Warning: Creating default object from empty value in /home/ubclubse/public_html/en/wp-content/plugins/swift-framework/includes/options/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Horizon 2020 | UBC
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ubclubse/public_html/en/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ubclubse/public_html/en/wp-includes/post-template.php on line 275

Horizon 2020

 

Програма Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“ е осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, която обхваща периода от 2014год. до 2020год. През този период ще бъдат разпределени над 80 млрд. евро финансиране. Тя заменя предишната Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007 – 2013 г. и беше с бюджет около 55 милиарда евро. При нея парите, отпускани в различните кръгове, са общи за всички страни участници и няма определен бюджет за една държава. Програмата осигурява подкрепа за научни изследвания, технологично развитие и иновации в области като: нанотехнологии, IT технологии, транспорт, околна среда, енергия, сигурност, биотехнология, ХВП, градска инфраструктура и др.“

За повече информация и отворени покани за проектни предложения, моля свържете се с отдел „Еврофондове“ към ОБК на тел. 0895575744 и email: eufunds@en.ubclubs.eu

Технологии за централизирани системи за отопление и охлаждане.

БЮДЖЕТ : €21,850,000

КРАЕН СРОК : 04-06-2015 17:00:00 (Брюкселско време)

Изключително актуална тема в последните години е енергийната ефективност,  търсене на начини да се намали енергийното потребление и заместването му с възобновяеми източници.

Една доста обсъждана алтернатива също е геотермалната енергия. Технологията на производството й, възможностите за производство в България и проблемите, които стоят пред геотермалната енергетика в страната, както и предимствата на термалните електроцентрали или други способи за внедряването и използването й са изключително актуални в момента. Все повече производствени предприятия прибягват до тези технически решения за отопление и охлаждане. Проблемът отново е в цената на съоръженията, които дори да намаляват разходите, са инвестиция, която се изплаща прекалено дълго  и това понякога спира инвеститорите.

В тази връзка е поканата на Европейската комисия за представяне на проекти за централизирани системи за отопление и охлаждане дори  на цели населени места посредством подобни технически решения, но задължително условие е да има иновация, която да намали себестойността на  системата.

Специфично предизвикателство: Централизираните системи за отопление и охлаждане трябва да са по-ефективни, интелигентни и евтини. Необходимо е създаването и разпространението на интелигентни системи, използващи умни метрични и контролни решения за оптимизиране, даващи повече права на потребителите и използващи различни източници на енергия, включително възстановена остатъчна топлина, топлинни помпи, термична складирана енергия, когенерация и възобновяеми енергийни източници; тези системи трябва също така да предлагат решения за интегриране на интелигентна топлинна мрежа с умни електрически мрежи.

Обхват: проектните предложения трябва да са насочени към една или повече от следните области:

Създаване, демонстрация и разпространение на ново поколение високоефективни, интелигентни централизирани системи за отопление и охлаждане, които са способни да интегрират в себе си различни ефективни източници на генериране на енергия, включително различни видове възобновяема енергия, когенерация, остатъчна топлина от промишлени или друг вид източници и хранилища, и които могат да функционират на различни температурни нива. Тези системи могат да бъдат нови схеми или обновени и оптимизирани вече съществуващи топлофикационни системи. Тези системи може да комбинират хибридни технологии и/или нови термопренасящи течности за подобряване на общата ефективност; да спомагат за намаляване на крайната цена на енергопреноса за потребителите, да бъдат съвместими и свързани с интелигентни електрически и газови мрежи; да използват остатъчно електричество от мрежата. Такива системи трябва да бъдат съвместими  и способни да бъдат интегрирани в сгради с ниско енергопотребление, включително сгради с почти нулево потребление (например посредством ниско централизирано отопление).
Намаляване на топлинните загуби и интегриране на съхранението чрез използването на иновативни тръби и капацитетен дизайн, високоефективни изолационни материали, намалени оперативни температури, интелигентни и ефективни системи за управление на носителите на оперативни течности или интелигентни стратегии за метриране, контрол и оптимизация на мрежата, включително анализиране на метричните данни, взаимодействие с потребителите и потребителско поведение.
Създаване на инструменти за оптимизация, контрол, метриране, планиране и моделиране като интелигентни и бързи термо-контролери, съдържащи самообучаващи се алгоритми, които спомагат за оптимизирането на общата ефективност на системите с хибридни технологии и IT системите за наблюдение, способни да предоставят индикатори за изпълнение в реално време, които могат да промянт потребителското поведение.
Създаване на нови решения за топлинно възстановяване и ре-циркулация.
Комисията счита, че проектни предложения, изискващи финансов принос от ЕС в размер между 1.5 и 2 милиона евро биха позволили адекватно решение на това специфично предизвикателство. Независимо от това, не изключва възможността от подаването и избора на предложения с друг бюджет.

Очакван ефект:

Намаляване на енергийното потребление от околна среда и на вода с 30 до 50%, в сравнение с настоящите нива.
Спомагане за по-широко използване на интелигентни централизирани системи за климатизация и интеграция на енергия от възобновяеми източници, остатъчна и съхранена енергия.

МСП ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ В РАЗМЕР НА 2 500 000 ЕВРО ЗА ИНОВАЦИИ.

ХОРИЗОНТИ 2020. МСП ИНСТРУМЕНТ.

„Хоризонт 2020“ е осмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, която обхваща периода от 2014год. до 2020год. През този период ще бъдат разпределени над 80 млрд. евро финансиране. Тя заменя предишната Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007 – 2013 г. и беше с бюджет около 55 милиарда евро. При нея парите, отпускани в различните кръгове, са общи за всички страни участници и няма определен бюджет за една държава. Програмата осигурява подкрепа за научни изследвания, технологично развитие и иновации в области като: нанотехнологии, IT технологии, транспорт, околна среда, енергия, сигурност, биотехнология, ХВП, градска инфраструктура и др.“

„Хоризонт 2020“ е програмата, която отделя най-голям бюджет в момента за иновации и научни изследвания и дава възможност да бъде финансирана всяка индивидуална идея на млади предприемачи и новатори, на изобретатели, които с години развиват идеите си. Специалния бюджет, отделен за така наречения МСП инструмент, има за цел да реализира иновации във всякакви области, които нямат много или изобщо никакви шансове да бъдат финансирани. В много от случаите, самите иноватори нямат и идея, че съществува подобен финансов инструмент. Програмата е уникална със своите условия, които допускат финансиране за разработване на прототипи или дори внедряване на изобретения в реална среда, като финансирането на научните изследвания и разработки, съпътстващи прототипите, достига до сто процента.

В България има невероятно много иновативни идеи, които търсят своята реализация и най-вече финансиране. В същото време процента на проектните предложения, изпратени за разглеждане, е изключително нисък спрямо тези от други европейски държави. За броя на спечелелите проекти да не говорим. По последни данни до този момент са по-малко от десет. Отново нашето слабо участие, ниска информираност и активност. За сметка на това не малка част от спечелите проектите по програмата, които изискват  партньори имат такива от България и то в най-тежаката си част – разработки, анализи, иновации. Използвани сме за пореден път без да се възползваме напълно. Без тези заслуги за иновации да бъдат присъждани на страната ни.

Крайните срокове за подаване на проектни предложения наближават. Има още само два отворени прозореца по тази програма и те са до 17.09.2015год. и 06.12.2015 год. Така че сега е момента да покажем идеите си и да ги материализираме.

Ето и някои от основните параметри на Инструмента за МСП на програма „Хоризонти 2020“.

МСП инструментът се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите.

Фаза 1 се основава на предпроектното проучване на проектната идея. Целта е да се определи дали предложената инвестиция за иновации е приложима в технологично, практическо и икономическо отношение.

Във Фаза 2 се подкрепят научноизследователски и развойни дейности, демонстрации, репликации на пазара, които да доведат до пускането на новия продукт или услуга на пазара.

Фаза 3 е насочена за комерсиализиране на идеята и представянето и на целевия пазар.

Всяка фаза се финансира по различен модел. Безвъзмездното финансиране по Фаза 1 е на стойност 50,000 евро, а за изпълнението на дейности за привеждането на продукта, процеса, услугата до готови за въвеждане на пазара, по Фаза 2 се предвиждат между 500,000 и 2,500,000 евро.  Кандидатите могат да подадат проектни предложения по Фаза 1, с евентуална възможност проектът да бъде продължен по Фаза 2, но е възможно да се кандидатства директно по Фаза 2, без проект по Фаза 1.

Фаза 1. Предпроектно проучване /50 000 Евро/

Във Фаза 1 се оценява технологичната, практическата и икономическата приложимост на иновативната идея, която представлява новост за индустриалния сектор, за който е предназначена (нов продукт, процес, дизайн, услуги и технологии или нови пазарни приложения на съществуващи технологии, т.е. дали предложената иновация има шанс за комерсиализация и въвеждане на целевия пазар.

По време на Фаза 1 трябва да бъдат открити и анализирани  затруднения в способността да се увеличи рентабилността на предприятието чрез иновации и да бъдат  адресирани по време на фаза 2, за да се увеличи възвръщаемостта на инвестициите в иновационни дейности.

Дейностите могат да включват:

Ø  Оценка на риска

Ø  Пазарно проучване

Ø  Привличане на клиенти

Ø  Управление на интелектуална собственост

Ø  Разработване на иновационна стратегия

Ø  Търсене на партньори

Ø  Осъществимост на концепцията

 

Финансовата помощ по Фаза 1 е 50,000 евро.

Максималния срок на изпълнение е 6 месеца.

 

Фаза 2. Изследване, демонстрация и пускане на пазара
/2 500 000 Евро/, 70% финансиране.

Фаза 2 на Инструментът за МСП подкрепя проучвания и тестове, свързани със създаването на работещ прототип, който да доведе до пускането на продукт, процес или услуга на пазара. Най вече с фокус върху иновативни дейности като демонстрация, тестване, пилотни проекти, дизайн и довеждане на иновативната идея (продукт, процес, услуга и др.) в готовност за пускане на пазара. Предложението трябва да се основава на подробен бизнес план, който може да е разработен и през Фаза 1. Специално внимание трябва да се обърне на защитата на индустриалната собственост. Кандидатите трябва да представят убедителни мерки за осигуряване на възможност за търговска експлоатация на съответния продукт, процес, услуга и т.н. Проектът трябва да съдържа спецификация за крайния резултат на проекта, включително и план за реклама и разпространение.

За осъществяването на проектните цели се финансират:

Разработване на прототипи
Оценка на риска
Демонстрация на продукт или услуга
Тестване на продукт
Пилотни линии и др.
Финансовата помощ по Фаза 2 е между 500,000 и 2,500,000 евро, при интензитет от 70%.

Срокът за изпълнение на проектите е от 12 до 24 месеца.

 

Очакван ефект:

Подобряване на рентабилността и разрастването на МСП посредством комбиниране и трансфер на знания в иновативни, конкурентоспособни решения предназначени за европейки и световен пазар. Нарастване на частните инвестиции в иновации. Очакваният ефект трябва детайлно да бъде описан в качествени количествен аспект- възвръщаемост, заетост, пазарни позиции, управление на интелектуалната собственост, продажби, печалба.

В допълнение, през Фаза 3 МСП могат да се възползват от непреки допълнителни мерки и услуги като достъп до рисково финансиране на тази работна програма.

 

Одобрените бенефициенти ще бъдат допълнително подпомогнати посредством Тренинги и менторство по време на фаза 1 и 2. Тази услуга ще бъде достъпна чрез европейска мрежа от предприятия Enterprise Europe Network.  Менторите ще бъдат селектирани от централната база данни на мрежата, която се управлява от ЕК. По време на трите фази ще се предостави достъп до иновационни и международни услуги: разработване на план за растеж, подобряване на лидерските и управленски качества на мениджърите, развитие на маркетинговата стратегия, както и намиране на външно финансиране.