните дейности са напълно идентични с тези от покана S-521)

Области на действие: Спорт, младеж

Допустими кандидати: Всяка организация с нестопанска цел или обществен орган, активни в областта на спорта

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, страни от целия свят, Балкани

 

 

S-522 СПОРТ 2016 – Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, ИЗВЪН Европейската седмица на спорта през 2016г.

Краен срок: 26.01.2017

Размер на гранта: 400 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел: (целите са напълно идентични с тези от предходната покана S-521)

Финансирани дейности: (финансираните дейности са напълно идентични с тези от предходната покана S-521)

Области на действие: Спорт, младеж

Допустими кандидати: Всяка организация с нестопанска цел или обществен орган, активни в областта на спорта

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, страни от целия свят, Балкани

 

 

S-521 СПОРТ 2016 – Партньорства за сътрудничество в областта на спорта, свързани с Европейската седмица на спорта през 2016г.

Краен срок: 26.01.2017

Размер на гранта: 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 80%

Цел:

– Насърчаване на участието в спорта и физическата активност, особено чрез подкрепа за прилагането на Европейската седмица на спорта;

– Насърчаване на участието в спорта и физическата активност, особено чрез подкрепа за прилагането на насоките на ЕС за физическата активност;

– Насърчаване на дуалните кариери на спортистите, по-специално чрез подкрепа за прилагането на насоките на ЕС относно дуалните кариери на спортисти;

– Борба с допинга

– Борба с уговорени мачове, особено чрез подкрепа за превенция, повишаване на осведомеността и сътрудничеството между заинтересованите страни;

– Насърчаване на доброволческата дейност в спорта;

– Подкрепа за иновативни и образователни подходи за справяне с насилието, расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта;

– Подобряване на доброто управление в спорта;

– Насърчаване на социалните дейности и равните възможности в спорта, чрез изпълнението на ЕС стратегии и по-специално стратегията на ЕС за равенство между половете и стратегията на ЕС за хората с увреждания.

Финансирани дейности:

– изграждане на мрежи между заинтересованите страни;

– развитие, идентифициране, популяризиране и обмен на добри практики;

– подготовка, разработване и внедряване на образователни и обучителни модули и инструменти;

– дейности за повишаване на компетенциите на хората в областта на спорта, осъществяване на мониторинг и сравнителен анализ, насърчаване на етичното поведение сред спортистите;

– дейности за насърчаване на иновативни синергии между областта на спорта и сферите на здравеопазването, образованието, обучението и младежта;

– конференции, семинари, срещи, събития и действия за повишаване на осведомеността, залегнали в основата на горепосочените дейности.

Области на действие: Спорт, младеж

Допустими кандидати: Всяка организация с нестопанска цел или обществен орган, активни в областта на спорта

Допустими региони: Държавите от ЕС, страните кандидатки, новите независими държави, държавите от Европейското икономическо пространство, средиземноморските страни, Швейцария, страни от целия свят, Балкани

 

 

CM-515 Подкрепа за международното разпространение на европейски филми – Схема „Селективно подпомагане на киното“ – 2016

Краен срок: (01.12.2015) и 14.06.2016

Размер на гранта: 2 800 – 150 000 евро на проект

Интензитет на гранта: 25%

Цел: Създаване на системи за подкрепа на разпространението на филми от други европейски държави чрез киноразпространение и чрез всички други платформи, както и за международни търговски дейности, по-специално дейностите по субтитриране, дублиране и аудиоописание на аудио- визуални произведения.

Приоритети: Подкрепа за киноразпространението чрез транснационален маркетинг, изграждане на „отличителни марки“, разпространение и показване на аудио-визуални творби

Финансирани дейности: Кампании за разпространение на ненационални европейски филми

Области на действие: Култура – Медии

Допустими кандидати: Корпорации, малки и средни предприятия

Допустими региони: Европейския съюз, страните кандидатки (Македония, Сърбия, Турция, Албания, Черна гора), Европейското икономическо пространство, Швейцария

Допълнителна информация :

Поканата е отворена и за страните, обхванати от Европейската политика за съседство

 

 

ОБК 2016 ©
Всички права запазени
Всички права върху интелектуалните разработки са запазени, независимо от формата на изразяване, жанра, обема или достъпа. Тази защита е безусловна. Забранява се използването на материалите, както в цялост така и частично, в каквато и да е медия, социална мрежа или публична презентация без изричното позволение от страна на автора.