Warning: Creating default object from empty value in /home/ubclubse/public_html/en/wp-content/plugins/swift-framework/includes/options/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
OP HR Development | UBC
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ubclubse/public_html/en/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ubclubse/public_html/en/wp-includes/post-template.php on line 275

OP HR Development

Най-очакваната от работодателите процедура – „Ново работно място“

Министерството на Труда и социалната политика, в ролята си на управляващ орган, отвори една от най-очакваните от работодателите процедура  – „Ново работно място“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, финансирана от Европейския социален фонд.

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ):

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“

СЦ 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.

СЦ 2: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица с ниско образование на възраст между 30 и 54 г. вкл.

СЦ 3: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.

Инвестиционен приоритет 3. „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора,в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ)

СЦ 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието

СЦ 2: Увеличаване броя на безработните младежи на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, които са завършили обучение или са включени в заетост

СЦ 3: Увеличаване броя на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование

КОНКРЕТНИ  ЦЕЛИ  НА  ПРОЦЕДУРАТА  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  БЕЗВЪЗМЕЗДНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Настоящата процедура допълва мерки в подкрепа на младежката заетост, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Националния план за действие по заетостта за съответната година и Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта: 2014-2020 г.

В рамките на процедурата няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма, проверката на което ще се извършва на ниво индивидуален проект – на ниво на допустими дейности, както и на ниво представител на целева група. Настоящата процедурата ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници.  Ще бъдат подкрепяни само обучения за икономически неактивни и безработни лица, осъществявани извън системата на формалното образование.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

            Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.

За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от общата стойност на проекта.

Кретерии за допустимост. Кандидатът трябва да отговаря и на следните условия:

  • Кандидатът е работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство. За целите на настоящата процедура под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.
  • Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;
  • За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс, равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);
  • Когато Кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване.
  • В случай, че кандидатът самостоятелно ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението. Съответната лицензия следва да се приложи към проектното предложение в съответствие с изискванията, описани в т. 5.2 или при описанието на тази дейност във Формуляра за кандидатстване следва да се посочи номера на лицензията, за да може тя да бъде проверена по служебен път от оценителната комисия.

Допустими дейности :

  • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца.

Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на лица от допустимата целева група. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение. Следва да се има предвид, че Работодателят е длъжен да запази работното място за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по проекта лица, след приключване на дейностите по проекта.

  • Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.
  • Предоставяне на обучение на вече наетите по проекта лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.
  • Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
  • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.

 

       За пръв път подаването на подобни проекти ще бъде през електронен портал, през системата ИСУН 2020, подписани чрез електронен подпис.

       Крайният срок за подаване на проектните предложения е 14.09.2015 г.